• English

Zřizovatel:

G. 1 TANĚC I ZE SVINOVA (KLIMKOVSKO)

1. Mladošč, mila mladošč, kerak će ošaleč,
[: dy se na tebe spomenu :], [: tu mušim ošaleč :].

2. Starošč, mila starošč, kerak tebe přečkač,
[: dy se na tebe spomenu, :] [: tu mušim zaplakač. :]

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. CH se zavěsí pravicí do pokrčené levice D (paže pokrčeny v lokti); pravice CH otočena dlaní vzhůru, levá ruka D otočena hřbetem vzhůru, volně vložena do dlaně CH; vnější ruce v bok.

Taněc má dvě části:
– procházka dvojice vpřed po kruhu,
– obcházení D kolem CH na místě, CH couvá krokem jako v procházce.

Někdy se obě základní části obměňují:
– procházka třemi kroky vpřed,
– procházka třemi kroky vzad,
– víření dvojice na místě kolem společné osy.

Nápěv taneční písně se hraje poprvé
1. – 4. takt: Procházka dvojic vpřed po kruhu krokem našlapo­vaným na celé chodidlo a po došlápnutí s „přičapnutím“ (podřepem), v každém taktu tři kroky. CH i D vykračují levou nohou (v sudých taktech pravou).
Kroky jsou kratší, pevné. Přičapnutí se provede úsečně (jakoby noha v koleně povolila pod velkou tíhou), ihned však následuje odpérování zpět stejně úsečné. Dvojice se při procházce dívá před sebe nebo D a CH se natočí mírně k sobě.
5. – 12. takt: Dvojice se stejným krokem na místě otáčí doleva (CH couvá a D jej obchází). Držení při obcházení: dvojice se pustí vnitřníma rukama. D se uchopí s CH za napjaté vnější paže téměř ve vodorovné poloze. D vloží svoji pravici hřbetem vzhůru do nastavené levé dlaně CH, vnitřní paže připaženy. V tomto postavení a držení se otáčejí kolem společné osy, CH vykračuje levou nohou (chodidlo vytočeno špicí zevnitř, levá noha CH došlapuje stále na stejné místo), D vykročí vpřed pravou nohou (změna výkročné nohy provedena na konci předcházejícího taktu). Po ukončení obcházení zaujmou postavení jako na začátku tance.

Nápěv se opakuje podruhé
1. – 2. takt: Dvojice postoupí šesti přičapovanými kroky vpřed, vykročí levá noha. Na 2. takt c) pravá noha našlápne jako při ostatních krocích vpřed na celé chodidlo, avšak váha těla se na ni nepřenese, zatížena zůstává levá noha. Pravá noha předkročí, došlápne celým chodidlem na zem a obě nohy povolí v kolenou a ihned odpérují nahoru (pohyby při podřepu a odpérování jsou vždy úsečné).
3. – 4. takt: CH i D odlepí pravou nohu od země a ihned zakročí na 3. takt a) vzad, takto postupuje dvojice vzad až do konce 4. taktu b) CH i D zůstávají ve stoji na pravé noze plně zatížené, levá noha zůstává vpředu na celém chodidle (neprovede krok vzad). Na 4. takt c) CH i D přičapnou úsečně v obou kolenou a ihned odpérují nahoru.
5. – 12. takt: Dvojice se uchopí k víření pravými boky u sebe. CH obejme D pravicí kolem těla, levicí uchopí její pravici šikmo dole. D položí levou ruku ohnutou v lokti na pravé rameno CH. V tomto postavení (pravými boky u sebe) víří na místě kolem společné osy přísunnými krůčky (tři v taktu). Vykračuje vnitřní noha (pravá) došlápnutím na celé chodidlo, noha povolí v koleně. Levá noha přisouvá celým chodidlem k noze výkročné, nohy v kolenou odpérují, tím se dvojice při víření při každém kroku mírně nadnáší.

Poznámka: Víření dvojice není prudké (dvěma přísunnými kroky se otočí dvojice jednou kolem). Při tanci se zpívalo. Pokud hrála dechovka, mohla se jedna sloka předzpívat a pak teprve hudba opakovala předzpívaný nápěv k tanci. Jednotlivé figury taňce se mohly tančit v několika obměnách. Tak např. procházka se provádí buď jen přímo vpřed nebo šesti kroky vpřed a šesti kroky vzad. Tanec byl ukončen společným vířením dvojice. Někdy se v rámci polonézové části objevila i další figura – dvojice se na místě otočí krokem jako při procházce.

Tančí a zpívají členové souboru Opavica z Ostravy-Svinova Radim Pavlas (1971) a Svatava Bohušová (1943), zpívá Miluše Hurníková (1943), hraje Kristininka z Ostravy ve složení Petr Kristiník (1961) kapelník, Stanislav Smolka (1958) 1. křídlovka, Rostislav Stohl (1973) 2. křídlovka, Tomáš Navrátil (1970) Es klarinet, Martin Ševčík (1974) 1. B klarinet, Otakar Kalník (1964) 2. B klarinet, Martin Bančej (1970) tenor, Michal Bančej (1977) trombón, Radim Brožina (1970) kontrabas a Daniel Kovár (1971) bicí.