Zřizovatel:

Výměna zemědělských a řemeslných produktů se v hospodářském systému tradičních společenství. Za nejjednodušší můžeme považovat naturální směnu mezi jednotlivými producenty, jinou formu zastupoval přímý prodej zemědělského produktu či řemeslnického výrobku na rolnické usedlosti (např. podomnímu výkupci) nebo v řemeslné dílně. Především v městských centrech se odehrával prodej prostřednictvím trhů. U některého sortimentu se uplatňoval podomní prodej, kdy obchodník či řemeslník docházel za zákazníkem přímo do jeho domácnosti. Byl praktikován především sociálně nezajištěným obyvatelstvem. V jeho rámci byly nabízeny předměty drobné galanterie, drátenické a plechové výrobky, skleničky, nože atd. Forma podomního obchodu přetrvala i do 21. století v podobě stálých či příležitostných dealerů.- Trhy se dle četnosti konání, nabízeného sortimentu a zastoupení prodejců dělily na:

  1. denní trhy konané především ve větších městech a nabízející zemědělské produkty a potraviny;
  2. týdenní trhy konané jednou až dvakrát týdně, v jejich rámci byly nabízeny především zemědělské výpěstky, obilí a potraviny;
  3. výroční trhy se konaly několikrát do roka a nabízely bohatý sortiment zemědělských i řemeslnických produktů, pravidelně se jich účastnili prodejci z blízkého i vzdálenějšího okolí.
  4. zvláštní formou trhů byly trhy na hospodářská zvířata, len a přízi, vlnu;

V důsledku rozšiřování sítě stálých obchodů nejen ve městech, ale i na venkově, došlo od 19. století k úpadku některých forem trhů. Nejdéle se udržely trhy denní a týdenní specializované na nabídku zemědělských produktů – především čerstvého ovoce a zeleniny (nabízeno nejen bezprostředními producenty, ale i překupníky), doplněné od 90. let 20. století nabídkou levného textilu vietnamskými prodejci.- Ve druhé polovině 20. století se projevuje snaha o revitalizaci tradičních trhů, které by nabízely specifický sortiment (produkty lidových výrobců, regionálních tvůrců, tematicky profilované trhy dle jednotlivých řemesel).

Literatura: Z. Martínek: Řemeslná, domácká a manufakturní výroba a obchod v Čechách v letech 1752–1756. Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska III. Praha 2000.

6.1. Směna (naturální plnění vykonané práce)

6.2. Přímý prodej

6.3. Prodej na pravidelných trzích

6.4. Revitalizace trhů

Aktualizace: 26. 4. 2023