Ve smyslu Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice schválené usnesením vlády ze dne 11. června 2003 č. 571, zřídil ministr kultury příkazem č. 39/2004 Národní radu pro tradiční lidovou kulturu a vydal její statut.

Členové Národní rady pro tradiční lidovou kulturu (poradní orgán) v roce 2017

Mgr. Daniel  Drápala,  Ph.D. – předseda rady
Ústav evropské etnologie FF MU, Brno

Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D. – 1. místopředseda rady
etnograf

PhDr. Ilona Vojancová – místopředsedkyně rady
Správa souboru lidových staveb Vysočina – detašované pracoviště NPÚ

Ing. Martin Čerňanský, Ph.D.      
Národní památkový ústav, ústřední pracoviště

Mgr. Michaela Fialová
Česká televize

PhDr. Romana Habartová
Krajský úřad Zlínského kraje, ved. odb. kultury

Miluše Hlavinková    
Sdružení lidových řemeslníků a výrobců ČR

PhDr. Petr Janeček    
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – Ústav etnologie

PhDr. Jiřina  Langhammerová
etnografka

Mgr. Lenka  Lázňovská 
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, ředitelka

Mgr. Dita Limová     
vedoucí odd. UNESCO a mzn. spolupráce, odbor mezinárodních vztahů Ministerstva kultury

PhDr. Marcela Macková
Jihočeské muzeum, etnografka

PhDr. Zuzana Malcová
Ministerstvo kultury, ředitelka odboru regionální a národnostní kultury

PhDr. Josef Havel, CSc.
Český rozhlas, ředitel kanceláře generálního ředitele

Doc. PhDr. Lydia  Petráňová , CSc.
Akademie věd ČR, místopředsedkyně
Etnologický ústav AV ČR, zástupkyně ředitele

PhDr. Martin Šimša, Ph.D.
Národní ústav lidové kultury, ředitel

PhDr. Katina Lisá     
Muzeum Vysočiny v Třebíči

Mgr. Eva Kumínková     
Valašské muzeum v přírodě

Jan Pijáček     
člen Rady Zlínského kraje, krajský úřad

Tajemnice: Mgr. Věra  Skopová
Ministerstvo kultury, odbor regionální a národnostní kultury


Všechna práva vyhrazena pro NÚLK Strážnice