Zřizovatel:

Široká škála výtvarných projevů souvisejících s kulturou a životem lidu. Patří do ní následující kategorie výtvarného projevu: 1) Tradiční lidové umění – reprezentuje aktivní výtvarné vyjadřování lidových vrstev, kdy je producent totožný s konzumentem. Lidový tvůrce pracuje především pro sebe a blízké okolí a v původní podobě je jeho tvorba motivována především  mimoestetickými pohnutkami. V průběhu historického vývoje se část tradičního lidového umění do vysoké míry zprofesionalizovala a dnes lze tuto kategorii vnímat především jako repliku tradičních, uvědoměle zachovávaných a rozšiřovaných výtvorů.- 2) Zlidovělé umění – svými kořeny sahá do sféry slohového projevu, je vytvářeno jedinci obdařenými určitými schopnostmi a školenými v této činnosti. Jejich produkty vytvářely nedílnou součást životního prostředí lidových vrstev v minulosti. V dnešní době lze z této kategorie zachytit především malby na skle (repliky podle starých obrazů, novodobá produkce v duchu ideálu tradičního venkovského života), nábytek ( nová produkce „selského“ nábytku), keramiku a sklo, které však  stále větší měrou opouštějí svou praktickou funkci a stávají se více dekorativním předmětem.- 3) Amatérské umění – představují projevy  neškolených jedinců s výtvarnými ambicemi, které se realizují po vzoru slohového umění v oborech kresba, grafika, malba, plastika (socha, reliéf) a kombinovaná technika.- 4) Inzitní (naivní) umění – představuje zvláštní druh výtvarného projevu neškolených jedinců, který má určité osobité formální  rysy, v zásadě neusiluje o přiblížení výtvorům dobové  stylové tvorby. Tato kategorie nalézá vyjádření v podobě kresby, malby (zřejmě nejčastěji) nebo plastiky (socha, reliéf, instalace).- 5) Masový a folklórní kýč – pod pojem lze zařadit produkty masové kultury, které se ujaly  v prostředí širokých vrstev. Zužitkovávají  tradiční výtvarné hodnoty a pro lidové prostředí charakteristické projevy v podobě laciných náhražek (srov. zejména suvenýrovou produkci). Mezi významné novodobé reprezentanty této kategorie náležejí především  výzdobné prvky architektury (např. ornamentální názední malba v duchu folklorismu, zavěšená kola od vozů a trakařů apod.),  interiéru (např. názední malba),  zahrad  (např. trpaslíci, zednická kolečka s květinovou výzdobou aj.).-  6) Kutilstvícharakterizuje  záliba v drobné rukodělné a činnosti a je rozšířeno ve velké části populace, k čemuž napomáhá popularizace mediálními prostředky (srov. televizní pořady, časopisy).  Výsledkem činnosti v uvedeném oboru jsou pak rozmanité výrobky ze dřeva (např. z překližky), z kovu (např. svařované ozdobné předměty, výrobky zhotovené drotárskou technikou aj.) či plastů (např. plastiky z PET lahví apod.).

Literatura: K. Šourek: Lidové umění v Čechách a na Moravě. Praha b. r. (1940).-Československá vlastivěda  III. Lidová kultura. Praha 1968, str.703-709.- J. Staňková: Lidové výtvarné umění. Čechy a Morava. Praha 1967.- S. Kovačevičová: Lidové výtvarné umění. Slovensko. Praha 1974.- J. Dolejš: Naivní a insitní tvorba. Umění a řemesla 1979, č. 2, str.13-27.- R. Jeřábek: Výtvarná kultura lidu (Miniterminologie). Umění a řemesla 1979, č.2, s.4-7.- R. Jeřábek:  Výtvarná aktivita současné vesnice. Umění a řemesla, č.2, str.44-49.- J. Staňková: Lidové umění z Čech, Moravy a Slezska. Praha 1987.- R. Jeřábek: Výtvarná kultura lidu (Pokus o systematizaci lidového a zlidovělého umění). Umění a řemesla 1989, č.2, str.7-11.- Z. Vachová:  Lidové umění výtvarné. In: Těšínsko 4. Šenov u Ostravy 2002, str. 219-264.

7.1. Tradiční lidové umění (v podobě výtvarného folklorismu, vychází z tradičních materiálů, technik a vzorů, reprodukuje tradiční tvary)

7.2. Zlidovělé umění a řemesla

7.2.1. Malba na skle

7.2.2. Nábytek

7.2.3. Keramika (užitková, upomínková)

7.2.4. Sklo (upomínkové)

7.3. Amatérské umění

7.3.1. Kresba

7.3.2. Grafika

7.3.3. Malba

7.3.4. Plastika (socha, reliéf)

7.3.5. Kombinovaná technika

7.4. Inzitní (naivní) umění

7.4.1. Kresba

7.4.2. Malba

7.4.3. Plastika (socha, reliéf, instalace)

7.4.4. Kombinovaná technika

7.5. Masová produkce a soudobý kýč

7.5.1. Předměty masové produkce s příznaky folklorismu (např. suvenýry)

7.5.2. Výzdoba architektury, interiéru, zahrady

7.6. Kutilství

7.6.1. Výrobky ze dřeva (např. překližky)

7.6.2. Výrobky z kovu (např. výrobky zhotovené drotárskou technikou)

7.6.3. Výrobky z plastů (např. PET lahví)

7.6.4. Výrobky z textilu

Aktualizace: 26. 4. 2023