Zřizovatel:

Český lid web

Český lid je nejstarším národopisným časopisem v České republice, jenž vychází s menšími odmlkami již od roku 1892. Za jeho vznikem stály dvě významné osobnosti českého národopisu Čeněk Zíbrt a Lubor Niederle. Od počátku přinášel zejména aktuální informace z odborného dění, recenze, materiálové články či kratší koncepční statě zaměřené na studium lidu v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Za současnou podobou Českého lidu stojí především osobnost Zdenka Hanzla, jenž byl odpovědným redaktorem časopisu v letech 1990 – 2005. Pod jeho vedením a ve spolupráci s Ústavem pro etnografii a folkloristiku ČSAV/Etnologickým ústavem AVČR – Academií a Nakladatelstvím AVČR prošlo periodikum na počátku devadesátých let minulého století zásadní proměnou. Součástí této změny byly i četné grafické úpravy a nový podtitul – Etnologický časopis. Český lid, Etnologický časopis i dnes uveřejňuje četné a svým tematickým a názorovým rozsahem pestré teoretické i materiálové studie, zprávy, recenze a tištěné texty ve světových jazycích jak z vlastivědně orientovaného národopisu, historické etnografie, evropské etnologie, slovesné, taneční a hudební folkloristiky, tak etnomuzikologie, archeologie, lingvistiky, sociální/kulturní antropologie či dalších mezních disciplín. Vědecké obci časopis zprostředkovává odborné výsledky z oblasti tradiční i soudobé národní kultury a umožňuje jejich srovnání v širším evropském kontextu. Tuzemským dopisovatelům z akademických, vysokoškolských a muzejních pracovišť dává možnost prezentovat své badatelské výsledky v rámci České republiky a prostřednictvím cizojazyčných resumé i v zahraničí. Časopis vychází pravidelně 4xročně a jeho součástí  je rovněž bohatá fotodokumentace  doprovázející jednotlivé příspěvky.

Národopisná revue web

Národopisná revue vznikla jako volné pokračování odborného časopisu Národopisné aktuality, který vycházel v letech 1964-1990. Časopis splňuje nejen nároky odborníků, ale směřuje, hlavně v otázkách folklorismu, i do řad zájemců z folklorního hnutí. Je tak jediným populárně-vědným periodikem v oblasti etnologie v České republice. Čtenáři se nabízí problematika jak z tematiky tradiční lidové kultury (stavitelství, řemesla, oděv, hudba, tanec, píseň aj.), tak z výzkumů současné společnosti, které se dotýkají i mezioborových témat (etnická studia, člověk a město, člověk a ekosystém, folklorismus). Jde o příspěvky teoretické i materiálové, které se snaží postihnout plastický obraz současné etnologie vyvíjející se v návaznosti na podrobná zkoumání tradiční lidové kultury především v českých zemích a na Slovensku. Uveřejňovány jsou rovněž tematické fotografické přílohy, které dokumentují národopisnou fotografii posledního století. Rozsáhlou část tvoří zprávy a informace o českých i zahraničních folklorních festivalech, aktivitách s folklorní tematikou, recenze knih, hudebních nosičů apod., neopomíjena zůstávají též připomenutí významných osob spjatých s oborem. Součástí Národopisné revue jsou také samostatně vydávané personální bibliografie mapující díla význačných vědeckých osobností, která obohatila etnologii jako vědu.

Národopisný věstník web

Vědecký recenzovaný časopis vydávaný vrcholným profesním sdružením české etnologie Českou národopisnou společností, z. s., který je zaměřen na studium tradiční lidové kultury středoevropského prostoru a současných kulturních forem vyrůstajících z lidových tradic. Národopisný věstník dnes představuje druhý nejdéle vydávaný oborový vědecký časopis české etnologie. Národopisný věstník je evidován v mezinárodních bibliografických databázích ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities), AIO (The Anthropological Index Online of the Royal – Anthropological Institute), CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities) a je zařazen na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Folia ethnographica web

Folia ethnographica publikují původní odborné práce z etnologie, které přinášejí nové poznatky z badatelské činnosti. Časopis je zaměřen na problematiku tradiční kultury v českých zemích se zvláštním zřetelem k Moravě. Dané téma sleduje v historickém vývoji i v současné společnosti, v interetnických souvislostech a v návaznosti na středoevropské kulturní vazby. Folia ethnographica byla založena v roce 1986 a jsou pokračováním časopisu Ethnographica (1974–1985), který vycházel jako supplementum Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales (Časopis Moravského muzea, Vědy společenské).

Museum vivum web

Museum vivum je časopisem českých muzeí v přírodě, je vědeckým sborníkem určeným odborné veřejnosti ve sféře muzeí v přírodě a institucí obdobného charakteru. Vychází v tištěné podobě, periodicky jedenkrát ročně. Národní agenturou ISBN ČR mu je přidělováno číslo v systému mezinárodního standardního číslování knih ISBN. Výběr příspěvků podléhá schválení redakční radou jmenovanou ředitelem Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Jednotlivé příspěvky procházejí jazykovou korekturou, v případě studií jsou recenzovány a doplněny o cizojazyčné resumé. První ročník obnoveného sborníku byl vydán Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm s označením I. v roce 2005. Museum vivum navazuje na předchozí neperiodické sborníky z konferencí Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm – čtyři ročníky sborníku Agricultura carpatica (z let 1973, 1981, 1985, 1987) a tři ročníky sborníku Museum vivum (z let 1985, 1987, 1988).

Společenskovědní sborník Slovácko web

V roce 2005 vydalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti již po čtyřicáté šesté společensko-vědní sborník Slovácko, zaměřený na oblast moravsko-slovenského pomezí. Nově zvolená koncepce sborníku v roce 1993 představuje každoročně práci čtyř oborů muzea – národopisu, archeologie, historie a dějin umění ve formě studií, článků a zpráv. Mimo zastoupené obory je poslední část sborníku věnována muzejnictví. Sborník vycházející vždy v prvním čtvrtletí roku je čtením nejen odborné pracovníky, ale všechny zájemce o národopis, archeologii, historii, dějiny umění – obory, jež pracují ve Slováckém muzeu.

Ethnologia Europaea, Journal of European Ethnology web

Ethnologia Europaea je interdisciplinární periodikum se zaměřením na evropské kultury a společnosti. Přináší materiály od evropských etnologů a antropologů, na obsahu se podílí také sociologové, sociální historikové a vědci zapojení do kulturních studií.

Malovaný kraj web

Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka vydává občanské sdružení Malovaný kraj s finančním přispěním Jihomoravského kraje, Zlínského kraje, Města Břeclav a dalších subjektů. Jedná se o populárně-vědné periodikum, jenž svou pozornost zaměřuje na problematiku tradiční lidové kultury a vlastivědy Slovácka. Na jeho stránkách se čtenáři nabízí široká škála příspěvků z různých společensko-vědných oborů – převážně z národopisu, historie, archeologie a výtvarného umění, doplněná o poutavé medailónky významných osobností, muzeí, pamětních síní či recenze knih spjatými s uvedeným regionem. Autory jednotlivých článků jsou vedle odborníků také přispěvatelé z řad neprofesionálů zajímající se o tradiční kulturu a přírodní krásy Slovácka. Malovaný kraj  založila  skupina lidí shromážděná kolem osobnosti Fanoše Hřebačky – Mikuleckého v rámci tzv. Slovácké edice. První číslo vyšlo v Břeclavi již roku 1946 a po delší odmlce vychází znovu od roku 1969. V současné době je Malovaný kraj vydáván 6 x ročně jako celobarevné periodikum.

Valašsko, vlastivědná revue web

Časopis vychází v pravidelných intervalech 2x ročně již od roku 1998 jako nástupce periodika Zpravodaje Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně a věstníku ,,Naše Valašsko”. Svým čtenářům nabízí poutavé a poučné čtení  z  historie této národopisné oblasti, neopomíjí  však  přitom sledovat také současné dění tohoto regionu. Jeho náplní jsou nejrůznější populárně naučné i odborné články tematicky zaměřené na regionální historii, přírodu, osobnosti, umění či  aktuální kulturně společenské akce. Vlastivědná revue zaujme širokou veřejnost jistě i svou bohatou fotodokumentací a barevnou uměleckou přílohou, na jejíž stránkách se prezentují vybraná umělecké díla současných výtvarníků.

Zvuk Zlínského kraje web

Časopis vychází díky vzájemné spolupráci čtyř měst Zlínského kraje – Zlína, Vsetína, Kroměříže a Uherského Hradiště. Konkrétně se na jeho vydávání podílí Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, Muzeum Kroměřížska, Město Uherské Hradiště, Slovácké muzeum Uherské Hradiště a Klub kultury Uherské Hradiště. První periodické číslo vyšlo v březnu 1990 a v současné době vychází v pravidelných intervalech čtyřikrát ročně. Časopis je regionálně zaměřen na Zlínský kraj a  tematicky směřován do oblasti kultury a společenského dění, jak  dob dávno minulých, tak té současné. Svým čtenářům přináší vskutku rozmanitou nabídku  odborných  a populárně naučných článků  převážně  z oblasti  historie, muzejnictví, folklorismu či výtvarného  umění.  Nemalou část obsahové náplně periodika tvoří rovněž aktuality z kulturně společenského dění, jakými jsou například informace a hodnotící zprávy o folklorních festivalech a dalších akcích s folklorní tematikou pořádaných ve Zlínském kraji. Stranou nezůstávají ani stručné medailónky či rozhovory s významnými osobnostmi spjatými s tímto regionem. Nedílnou a poutavou součástí Zvuku je rovněž bohatá fotodokumentace doprovázející jednotlivé příspěvky. Obsahová skladba tak odpovídá tematické struktuře periodika, jež je dále členěna do ustálených rubrik s názvy: Tož, Zvuk zlínského kraje, Osobnosti, Paměti, Tenkrát, Malý místopis, Rozhovory, Umění, Genius Loci, Život, Literatura, Za plotem, Dozvuk a A na konec.

Acta musealia web

Periodikum Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně vydává Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně jako odborný časopis instituce,  jehož redakční radu  tvoří odborní pracovníci z jednotlivých oddělení muzea (oddělení společenských věd, přírodních věd a archeologie). Na jeho stránkách jsou uveřejňovány příspěvky teoretické, materiálové i metodické, studie, aktuální zprávy z přírodovědných  a společenskovědných oborů, muzejnictví či  památkové péče jak  interních, tak externích dopisovatelů, jež se svou problematikou dotýkají regionu jihovýchodní Moravy. Čtenář zde nalezne fundované články prezentující výzkumné aktivity autorů, ale i personália, zprávy o muzejních výstavách a dalších kulturních akcích. Doplňkem v ediční řadě periodika Acta musealia jsou samostatně vydávané Acta musealia, suplementa s monotematickým zaměřením a řídkou periodicitou ( např. 2003 – Muzeum a škola, 2005/1 – Školy a vzdělávací činnost na Zlínsku ve 20.a 30. letech XX. století, 2005/2 – Personální a sociální politika Baťova koncernu).

Časopis Těšínsko web

Časopis vydává od roku 1957 Muzeum Těšínska v Českém Těšíně. Od tohoto roku vychází v pravidelných intervalech 4 x ročně. Na jeho stránkách jsou zveřejňovány četné odborné příspěvky, kratší informativní články, aktuální kulturně společenské zprávy či obrazový materiál z oblasti společenských a přírodních věd. Periodikum se tak snaží čtenáři přiblížit minulost i současné dění, specifické znaky tradiční lidové kultury, významné osobnosti, přírodní krásy, či kulturní památky, jež jsou spjaty s územím  české části Těšínského Slezska. I přes své poměrně úzké regionální směřování, se časopis setkává s širokým ohlasem nejen u regionálních odborných pracovníků, ale také přispěvatelů z řad neprofesionálů a odborníků mimo tento region.

Vlastivědný věstník moravský web

Věstník začal vycházet jako informační bulletin dobrovolných příznivců historické vlastivědy Moravy již roku 1946. V současné době je vydáván 4 x ročně a slouží převážně k zveřejňování výsledků odborné práce členů Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. Přijímány jsou však i příspěvky autorů z různých oborů společenských věd s regionálním zaměřením na území Moravy, případně Slezska. Obsahová struktura periodika se během své dlouholeté historie ustálila do pravidelně se opakujících rubrik, ve kterých jsou kromě četných teoretických a materiálových studií prezentovány také aktuální zprávy z kulturně společenského dění, odborné diskuse, životní jubilea významných osobností  či recenze nově vydané literatury z Moravy.  Každoročně navíc přináší  svým čtenářům úplný přehled vydané literatury na Moravě i ve Slezsku, jež se svou tematikou dotýká  obou zmiňovaných území.

Aktualizace: 28. 4. 2023