• English

Zřizovatel:

Ústav evropské etnologie (Brno) web

Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně je jediné pedagogické a odborné pracoviště v České republice, jenž se systematicky věnuje studiu tradiční kultury Čech, Moravy a Slezska v rámci historických a metodologických směrů uplatňovaných v Evropě. Původně vznikl jako Seminář pro etnografii a etnologii. Za šedesát let své existence prošel řadou menších reorganizací a jeho odborná orientace se  postupem času  transformovala od národopisné slavistiky po etnologickou evropeistiku.
V současnosti se Ústav evropské etnologie věnuje  výzkumným projektům, jež  jsou zaměřeny na prohloubení poznatků o materiálové základně oboru ve směru kulturně-historickém a kulturně antropologickém a na postižení vývojových tendencí dnešní kultury.


Ústav etnologie
(Praha) web

Pedagogická a vědecká činnost je určována posláním Ústavu etnologie Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze, jež se naplňuje ve třech základních dimenzích.
Dimenze obecná, jež zahrnuje jak teoretickou složku disciplíny (školy, trendy, soudobé rámce antropologického výzkumu a rovněž problémy konceptuálního korpusu etnologie), tak i složku deskriptivní, tj. studium areálů, konkrétně Afriku, Střední Asii, Ameriku a také Jihovýchodní Asii. Druhou dimenzi představuje etnologie Evropy, jejímž jádrem je pochopitelně česká etnologie (případně etnologie Slovenska) a její tradice (ekonomická antropologie, tradiční zemědělství, potrava, oděv, architektura, výroční obyčeje, technologie, ergologie). Třetí poslední dimenze se vztahuje ke studiu folkloru a příbuzných fenoménů expresivní kultury, v první řadě domácího a evropského, včetně etnomuzikologie (evropské i mimoevropské) a zřetelů srovnávacích (oblast narativního folkloru s akcentem na současný a moderní folklor).


Katedra antropologie
(Plzeň) web

Katedra antropologie je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie. Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů 1. na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a 2. na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).


Katedra sociální a kulturní antropologie
(Pardubice) web

Katedra sociální a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Pardubice se specializuje na studium etnicity, politické antropologie, kolonialismu a postkolonialismu, ekologické antropologie, vizuální antropologie, romistiky, součástí studijních plánů je i široká nabídka antropologie areálů (Maghreb, Subsaharská Afrika, Severní a Jižní Amerika, Indie, Indonésie, Balkán, Sibiř, Východní Evropa). Studenti během studia získávají znalosti v základech filozofie a práva, orientují se v problematice etnických procesů a jsou schopni analyzovat aktuální problémy etnických menšin a konfliktů v České republice i ve světě. Vyznají se rovněž v problematice interkulturní komunikace a multikulturalismu. Osvojí se také dovednost připravit, provést a vyhodnotit terénní kvalitativní výzkum. Studenti ovládají romský jazyk na komunikativní úrovni.


Fakulta humanitních studií
(Praha) web

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK) je nejmladší fakulta Karlovy univerzity a sídlí v Praze. Vznikla 1. srpna 2000 z Institutu základů vzdělanosti (IZV) téže univerzity. Nabízí studium v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu v řadě humanitních a společenskovědních oborů, některé z nich i v cizích jazycích. V roce 2014 měla přes 2700 studentů. Páteří vědecké a výzkumné činnosti fakulty je oblast sociální a kulturní antropologie.


Katedra Art managementu
(Praha) web

Katedra arts managementu je mateřským pracovištěm jednoho ze dvou studijních oborů Podnikohospodářské fakulty VŠE. Katedra arts managementu se zaměřuje na spojení dvou zdánlivě odlišných, logicky však neoddělitelně propojených oblastí – ekonomiky a umění. Tomuto spojení se nevěnuje pouze pedagogicky, aktivně se podílí na teoretické reflexi souvisejících problematik jako kulturní politika, ekonomika kultury či podnikání v kultuře.

Aktualizace: 27. 4. 2023