Ústav evropské etnologie (Brno)
https://etnologie.phil.muni.cz/
Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně je jediné pedagogické a odborné pracoviště v České republice, jenž se systematicky věnuje studiu tradiční kultury Čech, Moravy a Slezska v rámci historických a metodologických směrů uplatňovaných v Evropě. Původně vznikl jako Seminář pro etnografii a etnologii. Za šedesát let své existence prošel řadou menších reorganizací a jeho odborná orientace se  postupem času  transformovala od národopisné slavistiky po etnologickou evropeistiku.
V současnosti se Ústav evropské etnologie věnuje  výzkumným projektům, jež  jsou zaměřeny na prohloubení poznatků o materiálové základně oboru ve směru kulturně-historickém a kulturně antropologickém a na postižení vývojových tendencí dnešní kultury.

Ústav etnologie (Praha)
https://uetn.ff.cuni.cz/cs/
Pedagogická a vědecká činnost je určována posláním Ústavu etnologie Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze, jež se naplňuje ve třech základních dimenzích.
Dimenze obecná, jež zahrnuje jak teoretickou složku disciplíny (školy, trendy, soudobé rámce antropologického výzkumu a rovněž problémy konceptuálního korpusu etnologie), tak i složku deskriptivní, tj. studium areálů, konkrétně Afriku, Střední Asii, Ameriku a také Jihovýchodní Asii. Druhou dimenzi představuje etnologie Evropy, jejímž jádrem je pochopitelně česká etnologie (případně etnologie Slovenska) a její tradice (ekonomická antropologie, tradiční zemědělství, potrava, oděv, architektura, výroční obyčeje, technologie, ergologie). Třetí poslední dimenze se vztahuje ke studiu folkloru a příbuzných fenoménů expresivní kultury, v první řadě domácího a evropského, včetně etnomuzikologie (evropské i mimoevropské) a zřetelů srovnávacích (oblast narativního folkloru s akcentem na současný a moderní folklor).

Katedra antropologie (Plzeň)
http://ff.zcu.cz/ksa/
Katedra antropologie je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie. Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů 1. na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a 2. na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).

Katedra sociální a kulturní antropologie (Pardubice)
http://ksv.upce.cz/
Katedra sociální a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Pardubice se specializuje na studium etnicity, politické antropologie, kolonialismu a postkolonialismu, ekologické antropologie, vizuální antropologie, romistiky, součástí studijních plánů je i šširoká nabídka antropologie areálů (Maghreb, Subsaharská Afrika, Severní a Jižžní Amerika, Indie, Indonésie, Balkán, Sibiř, Východní Evropa). Studenti během studia získávají znalosti v základech filozofie a práva, orientují se v problematice etnických procesů a jsou schopni analyzovat aktuální problémy etnických menšin a konfliktů v České republice i ve světě. Vyznají se rovněž v problematice interkulturní komunikace a multikulturalismu. Osvojí se také dovednost připravit, provést a vyhodnotit terénní kvalitativní výzkum. Studenti ovládají romský jazyk na komunikativní úrovni.

Fakulta humanitních studií (Praha)
http://fhs.cuni.cz/
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK) je nejmladší fakulta Karlovy univerzity a sídlí v Praze. Vznikla 1. srpna 2000 z Institutu základů vzdělanosti (IZV) téže univerzity. Nabízí studium v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu v řadě humanitních a společenskovědních oborů, některé z nich i v cizích jazycích. V roce 2014 měla přes 2700 studentů. Páteří vědecké a výzkumné činnosti fakulty je oblast sociální a kulturní antropologie.

Katedra Art managementu (Praha)
http://kam.vse.cz/
Katedra arts managementu je mateřským pracovištěm jednoho ze dvou studijních oborů Podnikohospodářské fakulty VŠE. Katedra arts managementu se zaměřuje na spojení dvou zdánlivě odlišných, logicky však neoddělitelně propojených oblastí – ekonomiky a umění. Tomuto spojení se nevěnuje pouze pedagogicky, aktivně se podílí na teoretické reflexi souvisejících problematik jako kulturní politika, ekonomika kultury či podnikání v kultuře.

Všechna práva vyhrazena pro NÚLK Strážnice