Zřizovatel:

Národní ústav lidové kultury je výzkumnou organizací, jejímž hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií.

Internetové stránky: www.nulk.cz

Národní ústav lidové kultury je státní příspěvkovou organizací, která je přímo řízena Ministerstvo kultury České republiky. Byl pověřen funkcí národního odborného pracoviště a zabývá se tedy tradiční a lidovou kulturou a péčí o ni na území celého našeho státu. Účel zřízení a předmět činnosti NÚLK vymezuje Zřizovací listina č. j. 18724/2008 ze dne 19. 12. 2008 (včetně pozdějších doplňků), která nahradila opatření ministra kultury č. j. 14649/1990 ze dne 1. 1. 1990.

Podle Zřizovací listiny patří mezi základní úkoly ústavu mj. provádění výzkumu kulturního dědictví v oboru tradiční a lidové kultury, zpracování získaných dokladů, jejich uchovávání, zpracování, zveřejňování, organizování folklorních a vzdělávacích akcí, poskytování poradenských a informačních služeb pro všechny druhy folklorních aktivit v České republice.

Odborní pracovníci a spolupracovníci ústavu se podíleli na vypracování vládních usnesení Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice“ a Národní ústav lidové kultury byl jmenován centrálním pověřeným pracovištěm pro koordinaci a plnění úkolů souvisejících s tímto dokumentem.

Národní ústav lidové kultury se zapojuje i do mezinárodních aktivit v oblasti lidové kultury a folkloru, především ve smyslu naplňování rezoluce 25. generální konference UNESCO z roku 1989 „Doporučení k ochraně tradiční a lidové kultury a folkloru“.

Je rovněž sídlem České národní sekce CIOFF (Mezinárodní rada pořadatelů festivalů folkloru a lidového umění se statutem konzultanta UNESCO), zabezpečuje činnost této sekce a umožňuje tak kontakt s devadesáti národními sekcemi zemí všech kontinentů.

Národní ústav lidové kultury sídlí ve Strážnici a spravuje celkem 45 ha zeleně a 99 objektů, z nichž je sedm památkově chráněných – jedná se o budovu zámku, zámecký park, Černou bránu, budovu bývalého pivovaru – vstupní areál do Muzea vesnice jihovýchodní Moravy, objekt hájenky a dvě kapličky.

Národní ústav lidové kultury je významnou institucí českého státu, jejíž činnost v oboru péče o tradiční lidovou kulturu a její uchovávání je nezastupitelná.

Aktualizace: 27. 4. 2023