Zřizovatel:

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu je odbornou organizací, zřízenou Ministerstvem kultury, pro podporu  rozvoje kultury, především rozvoje kulturně-společenských a neprofesionálních uměleckých aktivit občanů. Odborná činnost NIPOS je zaměřena rovněž na získávání a analýzu poznatků o obecné úloze a postavení veřejných služeb kultury v sociálně-ekonomickém rozvoji regionů. Jeho součástí je Artama, pracoviště pro neprofesionální umělecké aktivity a estetickou výchovu, které do své působnosti zahrnuje mimo jiné také metodické a organizační působení pro amatérské folklorní soubory v českých zemích.

Hanácký folklorní spolek 
Hanácké folklorní sdružení vzniklo v roce 1990 z iniciativy tehdejšího předsedy a vedoucího národopisného souboru KLAS z Kralic na Hané Jana Kadlece a některých hanáckých souborů, které v době transformace kulturních institucí (jako např. Okresních kult. středisek) a změn ekonomických poměrů tzv. zřizovatelů těchto souborů, vyjádřili svoji vůli a chuť pracovat v dobrovolné zájmové organizaci. Registrací na Ministerstvu vnitra ČR dostalo Hanácké folklorní sdružení statut právnické osoby s vlastní právní subjektivitou s působností na území regionu Hané, event. celé ČR. V současné době jsou tedy členy HanFos soubory z okresů Prostějov, Olomouc, Vyškov a Přerov.  Soubory zpracovávají folklór Hané, v některých případech i Záhoří. Cílem této snahy je především uchovávat hanáckou lidovou tradici.

iFolklor, z. s.
iFolklor, z. s. vstoupil do povědomí veřejnosti jako iniciátor a spolupořadatel iFolklorní Strážnice v roce 2020. V extrémně krátkém čase se mu podařilo v úzké spolupráci s Národním ústavem lidové kultury připravit internetovou náhradu za Mezinárodní folklorní festival Strážnice, který NÚLK už půl století každoročně pořádá pro desetitisíce diváků. I nadále spolek iFolklor chce dokumentovat, udržovat a podporovat rozvoj projevů folkloru a folklorismu, lidových tradic a zvyků, tanců, písní, nářečí a krojů – vytvářením multimediální internetové encyklopedie nebo pořizováním záznamů, tvorbou a šířením textového, obrazového, zvukového a audiovizuálního obsahu. Spolek iFolklor se snaží o zachování a šíření lidových tradic v národopisných regionech, vytváření podmínek pro další rozvoj v oblasti lidové kultury a popularizaci tradiční lidové kultury u široké veřejnosti.

Národopisná společnost Vacenovice
Jejími složkami jsou dětský soubor Oskoruška, slovácký soubor Omladina, mužský soubor Od lip a Vacenovská cimbálová muzika. Hybnou silou NSV Jsou především členové Omladiny, kteří také tvoří její nejpočetnější složku. Soubor vznikl v šedesátých letech minulého století jako Slovácký krúžek a navazuje na tradice venkovské Omladiny, která v obci působila před první světovou válkou, v dnešní podobě pracuje od roku 1991. Hlavní náplní členů NSV je záchrana starých zvyků, písní, lidových tanců i řemeslných postupů, jejich prezentace na veřejnosti, ošetřování a výroba krojových součástí, záchrana artefaktů lidového umění a řemesel, záchrana původního rázu slovácké obce.

Přátelé českého a moravského folkloru Hořičky
Občanské sdružení, které se již podle svého názvu věnuje aktivitám v oblasti folkloru a lidových tradic. Jeho působnost ovšem zasahuje již do roku 2008, kdy se sešla první skupina sousedů a známých s náklonností k folkloru a začala tak tradice v pořádání česko-moravského koštu slivovice. Většina současných členů sdružení bydlí v obcích Hořičky, Křižanov a Mezilečí což jsou vesničky na rozmezí mezi Krkonošemi a Orlickými horami. Tento region za minulého režimu téměř přišel o svoje tradice a folklor a jen velice pomalu se je daří oživovat. Naší snahou je pokusit se přivést lidi na akce, kde se mohou setkat s původními kroji a tradicemi. Původní záměr pořádat jednu větší akci v roce a to v současnosti již tradiční Česko – Moravský košt slivovice se mění v pořádání více takovýchto akcí. Košt je sice zaměřen na porovnávání domácích pálenek z obou regionů a v současnosti již i ze zahraničí, ale nedílnou jeho součástí je vždy bohatý program folklorní s vystoupením desítek krojovaných folkloristů.

Sdružení přátel folkloru v Brně 
Základní myšlenkou tohoto občanského sdružení bylo spojit dohromady síly k založení nové tradice uspořádat v městě Brně folklorní festival. Stěžejní náplní sdružení je pořádání folklorního festivalu, ale též mnoha dalších akcí organizovaných ve spolupráci s jednotlivými soubory či různými organizacemi v rámci města. Členové mají možnost si vzájemně vyměňovat informace k navazování kontaktů, případně spolupracovat při různých folkloristických aktivitách pořádaných soubory. Sdružení přátel folkloru v Brně rovněž poskytuje poradenskou činnost členským souborům v oblasti odborné a metodické, ale také v oblasti souborové ekonomiky, evidence majetku, případně grantové politiky. Věnuje se dokumentační činnosti v rámci členských kolektivů. Rovněž zajišťuje případným zájemcům zprostředkování vystoupení některého souboru či lidové hudby. Sdružení přátel folkloru v Brně má v současné době prostory, ve kterých má umístěnu kancelář, ale také zasedací místnost, několik učeben a malý zkušební sál. Tyto mohou využívat nejen členské kolektivy sdružení, ale i jiní zájemci.

Slovácký krúžek v Brně
Slovácký krúžek v Brně patří k nejstarším folklorním spolkům v České republice. Vznikl již v roce 1908 jako volné sdružení studentů z Moravského Slovácka a i v současnosti tvoří jeho jádro mladí lidé, přijíždějící do Brna za studiemi. Soubor reprezentuje lidovou kulturu Moravského Slovácka, tj. jihovýchodní Moravy, známé bohatými a dodnes živými folklorními tradicemi, rozmanitostí a barevností lidových krojů. Členové taneční skupiny, mužského a ženského pěveckého sboru i cimbálové muziky vystupují ve třech, a sólisté v ještě dalších, ze dvaceti sedmi typů lidových krojů regionu. Spolek organizuje také nejrůznější tematické pořady pro veřejnost, zejména krojované Slovácké plesy a besedy u cimbálu, na nichž si může každý příchozí po chuti zazpívat, zatančit a zahrát. Pořady Slováckého krúžku v Brně zahrnují ženské a mužské písně v podání sólistů i sborů, tance párové, ženské i mužské, zvykové obrázky a samostatná vystoupení cimbálové muziky.

Slovácký krúžek v Praze
Slovácký krúžek v Praze (1896 – dosud), který je nejstarším pražským národopisným spolkem, sdružuje rodáky a přátele Moravského Slovácka již od konce XIX. století. V současné době je registrováno více než 250 členů. Krúžek vyvíjí po celý rok aktivní činnost. Členové se scházejí každý měsíc (s výjimkou prázdnin) na besedách ve vysočanském divadle GONG, každoročně organizuje v květnu Setkání s partnerskými Slováckými krúžky z Brna a Bratislavy. Pravidelnými akcemi je jarní Košt – výstava vín v hotelu Olaška na žižkově, účast na zářijovém Trojském vinobraní, podzimní Kateřinské hody a Vánoční koledování. Největší událostí je Moravský ples v únoru. Aktivní jsou dvě cimbálové muziky, jedna pod vedením primáše Martina Sochora a Žandár s primášem Ondřejem Blahou. Chasa společně s muzikami a mužským sborem vystupuje na některých folklorních akcích na Slovácku (Strážnice, Starý Hrozenkov, Tvrdonice), ale i v Praze (Setkání lidových muzik).

Folklorní spolek Šumava Klatovy
Účelem spolku je sdružovat děti, mládež i dospělé osoby s cílem podpory jednotlivců a kolektivů rozvíjejících lidové umění a národní kulturu České republiky. Při své činnosti spolupracuje se státními orgány, jakož i orgány místní správy a samosprávy, s ostatními institucemi, právnickými a fyzickými osobami z České republiky i ze zahraničí. K zabezpečení svého poslání a cílů se KFS Šumava zaměřuje zejména na rozvoj tanečního a hudebního umění, organizátorskou činnost v oblasti kultury a propagace folkloru a lidových tradic, nákup a prodej v zájmu rozvoje a propagace folkloru a lidových tradic, samostatně i ve spolupráci na pořádání přehlídek, festivalů, soutěží, besed, uměleckých dílen, seminářů, výstav, sympozií a plesů. Spolek podporuje činnost dětského folklorního souboru Šumavánek a folklorního souboru Šumava.

Spolek moravské dědictví
Spolek moravské dědictví byl založen podnikateli r. 2005 pro podporu potravinářství, turistiky a výrobků regionálního původu.

Aktualizace: 17. 5. 2023

Post a comment

*

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..