Zřizovatel:

Národní památkový ústav (NPÚ) je odbornou a výzkumnou organizací státní památkové péče v České republice s celostátní působností. Je státní příspěvkovou organizací zřízenou ke dni 1. ledna 2003 podle zákona České národní rady o státní památkové péči (zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších novel) Ministerstvem kultury České republiky.

Za kulturní památky prohlašuje ministerstvo kultury podle zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči nemovité a movité věci nebo jejich soubory, jež jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti jako projevy tvůrčích schopností z nejrůznějších oborů lidské činnosti, a to pro jejich kulturně-historické, umělecké, vědecké nebo technické hodnoty, nebo pro jejich přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem.

Národní památkový ústav vede jejich evidenci v Ústředním seznamu kulturních památek. Památkový fond České republiky zahrnuje nemovité památky, jako jsou církevní a sakrální stavby, šlechtická sídla, různorodá městská i venkovská zástavba, technické památky včetně dopravních staveb, ale také archeologická naleziště a kulturní krajina formovaná lidmi.

Více než tři stovky nejvýznamnějších kulturních památek mají status nejvyšší – národní kulturní památka. Nadnárodní význam a hodnota byly celosvětově uznány u dvanácti kulturních statků České republiky zapsáním na Seznam světového dědictví UNESCO.

Památky plní v široké škále řadu kulturních, vzdělávacích i užitných funkcí a přispívají tak k životu a hospodářskému rozvoji regionů. Jako máloco jiného vytvářejí spolu s živou kulturou přitažlivý obraz naší země v zahraničí, vedoucí k vzájemnému poznávání, výměně a obohacování kultur jednotlivých národů.

Menší i větší památkově chráněné stavby je možné najít v každém kraji. Mnoho z nich můžete obdivovat v muzeích v přírodě. Pokud hledáte stavby a památky v konkrétním kraji, je nejlepší navštívit památkový katalog, který spravuje Národní památkový ústav.

Aktualizace: 19. 5. 2023