Zřizovatel:

F. 5 SEDLCKÁ ZE VNOROV

[: Eště sa to nestało :], [: ale sa može stat :].

[: Ty sa možeš oženit :], [: a já sa možu vdat :].
[: Kážú sa mně můj tatíček oženit :],
[: a já sa bójím, že ňa bude žena bit :].

[: Ani bych si Rakušanky nepojał, :]
[: oj, dyby měła kasaničku za tolar :].

Sedlcká ze Vnorov se tančí buď ve dvojici nebo trojici (CH a 2 D).

Dvojicový variant:
Dvojice ve stoji čelem k hudbě se uchopí za vnitřní ruce, vnější ruka D připažena. CH levicí volně gestikuluje. Při zpěvu 1. sloky (zpívají CH) přenáší dvojice váhu těla v mírném postoji rozkročném, v lichých taktech vpřed na vnější nohu, kmih spojenými pažemi vpřed, dvojice se mírně odvrátí od sebe. V sudých taktech se přenese váha těla vzad na vnitřní nohu. spojené paže kmih vzad. Dvojice se k sobě mírně přivrátí obličejem. Přenášení váhy těla se provádí jemně houpavě, s vypérováním v kolenou a se střídavým uvolňováním paty vnitřní nohy a špičky vnější nohy. Při přenášení váhy těla je důležité, aby při pohybu těla vpřed se vysouvala mírně pánev vpřed, a při pohybu zpět se zatahovala vzad.

Hudba opakuje předzpívaný nápěv poprvé.
Při prvním přehrání nápěvu se zavěsí dvojice za pravé lokty a otáčí se zvolna doprava. V každém taktu 2 kroky našlapované na celé chodidlo jakoby mírně vypérované v kolenou, vykračuje vnitřní (pravá) noha. Volné ruce v bok.

Hudba opakuje nápěv k tanci podruhé.
V 1. taktu dvojice se zastaví, natočí se čelem k sobě, CH i D tleskne do dlaní, D výdrž ve stoji. Od 2. taktu až do konce přehrávky se otáčí doleva, vykračuje levá noha, ruce v bok.

Zpěv 2. sloky písně.
Dvojice se pohupuje jako prve.

Hudba přehrává předzpívaný nápěv poprvé.
1. – 10. takt: Víří dvojice jako prve závěsem za pravé lokty.
11. takt: Dvojice se zastaví čelem k sobě, tleskne na 1. dobu do dlaní, na druhou výdrž.
12. – 20. takt: D se otáčí na místě doprava přešlapováním z nohy na nohu (vykročí pravá), CH cifruje. Takto až do konce přehrávky.

Zpěv 1. sloky další písně
Dvojice v držení za vnitřní ruce přenáší váhu těla jako obvykle. Dvojice se otáčí střídavě za pravé a levé lokty. Při výměně směru se vždy dvojice otočí k sobě, tleskne do dlaní a výdrž.
Zpěv 2. sloky 2. písně a následující tanec. Viz zpěv první sloky.

Hudba přehrává nápěv k tanci.
Na začátku přehrávky roztočí CH D doprava. D se otáčí na místě přešlapováním na pravou a levou nohu. D našlapuje na celá chodidla, dvěma kroky se otočí 1x dokola. Při našlapování jakoby lehce tělem pérovala. Je to velice půvabné a elegantní otáčení. Paže volně podél těla – podporují stabilitu při otáčení. CH cifruje. V závěru může končit tanec opět vířením za pravé lokty.

Trojicový variant (CH a dvě D):
V této formě se tančívala sedlcká pouze výjimečně (bylo-li např. více děvčat než chlapců) anebo z určité bravury, že CH dokázal tančit se 2 tanečnicemi.
Trojice se drží za vnitřní ruce v připažení, vnější rovněž připaženy.

Zpěv 1. sloky taneční písně, zpívá CH.
Trojice se na místě pohupuje přísunně v lichých taktech vpřed, v sudých vzad. Někdy pouze přenáší váhu v mírném stoji rozkročném jako u dvojicového variantu (např. pravá D pravou vpřed, CH a levá D levou nohou vpřed a opačnou nohou vzad). Spojené paže při pohybu vpřed kmihnou vpřed, při pohybu vzad rovněž vzad.

Hudba opakuje předzpívaný nápěv poprvé.
Trojice se pustí. CH se zavěsí s pravou D za pravé lokty a v taktech 1. a 2. se zatáčí závěsem za pravé lokty 4 krůčky našlapovanými jakoby opatrně na celé chodidlo jednou vpravo kolem. CH i D vykročí pravou nohou. Levá D se současně otáčí na místě 4 krůčky doleva, vykročí levou nohou, ruce podél těla. Otočí se jednou kolem.
3. – 4. takt: CH pustí pravou D, která sama pak pokračuje v otáčení 4 kroky na místě doprava. CH se zatím zatáčí 4 krůčky s levou D za levé lokty.
5. – 7. takt: CH pustí levou D a zatáčí se s pravou D za pravé lokty 6 krůčky. Levá D se otáčí sama doleva rovněž 6 krůčky.
8. – 10. takt: Totéž, ale CH s levou D, pravá se otáčí sama na místě 6 kroky vpravo.
11. – 20. takt: 1. – 10. takt se ještě jednou opakují.

Zpěv 2. sloky taneční písně.
Stejně jako při první sloce.

Hudba opakuje přezpívaný nápěv.
1. – 20. takt: CH pustí obě D, sám začne cifrovat, obě D se otáčejí na místě podobně jako u dvojicového variantu, paže u těla, přešlapováním z nohy na nohu, pravá D doprava (vykračuje pravou nohou), levá D doleva (vykračuje levou nohou).

Zpěv 1. sloky 2. písně.
Trojice se pohybuje jako prve.

Hudba opakuje předzpívaný nápěv.
Po celou dobu přehrávky se zatáčí CH střídavě s pravou D za pravé lokty a s levou D za levé lokty. Lichá D se vždy otáčí na místě ve směru zátočky s CH. Zde by mělo být dbáno přesně na frázování písně.

Zpěv 2. sloky 2. písně.
Viz zpěv 1. sloky

Hudba opakuje předzpívaný nápěv k tanci.
CH uchopí obě D za ruce, spojené paže zvedne do výšky a po celou přehrávku tanečního nápěvu poskakuje na místě krokem poskočným (v každém taktu 1 poskok). V lichých taktech poskočí na levé, v sudých na pravé noze. Při poskoku je druhá noha mírně pokrčena přednožmo, chodidlo vodorovně se zemí. D se přitom podtáčí krokem jako při samostatné otáčce na místě pod spojenou paží s CH. Pravá D se otáčí doprava, vykračuje pravá noha, levá D se otáčí doleva, vykračuje levá noha.

Tančí Petr Pavka (1969) a Jana Smutná (1955), Tomáš Vajdík (1973), Květoslava Kuryviálová (1968) a Dagmar Zacharová (1969) ze Vnorov, hraje Cimbálová muzika z Hroznové Lhoty ve složení Jan Grombíř (1953) primáš, Jan Kučera (1946) housle-terc, Vít Prášek (1971) housle-obligát, Petr Kučera (1974) housle-kontr, František Okénka (1951) cimbál a Josef Macek (1947) kontrabas.