Zřizovatel:

E. 2 SEDLCKÁ II Z BÍLOVIC U UH. HRADIŠTĚ (rekonstrukce mladší verze)

Ej, pověz, pověz, Kateřinko,
ej, kde šenkujú dobré vínko,
nedaleko, naprotivá,
ej, tam vínečko dobré bývá.

Daj ty ně, hostinská, prenocovat, prenocovat,
nemám čím koníčky nafutrovat, nafutrovat,
nemám zrna, sečky, sena, otépečky,
ani teho jačmeňa mláceného, mláceného.

Hore, dúle, Orešany, všecky panny pověšali,
pověšali na reťázky, že neměly žádnej lásky.

Tančí dvojice smíšené, čelem k hudbě, D po pravici CH. CH uchopí D pravicí kolem pasu. D mu položí levici ohnutou v lokti přes jeho pravé rameno. Vnější paže připaženy. CH volnou levicí volně gestikuluje při zpěvu.

Tanec má tři části:
I. Zpěv taneční písně
Tanec začíná obvykle tím, že CH předstoupí před muziku a zazpívá první sloku taneční písně. Při zpěvu přenáší CH váhu těla v lichých taktech na levou nohu. druhá přisouvá k noze výkročné. Pohyb je proveden mírně krouživě (viz E. 1 – sedlcká I.). V su­dých taktech totéž naopak opačnou nohou. Tempo tance sedlcká II je rychlejší než u sedlcké I. Zatímco sedlckou I doprovázela gajdošská muzika, sedlckou II doprovází muzika hudecká.
Za zpěvu písně v libovolném okamžiku přivolá CH tanečnici. D k němu přiběhne, postaví se po jeho pravici a zaujme s ním shora uvedené postavení. V tomto postavení a držení přenášejí váhu těla až do konce zpěvu nebo CH levicí sejme levou ruku D ze svého ramene a přendá si ji do své pravé ruky a nyní až do konce písně přenášejí váhu těla v tomto postavení a držení.

II. Společné víření dvojice v postavení pravými a levými boky u sebe („v čardášovém držení“)
Držení v postavení pravým bokem u sebe: CH drží D oběma rukama kolem těla. D mu položí ruce ze stran přes jeho paže shora, podobně při postavení levými boky u sebe.
Krok víření: začíná poskokem z celého chodidla vnitřní nohy (při postavení pravými boky u sebe pravé, při postavení levými boky levé) na první dobu taktu a na druhou dobu taktu dopadem vnější nohy celým chodidlem na zem mírně před chodidlo nohy pravé. Dvojice se otočí v každém taktu jedním krokem poskočným o půl kola (o 180°). V první době taktu noha výkročná vždy po došlápnutí celým chodidlem na zem povolí nohu v koleně, při dopadu druhým chodidlem na zem jsou obě nohy v kolenou napjaty.
Změna směru víření: provede se několika podupy, např. po čtyřech taktech víření v 5. taktu dvojice v postavení jako při víření na místě dvakrát dupne (vnitřní a vnější nohou) nebo D zůstane stát a pouze CH dupne vnitřní a vnější nohou. V dalším (6. taktu) CH se otočí o 180° za pravým ramenem a na a) vykročí pravou nohou celým chodidlem vpřed a na b) přikročí levou nohu k noze pravé. D totéž. Tím se změnil směr víření (dvojice stojí nyní levými boky u sebe). Dále pokračuje víření doleva stejným způsobem, jenže nyní vykračuje levá noha. Po několika taktech (4 a podobně podle stavby písně) mění zpět směr otáčení doprava. Děje se to opět dvěma podupy v jednom taktu a dalšími dvěma kroky s přetočením pravými boky k sobě. Někdy se zde projevuje i určitá individualita tanečníka při celkové změně směru i při nakročení vnitřní nohou do víření vpravo.

III. Individuální taneční projev CH a D
A) D se podtáčí pod spojenými pažemi (svojí pravicí a CH levicí) stejným poskočným krokem jako při víření na místě v postoji čelem proti CH doprava. Každým krokem poskočným (vykračuje pravá noha) se podtočí o 360°, CH na místě mírně přidupává krokem stejného charakteru – začíná pravou nohou. Někdy volnou pravicí jí při podtáčení tleská do rozvířených sukní (pohání ji k rychlejšímu otáčení – jde zřejmě o určitou inovaci).

B) Společné podtočení
Držení za obě spojené napjaté paže podle CH doleva, podle D doprava. Podtáčení se provádí stále stejným poskočným krokem jako při víření doprava – na první dobu vykračuje pravá noha. odrazí se od země, na druhou dobu dopadá shora plochou celého chodidla na zem levá noha. Celé podtočení se provede ve dvou taktech.
1. takt – a: CH uchopí levicí (loket natočen vpřed) shora (hřbet levice vzhůru) pravou ruku D. Pravice CH a levice D se po­stupně uvolňují a připraví se rovněž ke společnému uchopení. Při nakročení CH i D na pravou nohu se spojené paže obou připraví k podtočení. To se provede tak, že CH i D zvednou spojené paže (CH levou, D pravou) a za poskoků se podtáčejí zevnitř (CH doleva, D doprava).
b: Oba doskočí druhou nohou na zem k noze výkročné a jsou přitom zády natočeni k sobě. Spojené paže jsou nad hlavami.
2. takt – a: Odrazem pravou nohou pokračování v podtáčení stejným směrem.
b: Dokročení doskokem na levá chodidla, společné podtočení o dalších 180°. (Po dokončení podtáčky jsou opět čelem k sobě.)
3. takt – a: CH i D nakročí pravou nohou s mírným náznakem natočení pravými boky k sobě a obě spojené paže upaží.
b: Výdrž v tomto postoji s přenesením váhy těla (na vnější nohu). Dále pak opět následuje víření pravými boky u sebe, které může být ukončeno podtáčkou shora popsanou.
Skladba tance je do určité míry volná. Záleží na tanečníkovi, jak jednotlivé figury řadí.

Ukázka skladby:
Zpěv 1. sloky první taneční písně:
1. – 12. takt: CH zpívá sám před hudbou.
13. takt: CH přivolá tleskáním D.
13. – 16. takt: D k chlapci přichází a postaví se po jeho pravici.
Pravou ruku položí přes jeho levé rameno.
17. – 18. takt: CH přechytává D pravicí za její levou ruku.
19. – 24. takt: Přenášejí spolu váhu v držení za vnitřní ruce v připažení.

Hudba přehrává nápěv první sloky jedenkrát:
1. – 4. takt: Víření poskočným krokem v postavení pravými boky u sebe, vykračuje pravá noha.
5. – 6. takt: Změna směru víření podupy.
7. – 16. takt: Víření doleva.
17. – 18. takt: Změna směru víření podupy.
19. – 24. takt: Víření doprava.

CH zpívá první sloku druhé písně:
Dvojice v držení: CH drží D kolem pasu pravou rukou. D levici ohnutou v lokti přes jeho levé rameno, pravice D připažena, levice CH v gestu – dvojice přenáší váhu těla. v lichých taktech na levé nohy, v sudých na pravé nohy (viz sedlcká I).

Hudba přehrává nápěv druhé písně:
1. – 5. takt: Víření dvojice skočným krokem vpravo, pravými boky u sebe.
6. – 7. takt: Společné podtočení dvojice pod spojenými pažemi krokem jako u víření. CH doleva, D doprava.
8. takt: Ukončení přetočení výdrží ve stoji – spojené paže v upa­žení.
9. – 19. takt: Společné víření vpravo.
20. – 22. takt: Přetočení jako v taktech 6. – 8.
23. -28. takt: Pokračování ve víření doprava.

Chlapec zpívá první sloku třetí písně:
Při zpěvu se pohupují jako při zpěvu předcházející písně.

Hudba přehrává nápěv třetí písně:
1. – 8. takt: Společné víření dvojice vpravo, vykračuje vnitřní noha.
9. – 15. takt: CH poskakuje na místě, D se podtáčí vpravo pod spojenými pažemi (svojí pravou a CH levou) před CH. Kaž­dým krokem poskočným se otočí o 360°. CH jí tleská pravicí do roztočených sukní.
16. – 22. takt: Víření doprava – v posledním taktu zakončeno dvěma podupy.

V závěru tance, jako poděkování, uchopí CH levicí D za pravou ruku, podtočí ji doleva o 360°, sám stojí na místě, D se podtočí obyčejným krokem. Po dokončení podtáčky jí dá „pac“ pravou rukou do její levé nastavené dlaně (v délce asi trvání 1 taktu). D pak obloukem plácne svojí levicí na hřbet jeho pravé ruky (rovněž asi v trvání jednoho (aktu).

Tančí a hrají jako v E. 1, ale muzika bez gajdoše.