Zřizovatel:

E. 3 SEDLCKÁ III Z BÍLOVIC U UH. HRADIŠTĚ (jiná rekonstrukce)

Od Topolného je cesta dlúhá až po Bílovice.
točí sa po ní děvčátko švarné, platí si muzice.

Za sebe platí, ej, dvacítkama pěknýma bílýma
a za šohajka, ej, dukátama pěknýma žlutýma.

A já si grajcár proměním, za trojníček sa ožením,
dočkaj, má milá, má roztomilá, šak já ťa ošidím,
šak já ťa ošidím.

V tem zeleném lesi, moja milá, kde si, [: Majdalenko :],
kúpilas ně šátek, abych měl na svátek, to od tebe, mé srdénko.

V tom zeleném hájku, mám já tam galánku Majdalenku, Majdalenku,
já tam za ňú půjdu, pýtat od ní budu rozmarýnku, rozmarýnku.

Tančí dvojice smíšené čelem k hudbě, D po pravici CH, při předzpěvu přenášejí váhu těla vlevo a vpravo stranou s mírně krouživým pohybem bez držení. D poněkud vzadu za CH, nebo se drží za vnitřní ruce v připažení, vnější paže připaženy (CH může volně gestikulovat levicí).

Tanec má tři části:
I. Zpěv taneční písně

Zpěv začíná obvykle tím, že CH přichází před muziku za zpěvu 1. sloky taneční písně. Před muzikou pak dokončuje zpěv s přená­šením váhy těla v lichých taktech šikmo vlevo na levou nohu, druhá přisouvá k noze výkročné, v sudých taktech naopak. Pohyb při přenášení váhy těla je krouživý (viz E. 1 a 2 – sedlcká I. a II.).
Po několika taktech zatleská CH na opodál stojící D. D se k němu přiblíží obyčejnými kroky, postaví se po jeho pravici a uchopí se spolu za vnitřní ruce. Někdy přijde k němu zezadu a položí levici na jeho pravé rameno. CH ji pak uchopí levou ruku za její levici, přechytne ji do pravé ruky a spojené paže spustí podél těla. D pak je v postavení vedle něho. Pokud zbývá čas, přenášejí spolu váhu těla stejnosměrně v lichých taktech doleva na levou nohu s mírně krouživým pohybem, v sudých taktech naopak. Přistoupí-li tanečnice k tanečníkovi až v závěru předzpě­vu, pak se ihned uchopí k víření, které nato následuje.

II. Společné víření dvojice v postavení pravými a levými boky k sobě
Dvojice se může otáčet vpřed anebo pozpátku (couvavě).
Držení dvojice při víření: CH uchopí pravou rukou její levici a takto spojené ruce založí D za záda. CH pak drží levicí D na pravém nadloktí. D mu položí svoji pravou ruku na jeho levou paži. V tomto postavení víří vpravo vpřed krokem: na a) vykročí pravou nohou měkce celým chodidlem na zem, na b) se pravá noha zvrtne na ploše celého chodidla (pata se odlepí od země) a současně levá noha (vnější) předkročí před nohu pravou. Špice levé nohy je vtočena dovnitř. Krok je v kolenou mírně zhoupnutý, a to jak pravá, tak i levá noha. Proto má celkově lehce houpavý charakter. Po určité době víření vpravo obličejem vpřed může dvojice zastavit a vířit ve stejném postavení pozpátku, opět vykra­čuje vnitřní noha. Krok pozpátku se provádí rovněž na výkročné (pravé noze), která začíná krokem vzad. Ve druhé době taktu při zvrtu na vnitřní noze. levá (vnější noha) silně zakračuje za nohu výkročnou. Krok je opět v kolenou mírně zhoupnutý.

III. Individuální taneční projev tanečníka a tanečnice
A) Podtáčení D: pod spojenými pažemi své pravice a CH levice na místě vpravo. Výchozí postavení: D čelem k CH.
Každá podtáčka se provede dvěma kroky o 360°. Vykračuje pravá noha. Charakter kroku vyplývá z kroku víření. CH přitom přešlapuje na místě rovněž krokem jako při víření, někdy většího či menšího rozsahu co do hloubky podřepu a nadnesení. Toto podtáčení se obvykle střídá v pravidelných intervalech se společ­ným vířením dvojice doprava (viz 1. část VII. dílu této videoencyklopedie, oddíl C – Luhačovské Zálesí).

B) Společná podtáčka CH a D
Provádí se stejně a stejnou technikou jako u sedlcké II., jenže krokem shora popsaným v této taneční verzi. Po tomto podtočení, které ovšem nekončí výdrží v upažení (provede se pouze podtočení ve dvou taktech čtyřmi kroky, začíná pravá s vytáčením dvojice zevnitř), buď může navázat přímo víření vpravo anebo tanečník uvolní tanečnici pravou rukou, D připaží levici a CH D podtočí v několika taktech jako u předcházejících podtáček D.

C) Společná podtáčka CH a D do postavení zády u sebe
1. takt – a: CH švihem své spojené levice a pravice D podtočí D zevnitř o 180° doprava (sám se nepřetáčí, zůstává ve stejném postavení). Po přetočení D zůstávají obě paže spojeny, levé jsou vzhůru, druhá paže napjata za krkem tanečníka a taneč­nice. D zůstává u pravého boku CH (opírají se téměř zezadu pravými boky o sebe). V tomto postoji se pak mohou po několik taktů otáčet krokem víření (oba postupují čelem vpřed). Asi po dvou až 4 taktech CH švihem pravé ruky spojené s levicí D přehodí spojené paže přes hlavu (drahými pažemi se stále drží) a přetočí D o dalších 180° doprava čelem k sobě tím, že překládá levou ruku s pravicí D přes hlavu směrem dopředu. Po tomto přetočení ji pustí pravou rukou a ještě ji podtočí před sebou jedenkrát nebo dvakrát pod svojí levicí a pravicí D doprava. Potom navazuje společné víření vpravo.
D se otáčí sama na místě, nebo z místa vpřed po kruhu a CH buďto na místě nebo v pohybu kolem ní nebo za ní přidupává, tleská nebo „cifruje“. D se otáčí doprava krokem poněkud podobným gúlané ze Zlínska (viz VIII. díl této videoencyklo-pedie).

Ukázka skladby:
Zpěv 1. sloky 1. taneční písně:
1. – 7. takt: CH přichází v se zpěvem před muziku; u muziky zůstane stát a v rytmu zpívané písně přenáší na místě váhu těla v lichých taktech na levou nohu. v sudých na pravou nohu. Pohvb při přenášení váhy těla je mírně krouživý (viz sedlcká E. 1 a 2).
8. – 14. takt: CH zatleská na tanečnici, která k němu přichází volným krokem. Postaví se za tanečníka, levou ruku položí na jeho pravé rameno. CH ji nejprve uchopí levou rukou, pak ji přechytne pravou (drží se nyní za vnitřní ruce). V tomto postavení a držení pak přenášejí až do konce zpívané písně stejnosměrně váhu těla (v lichých taktech nalevo, v sudých napravo).

Hudba přehrává nápěv písně 1x:
1. – 7. takt: Společné víření dvojice v postavení pravými boky u sebe ve shora uvedeném držení.
8. – 14. takt: Ve stejném postavení a držení víří dvojice pozpátku, oba dva couvají, nemění ani postavení ani držení – viz nahoře.

CH zpívá 2. sloku písně: Dvojice v držení za vnitřní ruce v připažení přenáší váhu těla na místě s mírně krouživým pohybem, v lichých taktech doleva na levou nohu, v sudých doprava na pravou nohu. Volná levice CH při zpěvu gestikuluje.

Hudba přehrává nápěv písně 1x:
1. – 4. takt: Dvojice víří v postavení pravými boky u sebe vpřed, vykračuje pravá noha.
5. – 7. takt: CH uvolní D pravou rukou (drží levici i její pravici ve vzpažení) a D se podtáčí krokem jako u víření pod spojenými pažemi doprava, viz nahoře. CH při jejím podtáčení na místě přešlapuje krokem jako u víření.
8. – 14. takt = 1. – 7. taktu.

CH zpívá 3. píseň – 1. sloku: Dvojice přenáší při zpěvu váhu těla jako u 2. písně.

Hudba přehrává nápěv písně 1x:
1. – 2. takt: Společné víření v postavení pravými boky od sebe.
3. – 4. takt: Společné podtočení dvojice (dvojice se stále drží oběmi pažemi – viz nahoře).
5. takt: CH uvolní D pravici a podtočí ji v jednom taktu doprava pod spojenou levicí s její pravicí.
6. – 7. a 8. – 11. takt: Víření dvojice vpravo jako na počátku tance.
12. – 14. takt: CH z víření uvolní D. které se samo otáčí na místě doprava a CH přidupává, tleská, poskočí a přistupuje k muzice k dalšímu zpěvu.

CH zpívá 2. sloku písně: CH předzpěvuje před hudbou, D jej v tanečním pohupu sleduje a na výzvu zatleskáním k němu přistoupí, položí mu levici ohnutou v lokti na pravé rameno, CH uchopí svojí levicí její levou ruku, přendá si ji do pravé ruky a zbytek písně oba přenášejí váhu těla v držení za vnitřní ruce, D po pravici CH, v lichých taktech doleva s mírným zakroužením, v sudých taktech doprava.

Hudba přehrává nápěv písně 1x:
1. – 2. takt: Společné víření vpravo.
3. takt: CH v otáčivém pohybu jako při víření přetočí dvěma kroky přeložením paží přes hlavu D zády k sobě, vnější paže jsou pokrčeny (CH i D levice) a pravou paži mají oba napjatu za krkem svého partnera.
4. – 7. takt: Dvojice víří v postavení zády k sobě, pravé paže za krkem, kroky jako při běžném víření.
8. takt: CH dotočí D přeložením paží přes hlavu před sebe.
9. takt: Uvolněním pravé paže CH D podtočí jednou pod svojí levicí spojenou s její pravicí doprava (skončí opět čelem k sobě).
10. – 14. takt: Dvojice víří až do konce v postavení pravými boky u sebe směrem vpřed.

CH zpívá 4. píseň: Dvojice čelem k hudbě, D po pravici CH, držení za vnitřní ruce. Pohupování při zpěvu jako obvykle.

Hudba opakuje nápěv písně:
1. – 8. takt: CH roztočí D. D se točí z místa doprava, paže připaženy. CH přidupává, tleská, cifruje.
9. – 15. takt: Společné víření dvojice vpravo.
16. takt: Dvojice se zastaví, CH podtočí D 1x vpravo kolem (levicí drží její pravici).
17. takt: CH plácne pravicí do její nastavené pravé dlaně („pac“).
18. takt: Výdrž ve stoji.

Tančí Miloslav Hrdý (1946) a Anežka Hrdá (1945), hraje Cimbá­lová muzika Jaroslava Čecha z Uh. Hradiště ve složení Jan Rajmic (1951) prim, Jaroslav Jančálek (1951) a Pavel Štulír (1955) housle-terc, Josef Snopek (1957) a Jan Šafařík (1952) housle obligát, Ivo Krejzl (1948) a Karel Rajmic (1948) violy-kontry, Vlastimil Straka (1961) cimbál a Jan Maděrič (1948) kontrabas.

***

Na tomto místě na videokazetě i v této brožuře měla být zachycena další rekonstrukce sedlcké z Bílovic u Uh. Hradiště v podání členu souboru Včelaran z Bílovic a Topolné, kteří však účast v programu Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska odmítli.