• English

Zřizovatel:

E. 1 SEDLCKÁ I Z BÍLOVIC U UH. HRADIŠTĚ (rekonstrukce starší verze)

Má milá orala s černýma volama,
[: hopša, volky, hopša, tak na ně volala. :]

[: Má milá byla bys červená jako rys, :]
[: kdyby k vám nechodil mlynárský tovaryš :].

Tančí dvojice smíšené, čelem k hudbě, D po pravici CH. CH uchopí D pravicí kolem pasu, D mu položí levici ohnutou v lokti přes jeho pravé rameno. Vnější paže připaženy. CH volnou levicí volně gestikuluje při zpěvu. Někdy se drží dvojice vnějšími pažemi podobně jako při společném víření: CH drží pravici D zhora (hřbety nahoře, palce propleteny).

Tanec má tři části:
I. Zpěv taneční písně

Tanec začíná obvykle tím, že CH předstoupí před muziku a zazpívá první sloku taneční písně. Při zpěvu přenáší CH váhu těla v lichých taktech na levou nohu, druhá přisouvá k noze výkročné. Pohyb je proveden mírně krouživě (při vykročení se natáčí mírně doleva; pravá noha ve druhé době taktu se přitahuje patou k patě nohy levé, špička se mírně odvrací). Tento krok je ukončen mírným limitem podřepmo. V sudých taktech totéž naopak, pra­vou nohou s mírným krouživým pohybem doprava. Několik taktů před dokončením zpěvu zatleská na tanečnici, která k němu přiběhne a uchopí se s ním do shora popsaného držení, vnější paže D připažena, CH volnou levicí gestikuluje.

II. Společné víření dvojice ve shora popsaném držení (vnější paže spojeny)
Krok víření: víření se provádí oběma směry, podtrhávaným, ostře členitým krokem, který někdy budí dojem až mírného poskoku. Vykračuje vnitřní noha. Při víření doprava D couvá a CH postu­puje vpřed. Při víření doleva ve stejném postavení a držení couvá CH, zatímco D postupuje vpřed.
Víření CH doprava:
1. takt – a: CH vysune pravou nohu vpřed po malém obloučku, špice vytočena zevnitř, koleno mírně povolí (úhel otočení asi 60°).
b: Ostrým zvrtem na pravé noze (pata se odlepí od země) se otočí nadnesením na přední části pravého chodidla asi o 60° vpravo. Současně levá noha se mírně pokrčí a švihem předkro-čí před nohu pravou, celým chodidlem na zem, špice vtočena dovnitř.

Víření D doprava:
1. takt – a: Levá noha zakročí vzad, pata vytočena po obloučku zevnitř, koleno povoleno (úhel otočení při tomto kroku je asi 60°).
b: Ostrým zvrtem na levé noze a vypnutím kolena (pata se odlepí od země) se otočí nadnesením na přední části levého chodidla o 60° doleva. Současně pravá noha se odlepí od země a švihem zakročí za patu levé nohy (levá pata směřuje ke středu chodidla nohy pravé), pravá špice i koleno jsou vytočeny zevnitř.

V dalších taktech podobně. Ve třech taktech se otočí dvojice o 360° (v každém taktu asi o 120°). Víření dvojice obvykle dokončí v posledním taktu (např. ve 4. taktu) dvěma přídupy vnitřní a vnější nohou.
Víření doleva se provádí podobně jako víření doprava jenže CH a D si vymění role: v první době každého taktu zakročí CH pravou nohou vzad a D vykročí levou nohou vpřed atd.

III. Individuální taneční projev CH a D
A) D se podtáčí a CH no místě přidřepává
Držení: postavení čelem proti sobě, CH drží levicí pozvednutou pravici D, v tomto postavení se podtáčí D pod spojenými pažemi stejným krokem jako při víření. Na a) vykročí levou nohou šikmo vlevo vpřed po obloučku, pokrčí koleno a na druhou dobu napnutím kolen dokončí otáčku a došlápne na obě chodidla, pravé před levým, špice dovnitř. CH na místě vlastně ve zmenšené míře provádí taneční krok při víření. Otáčky D při podtáčení jsou poněkud většího rozsahu než při společném víření s CH. V prv­ním taktu se otočí o 180° doleva (z postavení čelného zády k CH atd.).

B) Obcházení dívky okolo CH v závěru vířeni doleva
Držení: CH levou drží vzpaženou pravici D a vede ji obloukem od svého levého boku dozadu k pravému boku, sám přitom provádí na místě vlastně základní taneční krok v nejmenší míře. D jej obejde celkem asi ve 4 taktech až na své původní místo po jeho pravici.

C) Společná podtáčka CH a D
Držení: postavení čelem proti sobě, CH drží levicí pravici D v mírném pokrčení připažmo, švihem z pokrčených paží dovnitř se začíná dvojice podtáčet, D za levým ramenem, CH za pravým ramenem, celkem asi třemi kroky stejnými jako u víření, D vykra­čuje levou, CH pravou nohou – při vykročení špice obou vytočeny zevnitř, oba se podtočí o 360° opět čelem k sobě. Spojené paže s pokrčením dovnitř se při podtáčce zvedají až do vzpažení a opět do předpažení dolů. Společná podtáčka se provádí jednou nebo i vícekrát po sobě.

Poznámka: Jednotlivé individuální figury (podtáčení samotné D, společná podtáčka obou nebo vedení D kolem CH) se mohou libovolně vkládat mezi víření, tím může vzniknout pestrá skladba, kterou se jednotlivé páry mohou od sebe lišit.

Ukázka skladby:
Zpěv první sloky taneční písně:
1. – 8. takt: CH zpívá sám před hudbou, ke konci 8. taktu, přivolá D tleskáním.
9. – 16. takt: Společné přenášení váhy těla CH a D na místě krouživým pohybem, v lichých taktech doleva, v sudých do­prava, volná gestikulace levice CH.

Hudba přehrává nápěv písně jedenkrát:
1. – 4. takt: Společné víření dvojice doprava (vnější paže spojeny stříškovitě dolů), v závěru 4. taktu dvěma podupy zastaví víření.
5. – 8. takt: Společná podtáčka CH a D pod vnějšími pažemi dovnitř.
9. – 12. takt: Víření dvojice doleva (CH couvá). 13. – 16. takt: Víření dvojice doprava (D couvá).

CH zpívá druhou sloku písně:
1. – 16. takt: Dvojice přenáší společně váhu těla na místě krouživým pohybem, v lichých taktech doleva, v sudých doprava, levice CH v gestu, pravice D připažena.

Hudba přehrává nápěv písně poprvé:
1. – 4. takt: Dvojice víří doleva (vnější paže spojeny stříškovitě dolů), ve 4 taktu zastaví dvojice dvěma podupy víření.
5. – 8. takt: Dvojice uvolní vnitřní paže a CH vede D pod zvednutými spojenými vnějšími pažemi D doleva kolem sebe obloukem nad hlavou až na původní místo D po jeho pravici.
9. – 12. takt: V polootevřeném držení víření doleva; ve 12. taktu zastaví dvojice dvěma podupy víření doleva.
13. – 16. takt. Víření doprava

Hudba přehrává nápěv písně podruhé:
1. – 4. takt: Dvojice víří doprava. Ke konci víření dvojice uvolní vnitřní spojené paže, D předstoupí před CH.
5. – 10. takt: Podtáčení D dovnitř pod spojenými vnějšími pažemi.
11. – 16. takt: Společné víření doleva. V posledním taktu ukončí dvojice víření dvěma výraznými podupy vnitřní a vnější nohou čelem k hudbě.

Tančí a hrají členové souboru Radovan z Napajedel Jiří Holub (1969) a Pavla Holubová (1972), muzika ve složení Cyril Bureš (1944) prim, Pavel Drlík (1951) housle-kontr, Josef Obdržálek (1948) kontrabas a Petr Pilát (1956) gajdy.