Zřizovatel:

D. 13 BOBKOVNÍCI Z BYSTŘICE POD LOPENÍKEM

Jano mlynárů na húre leží
a jeho mlýnek a jeho mlýnek
po prázdnu běží, po prázdnu běží.

[: Šest dní do týdňa, sedmá neděla, :]
pověz ně, má milá, srdénko moje, [: s kýms to seděla :].

 

Dva bučky, dva bučky, jeden je slabučký,
nežeň sa, synečku, dokáď si malučký.

Malučký, slabučký, malý gazda budeš,
až pojedeš orat, dycky plakat budeš.

Háj, háj, háj, háj, zelený háj,
doma, synečku, doma léhaj.

Doma, doma na lavici,
tam kde léhajú pacholíci.

Tančí čtyři „bobkovníci“ nejprve ve volném kruhu, později v kruhu spojeném dřevěnými šavlemi – palicemi. Kolem nich stejným směrem nebo protisměrně pobíhá, zpívá a poskakuje v rytmu zpívaných písní tzv. „košar“ s košem zavěšeným na levé ruce a s velkým dřevěným rožněm v pravé ruce. Tato skupina bobkovníků chodí po dědině dům od domu. Před každým domem zatančí kruhový tanec s palicemi. Po skončení tance, který doprovází v poslední době harmonika, dříve dva nebo tři houslisté (v souborovém podání hudecká muzika), převezme košar dary a bobkovníci jdou o dům dále. Jsou slavnostně oblečeni (přepásáni červeným tureckým šátkem v pase, druhý turecký šátek je uvázán přes levé rameno), klobouk je ozdoben kyticí z husího peří a dvě­ma dlouhými kosírky. Každý bobkovník drží po celou dobu dřevěnou palici v pravé ruce, kterou později ve vázaném kruhu položí přes pravé rameno špicí vzad. Každý pak volnou levicí uchopí konec špice předcházející palice. K tanci bobkovníků (je to protějšek straňanských podšablí) se zpívá celá řada písní. Původně podle Františka Pospíšila v Národopisném věstníku, roč. VI., str. 25 v pojednání Mečový tanec na slovanské půdě se zpívaly hlavně písně Pod šable, pod šable … Kromě nich pak to byla ještě celá řada nejrůznějších písní dvoučtvrtečního taktu živého tempa, které se k tomuto tanci zpívaly. Chlapci zazpívají spolu s košarem obvykle vždy jednu sloku písně, kterou muzika opakuje jedenkrát až dvakrát, pak se podobně zpívá druhá sloka nebo jiná píseň. Jsou-li tanečníci tancem unaveni, hraje muzika sama bez předzpěvování. V obci Bystřice pod Lopeníkem je obchůzka bobkovníků vždy záležitostí chlapců, kteří toho roku půjdou k odvodu.

I. První píseň (Jano mlynárů)
Čtyři bobkovníci s palicemi v pravé ruce kolmo vztyčenými přibíhají k domu, kde se bude mečový tanec tančit, v zástupu mohutnými kroky poskočnými (v každém taktu jeden) s po-krčováním druhé nohy přednožmo – vykračují obvykle levou nohou. Zástup vede košar, který má v pravé ruce rožeň dlouhý 1,5 až 2 metry, který nedrží za rukojeť, ale asi ve dvou třetinách výšky. Za této vstupní písně postupně před vybraným domem vytvoří kruh.
Hudba opakuje přezpívaný nápěv jedenkrát, košar vybočí z kruhu, který pak tvoří jen čtyři bobkovníci – tanečníci mečového tance. Ti pokračují po dobu přehrávky dále poskočným krokem po kruhu (někdy zdůrazňují ještě poskoky pozvedáváním šavle). Košar mezi tím obchází chvilku stejným směrem, chvilku protisměrně. Poněvadž by chlapcům vadily při tanci ozdobené klobouky, odkládají je při vlastním tanci a to buďto klukům -školákům, kteří je po celou dobu obchůzky provázejí, nebo je zavěsí postupně na plaňkový plot.

II. Druhá píseň (Dva bučky, dva bučky)
Touto písní začínají vlastní tanec s palicemi. Bobkovníci s koša­rem začínají zpívat první sloku písně, od prvního taktu vytvoří vázaný řetěz, přeloží vlastní palici přes pravé rameno špicí vzad, levicí uchopí špici palice předcházejícího tanečníka. Takto obíhají ve vázaném řetězu až do konce zpěvu drobnými rychlými krůčky (dva v taktu – vykračuje levá).

III. Hudba opakuje nápěv k tanci poprvé
CH bez přerušení pohybu přecházejí do podbíhání branou pod zvednutými palicemi. Bránu začne tvořit první CH, který byl první při příchodu za košarem. Zvedne vzhůru ruce s palicemi a otočí se v průběhu tanečního pohybu o 270° doprava (je zády ven z kruhu). Druhý konec drahé palice, tvořící bránu, drží čtvrtý CH, který byl v kole před ním. Pod touto bránou za ustavičného přešlapování branařů podbíhá 2. a 3. CH – běží dále proti hodino­vým ručičkám. Pak podběhne sám čtvrtý a první se dotáčí o dalších 90° vpravo (podtočí se přitom pod vlastní šavlí – přehodí si ji přes hlavu zpět na pravé rameno). Nyní jsou opět všichni v původním postavení v řetězu. V tomto řetězu běží až do konce přehrávky.

IV. Nápěv se opakuje ještě jednou k tanci
Rovná se III, ale nyní tvoří bránu druhý CH s prvním CH. Po proběhnutí branou všech čtyřech bobkovníků až do konce přehráv­ky se otáčejí v základním postavení v řetězu.

V. Chlapci zpívají druhou sloku
Při zpěvu druhé sloky pokračují v pohybu vpřed po kruhu v řetězu jako u II.

VI. První přehrávka nápěvu druhé sloky
Chlapci probíhají branou vpřed, přetočí se čelem dopředu a ihned se vracejí zpátky do původního postavení.
1 – 5. takt: Za ustavičného pohybu 1. bobkovník se 4. vytvoří bránu obvyklým způsobem. 2. CH podbíhá branou, vyběhne čelem vpřed, pak se otáčí o 180° doprava (čelem do středu, zády ven z kruhu). Drahý běží za ním, ale podběhnuv pod první palicí, ihned se řadí vedle prvního, aniž by podběhl pod palicí drahou. Čtvrtý CH, až na něj přijde řada, se podtočí pod palicí, takže jsou nyní všichni v řetězu, tak jako při zpěvu v II. a III. Výsledné postavení všech čtyř taneč­níků: všichni čelem do středu, paže s palicemi v upažení.
6. – 10. takt: První bobkovník čelem do středu vybíhá pod palicí -bránou, tvořenou 4. a 1. CH, podbíhá branou vpřed, ihned zatáčí po proběhnutí doleva proti hodinovým ručičkám, za ním postupuje druhý, kterého táhne za sebou do řetězu, a ten se podtočí pod šablí drženou dalším tanečníkem. Ke konci melodie tvoří zase všichni řetěz s palicí položenou na pravém rameně špicí vzad – levicí drží každý palici předcházejícího tanečníka.

VII. Druhá přehrávka druhé sloky
Totéž, co v předcházející, jenomže podbíhat začne druhý CH. V závěru přehrávky, jakmile se přetáčí poslední tanečník, tj. prv­ní, který tvořil v této fázi s druhým bránu, pokračuje v pohybu tak. že si přehodí pravou šavli přes hlavu na levou paži a současně všichni s ním provedou v jednom taktu obrat doleva o 90° (čeleni do středu). Současně všichni přehodí najednou pravici s palicí přes hlavu, takže vytvoří z palic kříž. Na závěrečné „hop“ odra­zem snožmo vysoko vyskočí a dopadnou zpět na celá chodidla. (Jde o symbolický výskok, související se skokem na konopě.) Na chvilku se zarazí.

VIII. Třetí píseň (Háj, háj, háj, zelený háj)
Po skoku přehodí CH palice každý pravou rukou zpět přes hlavu směrem na pravé rameno a začnou zpívat první sloku další písně. Při zpěvu obíhají dokola proti hodinovým ručičkám v řetězu.

IX. Muzika opakuje nápěv předzpívané písně poprvé
Následuje podbíhání pod palicí zadem se zpětným pohybem vpřed.
1. – 4. takt – První CH zvedne pravou ruku s palicí nad hlavu, druhý CH se otočí zády ven z kruhu, první zvednou s dru­hým palici prvního nad hlavu, druhý se otočí o 90° doleva (zády ven z kruhu). Levou ruku drží vztyčenou pravou ruku palici, kterou drží 3. tanečník je křížem pod palicí vrchní. Třetí natočen zády ven z kruhu pozpátku podbíhá pod palicemi a ihned pod podběhnutí se otáčí o 180° doleva, vybí­há nyní čelem z kruhu v původním směru pohybu řetězu proti hodinovým ručičkám. Za třetím se sune zády ven čtvrtý, který se současně přetáčí za pohybu rovněž o 180° doleva a následuje své druhy ven z kruhu. První a druhý (ti, kteří drží palice v bráně) pokračují v pohybu za třetím a čtvrtým. První jako poslední podbíhá branou a jde nyní už čelem vpřed. Ihned za ním se začne přetáčet o 90° doprava čtvrtý, který současně klade palici na pravé rameno. Nyní jsou již všichni čtyři v řetězu jako na začátku tance. tj. levým bokem do středu, každý drží palici pravou rukou, levou drží konec palice předcházejícího tanečníka. Takto běží v řetězu po dobu jednoho až dvou taktů až do konce 4. taktu.

X. Figura s dvojitým podběhnutím se opakuje ještě jednou na další přehrání. Bránu začíná tvořit další tanečník v pořadí, tj. druhý a třetí.
Po dokončení celé figury shodné s figurou IX., ale v pořadí dalšími tanečníky, ukončí tuto část v řetězu každý s palicí přes pravé rameno.

XI. Zpěv druhé sloky písně
Kruh se pohybuje v řetězu jako při zpěvu I. a III. atd.

XII. První přehrání písně
Bobkovníci zatančí ještě jeden způsob podbíhání. Začíná 3. a 4. CH. Na začátku přehrávky 4. CH zvedne levou ruku s palicí, jejíž opačný konec drží 3. CH pravicí. Čtvrtý CH se dvěma kroky otočí o 90° doleva (je otočen zády z kruhu) – jeho vlastní palice, kterou drží pravou rukou ve výši prsou křížem pod palicí, horní směřuje k dalšímu CH v pořadí (k prvnímu, který drží její opačný konec). Tento první CH současně ustupuje zády z kruhu ven- jeho pohyb řídí čtvrtý CH, táhne za sebou druhého a třetího, kteří rovněž vystupují zády z kruhu ven. Takto se vytvoří postupně kruh čelem do středu, paže všech drží v upažení palice. V tomto kruhu se otáčejí po několik taktů směrem doleva – ve směru hodinových ručiček.
1. – 4. takt: Vytvořil se kruh, tím, že podbíhali CH ven.
5. – 8. takt: Obíhají v kruhu doleva ve směru hodinových ručiček s napjatými pažemi.

XIII. Nápěv se opakuje podruhé
1. – 4. takt – Z kola čelem do středu o napjatých pažích, v nichž drží palice, začne podbíhat druhý vpřed pod branou, kterou drží čtvrtý s prvním CH a táhne za sebou celý řetěz tanečníků. Po proběhnutí branou obíhá okolo prvního a vede celý řetěz za sebou proti směni hodinových ručiček. Další se postupně zařazují za ním. Po proběhnutí všech se jako poslední podtočí pod vlastní palicí doleva čelem do středu první CH. S ním současně se natočí do středu i ostatní taneč­níci, přehodí pravé paže s palicemi přes hlavu do středu a vytvoří kříž. S pokřikem Hej hop! vyskočí co nejvíce (závěrečný výskok na konopě).

XIV. Tanečníci uvolní držení.
CH zvedne pravici s vlastní palicí vzhůru, natočí se levým bokem do středu a s písní Šest dní do týdňa obíhají krokem poskočným (v každém taktu jeden poskok) s vysokým pokrčováním druhé nohy a se zvedáním paže s palicí do výšky při každém poskoku. Takto obíhají v kruhu kolem, přímo v tanečním pohybu seberou kloboučky a nasadí si je na hlavu.
Nápěv se opakuje podle potřeby 1x – 2x. Tanečníci nejprve poskakují v kruhu proti hodinovým ručičkám, pak si postupně berou klobouky a zařadí se za sebe do zástupu, v jehož čelo se postaví košar s dary a společným poskokem všichni odcházejí k dalšímu domu.

Pozn.: Celý tanec bobkovníků je vlastně založen na podbíhání branami, v jejichž tvoření se postupně střídají jednotliví taneční­ci, počínaje prvním (tím, který byl první při příchodu za košařem).
Bran u bystřických bobkovníků je několik druhů:
a) Brána předem: první CH zvedne vzhůru ruce s palicemi a otočí se o 270° doprava (zády ven z kruhu). Ostatní dva CH počínají probíhat branou pod palicemi vpřed stále ve směni proti hodinovým ručičkám. Poslední (čtvrtý) drží bránu s prvním CH. Při podbíhání druhého a třetího, první a čtvrtý (branaři) přešlapují na místě. Čtvrtý pak podběhne sám a první se dotáčí o dalších asi 90° vpravo. Podtočí se přitom pod vlastní šavlí – přehodí si ji přes hlavu zpět na pravé rameno.
b) Brána zadem: stejně, ale podbíhající se otočí při podbíhání pod palicí o 180° vpravo – vbíhají tedy pod bránu zády.
c) Podbíhání branou se změnou směru: nejprve vpřed čelem druhý a třetí CH podběhnou pod brankou, čtvrtý se jen zdržuje na místě, pak se druhý a třetí osmicovitě vytočí a vrátí se zpět pod bránu, nato pak druhý ihned v protisměru otočen směrem vpřed jde obloukem zevnitř ve směru hodinových ručiček, ruce se přitom pokrčí, lokty přitáhnou k tělu, palice před prsy, z toho se vrací zpět.
d) Podbíhání branou a obloukovité vyběhnutí ven předem ve směru hodinových ručiček.
e) Totéž, ale obloukem zadem.

Uherskobrodské soubory (propagátoři bokovníků z Bystřice pod Lop.) používaly celkem 5 způsobů podbíhání pod palicemi v tom­to pořadí:
1) všichni proběhli branou čelem vpřed (branař se otáčí vpravo),
2) všichni proběhli branou zády vpřed (pozpátku),
3) všichni proběhli branou v protisměru čelem vpřed s obloukem předem,
4) všichni proběhli zády s obloukem zadem,
5) všichni proběhli branou osmicovitě – nejprve vpřed čelem a ihned protisměrně rovněž čelem vpřed; při protisměru drží šavle u prsou.

Volba druhu podbíhání závisela na jednotlivých ročnících tanečníků. Tak v Bystřici v roce 1964, 1965, 1966 tančili bobkovníci při obchůzce o fašanku takto: nejprve postupně proběhli branou v obvyklém směru po kruhu vpravo (proti hodinovým ručičkám). Pak ihned znovu podbíhali, ale opačně protisměrně.

Tančí a hrají členové souboru Olšava z Uh. Brodu Košara Václav Vacula (1954), dále Jiří Kučera (1972), Petr Paniček (1974), Boris Papp (1971) a Martin Papp (1966), muzika jako v D. 9.