Zřizovatel:

C. 13 RUSKA POLKA Z DOLNÍCH A HORNÍCH NĚTČIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po celé taneční ploše v držení ke kolovému tanci polootevřeném až zavřeném, CH zády do kruhu, D čelem. Postoj CH i D rovný, vzpřímený. Spojené vnější paže dvojice mírně napjaty vpřed.
1. takt – a: CH se dotkne lehce levou patou země asi stopu před nohou stojnou (pravou). Špička levé nohy je postavena ostře kolmo vzhůru. D totéž, ale opačnou (pravou) nohou. b: CH pokrčí levou nohu v koleně v ostrém úhlu a dotkne se lehce země špičkou u špičky pravé nohy. D totéž opačnou nohou. Doteky patou a špičkou jsou provedeny ostře – lehce.
2. takt: Dvojice se otočí jedním krokem ostře rytmizované natřásavé polky o půl kola doprava. CH vykročí levou. D pravou nohou. CH je na konci taktu zády. D čelem do směru tance.
3. – 4. takt = 1. – 2. takt, ale opačnýma nohama. Dvojice se otáčí ve 4. taktu stále doprava. 5. – 8. takt = 1. – 4. takt.
9. – 12. takt: Dvojice se pustí a postaví se čelem proti sobě, CH zády, D čelem do středu kruhu, ruce v bok. CH i D postupují osmi ostře rytmizovanými přísunnými kroky doleva (oba se od sebe vzdalují), CH proti hodinovým ručičkám, D opačně. Oba vykročí levou nohou. V každém taktu dva přísuny. Noha výkročná je vytočena špicí zevnitř. Při nakročení v první době taktu je koleno napjato. Při přísunu druhé nohy se mírně kolena povolí. 13. – 16. takt: CH i D se vracejí zpět na svá místa osmi kala-majkovými poskoky po levé noze vpravo stranou a s průkle­py pravé nohy při každém poskoku patou k levému kotníku. Na konci, ve druhé době 16. taktu, místo posledního kalamajkového poskoku seskok oba do spoje spojného čelem proti sobě.
17. – 18. takt: CH i D postoupí čtyřmi ostře rytmizovanými přísunnými kroky doprava (vzdalují se opět od sebe). Vykro­čí pravou nohou.
19. – 20. takt: CH i D se vracejí na svá místa čtyřmi kalamajko-vými poskoky na pravé noze vlevo stranou s příklepy levé nohy patou ke kotníku pravé nohy. Na druhou dobu 20. taktu seskok do stoje snožmo čelem proti sobě.
21. – 24. takt: Dvojice se na místě obchází, stále natočena čelem k sobě, osmi ostře rytmizovanými přísunnými kroky doprava o 360° (vykračuje pravá noha). Na začátku 21. taktuje vý-krok pravou nohou proveden s akcentem. Podobně i přísun ve druhé době je proveden s mírným přírazem. Tanečnice s tanečníkem při tomto postupování po malém kroužku čelem proti sobě stále udržují pohledem kontakt a tanečnice občas pokyvuje hlavou v první době taktu dolů, ve druhé době nahoru. Jakoby zdůrazňovala tímto kýváním rytmus přírazů a akcenty. Otáčení dvojice končí ve 24. b) přídupem provedeným shora levou nohou.
25. – 28. takt = 21. – 24. takt, ale naopak (doleva a levou nohou). První doba ve 25. taktu je provedena podobně jako ve 21. taktu s akcentem. 28. takt je ukončen třemi silně akcentovanými přídupy levou, pravou, levou nohou v prvních třech osminách taktu. Ve čtvrté osmině je výdrž. Při obcházení v kroužku čelem proti sobě ve 21. – 24. taktu vždy v lichých taktech tanečníci mírně podřepnou a v sudých taktech se nadnesou. S tím souvisí i kývavé pohyby hlavy ženy. Totéž při pohybu i ve 25. – 28. taktu.

Tančí a hrají jako v С. 1.