Zřizovatel:

A. 29 COFAVA Z LÍŠNĚ

AndanteTančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Drží se za ruce vpředu křížem, pravé nahoře, překřížené paže ve výši ramen.

Taneční držení se v jednotlivých dílech tance mění (viz popis).

Tanec má celkem čtyři části. Každá část má svůj vlastní nápěv.

A/

1. – 6. takt: Dvojice postoupí vpřed šesti houpavými přeměnnými kroky, CH vykročí levou vpřed, D pravou vzad. V lichých taktech CH napíná pravou ruku směrem k D a D pravou ruku pokrčuje v lokti. V sudých taktech naopak. V posledním taktu se dvojice posledním krokem přeměnným zastaví.

7. – 12. takt =1.-6. takt, ale zpět po kruhu. Vykračuje opačná noha. V lichých taktech D napíná levou ruku k levému rame­ni CH. CH levici pokrčuje v lokti. V sudých taktech naopak. Ve 12. taktu se dvojice zastaví a změní postoj: D se natočí do směru tance po kruhu od čtvrt kruhu doleva. Dvojice nyní stojí levým bokem od středu, D po levici CH. Držení za ruce vpředu křížem zůstává.

B/ – C/

13. – 18. takt: Dvojice postupuje naťřásavými přeměnnými kroky („drndavými“). V lichých taktech přímo vpřed, natočeni bokem k sobě, vykračuje vnitřní noha (D pravou, CH levou). V sudých taktech vykračuje opačná noha. Dvojice zkřižová-ním pažemi v rytmu polkového kroku se k sobě natočí o 90° dovnitř (D doprava, CH doleva). V dalším lichém taktu při kroku vnitřní nohou vpřed se opět od sebe odvrátí o 90° zevnitř. V 18. taktu se pak dvojice otočí o 180°, D doprava, CH doleva, stále křižujíc pažemi. Přeměnný krok se v závěru zkrátil pouze na krok a přísun. Po dokončení obratu stojí nyní oba pravým bokem do středu (jsou natočeni do protisměru).

19. – 24. takt = 13. – 18. takt. Dvojice se nyní vracejí zpět na svá místa stejným způsobem. Vykročí opět vnitřní noha – nyní opačná. V posledním taktu zůstane stát dvojice čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu.

25. – 28. takt: CH nyní uchopí levicí pravou ruku D ve vzpažení. CH stojí na místě a vede spojenými pažemi D zezadu kolem sebe opět do postavení čelem proti sobě (proti hodinovým ručičkám). D vykročí levou nohou, obchází jej čtyřmi pohu­povanými přeměnnými kroky, ve třetí osmině taktu větší zhup na noze výkročné nahoru, druhá noha mírně pokrčena přednožmo.

29. – 32. takt: D se otáčí před CH čtyřmi stejnými kroky jako prve, vykračuje opět levá. CH ji svojí levicí, spojenou s její pravicí, krouživým pohybem pomáhá v otáčení. V posledním taktu krokem a přísunem skončí dvojice v postavení levým bokem do středu, D po pravici CH. Držení za zkřížené paže, levé nahoře.

33. – 36. takt: Nyní postupuje dvojice opět vpřed „drndavým“ přeměnným krokem, v lichých taktech vpřed, vykročí vnitřní noha (D levou, CH pravou), v sudých taktech vykročí vnější noha. Dvojice se natočí o 90° k sobě (D doleva, CH doprava). Na začátku dalšího taktu při přeměnném kroku vpřed se opět od sebe odvrátí.

37. – 38. takt: Nyní se dvojice opět přechytne za vnitřní paže (CH levou za pravici D) ve vzpažení a D dvěma pohupovanými přeměnnými kroky s nadnesením ve třetí osmině taktu přetan-čí zprava doleva o půl kola kolem CH (proti hodinovým ručičkám). CH se přetáčí o půl kola doprava, takže skončí v postavení čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu.

39. – 40. takt: D ukončuje podtáčení ještě dvěma kroky před CH na místě.

D/

Dvojice se uchopí ke kolovému tanci, držení zavřené: CH obejme pravou rukou D kolem těla, D mu položí levou ruku ohnutou v lokti přes jeho rameno (prsty směrem k lopatkám). CH uchopí levicí pravou ruku D a takto spojené ruce opře poněkud zezadu o svůj levý bok.

41. – 46. takt: Dvojice tančí po kruhu hladkou polku s malým zhoupnutím v závěru, delšího kroku. CH vykročí levou, D pravou nohou.

47. – 48. takt: Dvojice se otočí dvakrát kolem čtyřmi obkročáky houpavými, vykročí stejná noha.

49. – 56. takt = 41.-48. takt (dvojice tančí celou tuto část ve směru hodinových ručiček).

57. – 60. takt: Dvojice čelem proti sobě se uchopí za pravé ruce, CH tančí čtyřmi polkovými houpavými kroky vpřed a D se podtáčí pod spojenými pažemi svojí pravicí a CH levicí čtyřmi polkovými kroky pohupovanými dvakrát kolem. Skončí v postavení D po pravici CH, držení za ruce vpředu křížem, levé nahoře.

61. takt – a: CH i D poskok na vnitřní, vnější se dotkne patou země vpředu.
b: CH i D ještě jeden poskok na vnitřní noze, vnější se dotkne špičkou země před nohou vnitřní.

62. takt: CH i D postoupí jedním přeměnným krok vpřed, vykročí vnější noha.

63. takt: CH i D se pustí (natočeni čelem k sobě) a otočí se dvěma kroky, CH pravou a levou doleva, D levou a pravou doprava o 360° (oba ruce v bok).

64. takt: Dvojice čelem k sobě, ruce v bok, třikrát zadupe: CH pravou, levou, pravou nohou, D levou, pravou, levou.

65. – 72. takt = 41.-48. takt.

73. – 80. takt: Dvojice se pustí, ruce v bok a z postavení čelem proti sobě se šesti polkovými kroky obtančí proti hodinovým ručičkám. V předposledním taktu se obtočí dvěma obkročá­kovými kroky a v posledním taktu CH krokem a přídupem levou a pravou nohou a D trojdupem – začíná pravá noha-zastaví se čelem k sobě. Znovu se uchopí ke kolovému tanci.

81. – 86. takt: Dvojice tančí opět polku vpřed po kruhu.

82. – 88. takt: Dvojice se pustí a každý se otočí zevnitř (D vpravo, CH vlevo) dvěma obkročáky a v posledním taktu krokem a přídupem se zastaví.

Pozn.: Celý závěrečný díl je dynamický, polka je živá. Celé se tančí opačným směrem po kruhu („nazpátek“) – ve směru hodi­nových ručiček. Tanec je ze sbírky líšeňských tanců od Františka Svobody. Jednotlivé figury doznaly v  mnohaletém souborovém tradování určitých změn. Srov. sbírku Františka Svobody č. 19. Zvláště závěrečná část, kterou Svoboda popisuje jako polkovou dohrávku, se tančí v podání nynějších tanečníků s mnoha figurál­ními obměnami. Druhý název tance podle sběratele Svobody je „pilkuvá“.

Tančí a hrají členové souboru Líšňáci z Brna-Líšně Josef Trávníček (1970) a Ivona Přikrylová (1978), muzika ve složení Karel Slatinský (1949) prim, Pavel Král (1980) 1. housle, Jiří Kučera (1962) a Růžena Trundová (1940) 2. housle, Vladimír Čačala (1953) housle-kontr, Michal Šikula (1976) 1. klarinet, Petr Opěla (1971) 2. klarinet a Tomáš Knecht (1972) kontrabas.