Zřizovatel:

A. 16 ZAHRADNÍK III A IV Z KOMÍNA

Píseň jako v A. 15

III. variant

Tančí dvojice smíšené po kruhu, levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za vnitřní ruce v připažení, vnější ruce v bok.

1. část – 3/4 takt

Dvojice postupuje valčíkovými kroky mírně vpřed. V lichých taktech vykročí vnějšíma nohama vpřed s natočením zevnitř, spojené vnitřní paže švihnou vpřed, v sudých taktech vykročí vnitřníma nohama vzad s natočením dovnitř, spojené vnitřní paže spodním obloukem kmih vzad. Kroky v lichých taktech jsou poněkud delší nežli v sudých taktech. Jinak se dvojice pohybuje pouze na místě.

2. část – 2/4 takt

CH se natočí zády do středu, D čelem proti němu a tančí zátočky střídavě za pravé a levé lokty drobnými zrychlenými krůčky, vykročí pravá noha. Každá zátočka se provede ve dvou taktech. Při prvním kroku na začátku každé zátočky tleskne CH i D před tělem do dlaní a od druhého kroku se zavěsí v prvních dvou taktech za pravé lokty, v druhých dvou taktech za levé lokty. Na začátku této části vykročí obvykle všichni pravou nohou, podobně i při závěsu za levé lokty (noha výkročná se nemění).

IV. variant

Tančí dvojice smíšené v postavení čelem do středu, D po pravici CH. Uchopením navzájem za ruce vytvoří vázaný kruh čelem dovnitř.

1. část – 3/4 takt

Za zpěvu taneční písně se otáčí kolo v prvních osmi taktech valčíkovými kroky vpravo stranou. Všichni vykročí v lichých taktech pravou nohou šikmo vpravo vpřed s natočením těla doprava, spojené paže kmih vpřed. V sudých taktech zakročí všichni při valčíkovém kroku levou nohou šikmo vzad dovnitř za pravou nohu s natočením celého těla doleva. Spojené paže kmih vzad. Takto až do konce osmého taktu. V 9. – 16. takto se pak kolo otáčí valčíkovými kroky doleva. V lichých taktech vykračují všichni pravou nohou křížem před levou nohu s natočením celého těla doleva. Spojené paže kmih vpřed. V sudých taktech zakročí při valčíkovém kroku všichni levou nohou vzad s natočením těla doprava. Kmih spojených paží vzad.

2. část – 2/4 takt

Dvojice se natočí čelem k sobě, CH levým, D pravým bokem do středu.

1. – 4. takt: Dvojice patřící k sobě se zatočí drobnými křepkými krůčky za pravé lokte, levé v bok, 2x kolem (v každém takto dva krůčky). Na začátku, při prvním kroku pravou nohou, tleskne CH i D do dlaní a od druhého kroku se otáčejí již v závěsu za pravé lokty. Ke konci zátočky jsou na svých místech, při posledním jednom až dvou krocích se pouštějí pravýma rukama se svojí tanečnicí a natáčejí se ke svým partnerům, CH po levé, D po pravé straně.

5. – 8. takt = 1. – 4. takt, ale CH se nyní zatáčí s D po levé straně za levé lokty. Vykračuje stejná noha, při prvním kroku po­tlesk do dlaní, při druhém se zavěšují za levé lokte.

9. – 16. takt = 1. -8. takt.

Noha výkročná při zátočkách není stálá. Objevují se některé obměny. Např. potlesk se provede ve stoji na místě a teprve od druhého taktu při závěsu za pravé lokte vykračuje levá noha (někdy i pravá) atd.

Obměna IV. varianty – přizpůsobení formě kola

CH a D tančí ve vázaném kruhu, D po pravici CH, držení za ruce v připažení.

1. část – 3/4 takt

1. – 16. takt: Kolo se otáčí valčíkovými kroky vpravo kolem, s kmihy spojených paží vpřed a vzad (provedení stejné jako u prvního způsobu 4. variantu, otáčení valčíkovými kroky doprava).

2. část – 2/4 takt

Dvojice se při prvním kroku otáčení běhovými krůčky kolem -vykračuje pravá noha vpravo šikmo stranou – uchopí do těsného držení vzadu křížem, D se drží D, CH drží CH vzadu za zády. Paže jsou navzájem překříženy tak, že dívky kříží paže CH. D se uchopí za zády CH a CH za zády D. V tomto postavení a držení se natočí mírně vpravo vpříč. Na začátku každého taktu vykročí pravá noha šikmo vpravo stranou, špičky vytočeny mírně zevnitř. Ve druhé době taktu pak kříží levá noha před nohou pravou. Nohy našlapují na přední část chodidla, otáčení je hbité, pružné. Po ukončení tance zůstanou stát na místě a výskají.

Pozn. Celý tanec, tančený ve formě kola druhé obměny, se může opakovat ještě jednou. Pak se kolo otáčí doleva, vykračuje opět pravá noha křížem přes levou atd.

Tančí Komíňáci z Brna-Komína Emanuel Dvořák (1944) a Marie Dvořáková (1946), Josef Kunst (1940) a Drahomíra Kysel-ková (1951), Svatoslav Nečas (1944) a Anna Nečasová (1952), Vojtěch Nečas (1975) a Marie Suchánková (1947), Vladimír Půček (1955) a Ludmila Caletková (1946), Rudolf Pyrochta (1944) a Libuše Pyrochtová (1945), Josef Zedník (1970) a Bohuslava Zedníková (1972), hrají Brněnští gajdoši z Brna jako v A. 7, zpívá Bohuslav Polák (1956).