Zřizovatel:

B. 3 MENUET Z NEZAMYSLIC


Menuet je tanec řadový, který se tančí ve 3/4 taktu slavnostně, krátkými vznosně nadnášenými krůčky, jen zcela jemně rytmizovanými. Držení těla je ladně vzpřímené. Tanec má několik oddílů.

Nástup (první část nápěvu – menuet č. 1)
1. – 8. takt: Dvojice tvoří dva zástupy (CH vlevo, D vpravo) v po­stavení čelném. CH uchopí pravou rukou levou ruku D v mír­ném odpažení, levou ruku dá v bok. D uchopí pravicí „fěrtušek“ (zástěru) a odtáhne ji do mírného odpažení. Vzdálenost mezi dvojstupy je 12 krátkých krůčků. V tomto postavení kráčejí tančící drobnými krůčky (3 v taktu) – na každou dobu jeden. Vykročí levá noha. Při každém krůčku se našlapuje přes přední část chodidla, tělo se nadnese, druhá noha je vzadu na špičce. Pak se postupně klesá na plné chodidlo a váha těla se přenese plně na ně. Těmito krůčky postupují oba dvojstupy vzpřímeně na taneční plochu. Jakmile dojdou na místo, ukončí nástup v posledních dvou taktech v postavení ve dvou řadách čelem proti sobě.
Ukončení nástupu:
V předposledním taktu CH z levého dvojstupu třemi krůčky na místě učiní půlobrat napravo, D třemi krůčky nazad s hbitým přísunem ve třetí době se postaví do řady po pravici svých CH. Dvojice z pravého dvojstupu totéž opačně nalevo. V posledním taktu třemi krůčky na místě se dvě řady čelem proti sobě vyrovnají. Spojené paže spuštěny.

1. část (první část nápěvu podruhé a potřetí)
1. – 8. takt se opakuje.
V této seznamovací části, kterou menuet začíná, obě řady čelem proti sobě postupují vpřed, při setkání se vzájemně pozdraví „rokokovou“ poklonou a šesti krůčky se vracejí zpět do původního postavení. V závěsu za pravé paže se CH s D zatočí na místě směrem doprava a obě řady opět stojí vyrovnány čelem proti sobě jako na začátku. Totéž se opakuje ještě jednou (první část nápěvu po třetí).
1. – 2. takt: Spojené paže CH a D se zvednou do ohnutí upažmo tak, aby byly v jedné rovině. Šesti obyčejnými drobnými krůčky vykročí vpřed čelem proti sobě obě řady, začíná levá. V poslední době 2. taktu přísunem pravé stoj spatný, těla v napřímeném postoji, zraky upřeny na sebe.
3. – 4. takt: Rokoková poklona pravou nohou.
3. takt: Pravá noha se lehce šine po zemi obloukem směrem napravo a ukončí vzadu za nohou stojnou. Současně s tímto pohybem se jednotlivé dvojice v řadách sobě navzájem pokloní.
4. takt: Z předklonu se těla pozvolna napřimují, pravá noha se stejně jako ve 3. taktu přední částí chodidla sune do přísunu.
5. – 6. takt: Řady se vracejí šesti krůčky zpět do původního postavení, začíná levá. V poslední době 6. taktu přísunem pravé stoj spojný, těla se napřímí.
7. – 8. takt: CH levé ruce v bok, D uchopí levou rukou v mírném odpažení fěrtůšky. V postavení pravými boky u sebe závěsem za pravé paže se jednotlivé dvojice zatočí šesti krůčky jednou dokola na místě směrem napravo, začíná levá noha (paže jsou při zavěšení vodorovně). V poslední době 8. taktu všichni přísunem pravé nohy ukončí v postavení dvou řad proti sobě. Při přísunu se pustí, D hbitým otočením ukončí po pravici CH a uchopí se vzájemně za ruce v ohnutí upažmo.
9. – 10. takt = 1. – 2. takt, ale začíná pravá noha. V poslední době 10. taktu ukončí všichni přísunem levé nohy ve stoji spatném.
11. – 12. takt = 3. – 4. takt, ale opačně. „Rokoková“ poklona levou nohou se ukončí přísunem téže nohy. Dvě řady stojí čelem proti sobě.
13. – 14. takt = 5. – 6. takt, obě řady se vracejí šesti kroky zpět, vykročí pravá.
15. – 16. takt = 7. – 8. takt, ale ukončení opačně. CH pravé ruce v bok, D uchopí zástěry do pravých rukou v mírném odpaže­ní. Zátočka šesti kroky doleva za levé paže s ukončením ve dvou řadách čelem proti sobě jako v 7. – 8. taktu.
Sóla
17. – 32. takt: Během této části se vystřídají po sobě sóla CH z levé řady s D z pravé řady. Při opakování pak opačně CH z pravé řady a D z levé řady.
17. – 24. takt (8 taktů): D si z obou stran drží v odpažení zástěry, CH mají paže spuštěny.
17. – 18. takt: Šesti obyčejnými nadnášivými kroky jdou proti sobě CH z levé a D z pravé řady. Začíná levá noha. V poslední době 18. taktu přísunem pravé nohy stoj spatný.
19. – 20. takt: Čelem proti sobě jako ve 3. – 4. taktu „rokoková“ poklona pravou nohou. V poslední době 20. taktu pozvolným přísunem pravé nohy vzpřim do stoje spatného.
21. – 22. takt: Šesti kroky nazad se CH a D vracejí zpět do původního postavení, začíná levá noha.
23. – 24. takt: Hned v první době se obrátí čelem proti sobě CH se svým D, které drží cíp zástěry levou rukou v odpažení. Závěsem za pravé paže se spolu zatočí šesti kroky směrem napravo dokola. V poslední době jako v 17. taktu se pustí a ukončí v postavení obě řady proti sobě v hrdém napřímení. Po dobu těchto dvou taktů ti, kteří zůstali stát na místě, mají paže spuštěny dolů.
25. – 32. takt = 17. – 24. takt. Sólo mají CH z pravé a D z levé řady. V poslední době ukončí v původním postavení čelem proti sobě ve dvou vyřízených řadách. CH uchopí pravou rukou levou ruku D – spojené paže mají v ohnutí upažmo ve výši prsou, volné paže spuštěny dolů.
Výměna míst
17. – 32. takt se opakuje.
33. – 36. takt: CH s D se pustí, paže během této části jsou volně podél těla. Celkem 12 kroky přejdou jednotlivé dvojice na protější místo. Když se uprostřed po šesti krocích setkají, vyhnou si vzájemně nalevo. Vykročí levá noha.
37. – 40. takt: Hned v první době 37. taktu se CH a D obrátí čelem proti sobě, CH založí levé ruce v bok, D si levýma rukama uchopí v odpažení „fěrtušky“. Závěsem za pravé paže ve vodorovné rovině ve výši prsou se spolu zvolna zatočí celkem 12 vznosnými kroky doprava. V každém taktu postoupí o čtvrt kruhu. V poslední době 40. taktu se pustí a hbitým obratem ukončí přísunem levé nohy jako na počátku 33. taktu v původním postavení.
41. – 48. takt: Opakují se pohyby jako v 33. – 40. taktu, ale opačně. V první době 41. taktu, když se vracejí, vykročí pravá noha a uprostřed si vyhnou dvojice vzájemně napravo. V 44. – 48. taktu se jednotlivé dvojice zatočí závěsem za levé paže doleva, začíná pravá noha. Výměna míst se ukončí v poslední době 48. taktu přísunem pravé nohy a hbitým vytočením do původního postavení obě řady čelem proti sobě.
Po ukončení první části menuetu je zcela krátká oddechová pauza.

II. část (nápěv menuetu č. 2)
Začíná sólem D, která postupují v 1. části lehkými, jemnými a hravými krůčky proti sobě šikmo vlevo stranou. Když se setkají, zatočí se spolu závěsem za pravé lokty doprava a ukončí zády ke své řadě. V dalších čtyřech taktech se vracejí zpět k svým CH, kde sólo ukončí „rokokovou“ poklonou s napřímením při přísunu.
Sólo děvčat
1. – 8. takt: D si chopí zlehka z obou stran „fěrtušky“ v mírném odpažení. CH stojí na místech vzpřímeně, ruce v bok.
1. – 2. takt: V první době taktu vykročí proti sobě D z řady levé a šikmo proti nim D z řady pravé. Šesti obyčejnými nadnášivými krůčky dojdou čelem proti sobě. vykročí levá.
3. – 4. takt: V závěsu za pravé paže, které zvednou až do výše prsou, se spolu zatočí šesti krůčky jednou dokola. Ukončí v postavení zády k řadě CH.
5. – 6. takt: V první době taktu se pustí a oběma rukama opět uchopí v upažení „fěrtušky“. Vykročí levýma nohama a obrácena zády ke své řadě se vracejí šesti krůčky zpět. V poslední době 6. taktu ukončí přísunem pravé nohy vpravo v řadě vedle svých CH.
7. – 8. takt: „Rokoková“ poklona jako ve 3. – 4. taktu 1. části menuetu. DD táhlým pohybem sunou pravé nohy dozadu, hluboce se pokloní, takže okraje fěrtušku se dotýkají země.
Stejnou cestou se vracejí zpět do napřímení. V poslední době výdrž, paže spuštěny.

Sólo chlapců
9. – 16. takt jako 1. – 8. takt u D, ale pohyby jsou ráznější. DD stojí ve vyřízených řadách na místě, paže spuštěny dolů, CH ruce v bok.
9. – 10. takt = 1. – 2. takt u D. ale CH postupují proti sobě šesti pevnými pružnými kroky, vykročí levá.
11. – 12. takt = 3. – 4. takt u D, ale CH se zavěsí za pravé paže tak, že paže jsou napjaty ve vodorovné rovině ve výši prsou. Ukončí v postavení zády ke své řadě, ruce v bok.
13. – 14. takt = 5. – 6. takt u D, začíná levá noha.
15. – 16. takt = 7. – 8. takt u D, „rokoková“ poklona se provádí umírněně, lidově. Hlavou jen zcela mírný úklon. V poslední době se ukončí pevným přísunem pravé nohy.
Řada dvojic
Tančí se ve vázaných dvojicích. CH uchopí levou rukou pravici D v ohnutí upažmo, vodorovně s osou trupu. Vnější paže jsou volně spuštěny při těle.
17. – 18. takt: Šesti kroky vykročí obě řady nalevo vpříč, začíná levá noha. V poslední době 18. taktu ukončí na střední dělící čáře. Dvojice z řady levé zůstanou obráceny ve směru pohybu čelem proti původnímu postavení řady druhé. Dvojice z řady pravé nalevo od nich, obráceny čelem proti postavení řady první (dvojice stojí tedy střídavě).
Zátočka
19. – 20. takt: V první době 19. taktu se CH obrátí čelem proti svým D a zavěsí se spolu za pravé paže ve výši prsou, šesti kroky se spolu zatočí vpravo dokola. V poslední době 20. taktu se pustí a ukončí jako v poslední době 18. taktu v postavení v řadě obráceni čelem k protější dvojici. CH drží pravou rukou levici D ve výši prsou, vnější paže spuštěny podél těla.
Výměna míst
21. – 22. takt: Jednotlivé dvojice ze středu vykročí levou nohou a postoupí šesti kroky přímo vpřed (řady si vymění místa). V poslední době 22. taktu ukončí řada levá na místě řady pravé a naopak (obě řady jsou zády k sobě). CH drží pravou rukou levici D v ohnutí upažmo ve výši prsou, vnější paže spuštěny.
23. – 24. takt: Dvojice se zatočí na místě kolem společné osy šesti kroky o celý kruh doprava, vykročí levá. V poslední době 24. taktu přísunem pravých nohou ukončí otáčení postavením obou řad čelem dovnitř, obličejem proti sobě.
25. – 32. takt = 17. – 24. takt. Celá část končí v posledních dvou taktech zátočkou na místě v původním postavení (řady čelem proti sobě, spojené paže i vnější paže volně spuštěny dolů).
Řetěz
17. – 32. takt se opakuje.
Řetězem končí II. část menuetu.
33. – 48. takt: Řetěz začíná tím, že současně vykročí dvě řady proti sobě a tančí spolu vždy CH z levé řady a D z pravé, D z řady levé pak s CH z řady pravé.
33. – 34. takt: Šesti kroky vykročí směrem proti sobě levá a pravá řada. vykročí levá noha. V poslední době 34. taktu dojdou ke střední čáře.
35. – 36. takt: Závěsem za pravé paže se spolu zatočí šesti kroky CH z řady levé a D z řady pravé, dále pak CH z řady pravé s D z řady levé. V poslední době 36. taktu ukončí zátočkou v postavení čelem k protější řadě.
37. – 38. takt: Šesti kroky postupují obě řady dopředu směrem proti sobě, kde se setkají D z řady levé se svými CH z řady levé a D z řady pravé zase se svými CH z řady pravé.
39. – 40. takt: Při setkání si CH s D podají levé paže v ohnutí předpažmo ve výši prsou a šesti kroky se zatočí spolu doleva. Po ukončení zátočky se pustí a ukončí obráceni čelem k své řadě.
41. – 42. takt = 33. – 34. takt (řetězem se začnou vracet do původního postavení šesti kroky kupředu ke střední čáře).
33. – 44. takt = 35. – 36. takt (závěsem za pravé paže šesti kroky zátočka vpravo).
45. – 46. takt = 37. – 38. takt (šest kroků vpřed do původního postavení).
47. – 48. takt = 39. – 40. takt (řetěz se ukončí). Jakmile se potkají D se svými CH, podají si spolu levé ruce v ohnutí předpažmo, zvednou je až do výše prsou a šesti kroky se spolu zatočí nalevo. V posledním taktu se pustí a třemi kroky s hbitým obratem ukončí v původním postavení: dvě řady čelem proti sobě v přesném vyřízení. CH uchopí pravou rukou levici D, spojené paže volně spuštěny dolů.
V předcházejícím řetězu vykračuje vždy levá noha, paže pak se v zátočce střídají v pravidelném rytmu v závěsu, začíná se pravou a končí levou.

III. část (nápěv menuetu č. 1)
1. – 8. takt se opakuje. V této části se stupňuje ponenáhlu dynamičnost a vnitřní napětí tance. Začíná sólem D. Při této části stojí CH na místě v řadách, ruce v bok. D si uchopí z obou stran „fěrtušky“ a odtáhnou je do mírného odpažení.
Sólo děvčat
1. – 2. takt: Šesti jemnými, vznosnými krůčky jdou šikmo proti sobě D z levé řady a D z pravé řady, vykročí levá noha.
3. – 4. takt: Při setkání si podají levé ruce, zvednou je dosti vysoko až do výše ramen, pravýma rukama si drží v odpažení „fěrtušky“. Šesti krůčky se spolu zatočí doleva a zátočku ukončí čelem k protější řadě.
5. – 6. takt: Ihned v první době uchopí z obou stran v odpažení „fěrtušky“ a šesti kroky postupují dále směrem k protější řadě, kde se setkají s CH.
7. – 8. takt: Závěsem za pravé paže se s nimi zatočí šesti kroky doprava. V poslední době 8. taktu ihned po zatočení se CH hbitě postaví do původního postavení po levé straně D, ruce v bok. D si opět uchopí z obou stran v mírném odpažení „fěrtušky“.
9. – 16. takt = 1. – 8. takt. Celá první část se opakuje, DD se vracejí ihned zpět k svým CH. V poslední době 16. taktu ukončí sólo hbitým obratem do původního postavení po pravé straně svých CH. Během této sólové části se při zátočkách paže střídají.
Sólo chlapců
17. – 32. takt: Během sóla CH stojí D na místě a drží si z obou stran v odpažení „fěrtušky“. CH ruce v bok. lokty stranou.
17. – 32. takt = 1. – 16. takt. Opakují se pohyby jako u sóla D, ale jsou mužně ráznější.
17. – 18. takt = 1. – 2. takt, ale kroky jsou pevné a sebevědomé.
19. – 20. takt = 3. – 4. takt, držení při zatáčce je pevné, s důrazným našlapováním celou délkou chodidla.
20. – 22. takt = 5. – 6. takt, CHCH pevně ruce v bok.
23. – 24. takt = 7. – 8. takt, ale síla našlapování se ponenáhlu stupňuje.
25. – 32. takt = 9. – 16. takt s vystupňovanou silou při našlapo­vání. Sóla CH se končí zátočkou každého CH se svým D a pevným obratem do původního postavení ve dvou řadách čelem proti sobě.
Mlýn
17. – 32. takt se opakuje. Mlýn utvoří vždy dvě dvojice, které stojí v řadách čelem proti sobě (jedna z řady levé. druhá z řady pravé). Při otáčení „mlýna“ musí jednotlivé čtveřice být od začátku až do konce vždy přesně vyřízeny.
Řada dvojic uprostřed (příprava na mlýn)
33. – 34. takt: CHCH uchopí pravicí levou ruku DD tak, že spojené paže jsou spuštěny, vnější paže na počátku před vykročením jsou volně podél těla. Jednotlivé dvojice z levé a pravé řady vykroči šesti pevnými kroky směrem šikmo nalevo. Tím se utvoří na střední čáře řada dvojic jako po sólech CH ve II. části menuetu. DD, která tvoří střed „mlýna“, jsou v těsné blízkosti u sebe. Tím se již od počátku oddělí od sebe jednotlivé čtveřice, které se v další části samostatně otáčejí kolem společné osy doprava (jedním směrem).
Jakmile jsou utvořeny jednotlivé čtveřice, DD ve středu „mlýna“ se uchopí pevně za ruku, aby se při otáčení neodtrhla. Mlýn se otáčí plynule od uchopení vnitřních DD za vnitřní ruce, spojené paže se ponenáhlu napínají až do upažení všech a tím se rozměr kola zvětšuje. CH na obvodu kola se otáčejí delšími kroky.
Zátočka čtveřic
35. – 42. takt: V průběhu osmi taktů se jednotlivé čtveřice začnou otáčet kolem společné osy doprava, vykročí levá noha. Hned od počátku se spojené paže ponenáhlu napínají, volné paže CH na okrajích čtveřic jdou až do upažení. DD, která jsou ve středu, na počátku šlapou téměř na místě. Postupně se délka kroků zvětšuje. V osmi taktech se čtveřice tvořící „mlýn“ otočí o celý kruh (360°).
43. – 44. takt: V dalších dvou taktech pokračuje otáčení ještě o půl kruhu (180°), takže jednotlivé dvojice ukončí v postavení čelem ke své řadě (ve dvou taktech postoupí vždy šesti kroky o čtvrt kruhu).
45. – 48. takt: Během čtyř taktů se jednotlivé dvojice vracejí směrem k svým řadám a po otočení ukončí v postavení dvou řad čelem proti sobě.
45. – 46. takt: CHCH dají levé ruce v bok, DD se pustí a šesti ráznými kroky postupují kupředu. DD si uchopí přitom pravou rukou v odpažení „fěrtušky“, levé ruce spojené s pra­výma rukama CH mají spuštěny dole.
47. – 48. takt: Jakmile dojdou k svým řadám, jednotlivé dvojice se šesti ráznými kroky otočí kolem společné osy směrem napravo tak, že ukončí v postavení dvou řad čelem proti sobě.
Závěr menuetu
Menuet končí opakováním nápěvu č. 1.
1. – 8. takt: Přechod do původního postavení do dvou dvojstupů jako na počátku tance a v nich pochod směrem vpřed.
1. – 2. takt: CHCH z řady levé a DD z řady pravé učiní šesti lehkými kroky půlobrat směrem k hudbě (CH nalevo, D napravo). DD z řady levé se šesti kroky vpravo vpřed postaví vpravo vedle CHCH. CHCH z řady pravé opačně šesti kroky nalevo se postaví po levé straně DD. CHCH zvednou svoji pravou ruku spojenou s levicí DD do ohnutí upažmo, DD si drží pravýma rukama v odpažení „fěrtušky“.
3. – 8. takt: Bez přerušení vykročí oba dvojstupy krátkými nadnášivými kroky směrem vpřed.
9. – 16. takt = 1. – 8. takt.
Jakmile dojdou oba zástupy dvojic k hudbě, začnou se vytáčet směrem zevnitř (levý dvojstup směrem nalevo, pravý opačně napravo) a hned od počátku 10. taktu až do konce 16. taktu postupují vpřed v každém taktu třemi kroky z tanečního prostoru.
Vytáčení směrem k hudbě
17. – 18. takt: Šesti kroky na místě se vytočí levý zástup dvojic o celý kruh nalevo, pravý opačně napravo. Tím se utvoří dva zástupy dvojic vedle sebe, všichni obráceni směrem k hudbě.
19. – 24. takt: Až do konce 24. taktu postupují vedle sebe dva zástupy dvojic (vytvoří vlastně čtyřstup) v přesném zákrytu vpřed k hudbě. Ukončí přísunem a pohledem směrem vpřed.
„Rokoková“ poklona s poděkováním
25. – 26. takt: „Rokoková“ poklona s poděkováním členů dvojic jeden druhému ve dvou taktech. CH pravou nohou s natoče­ním trupu doprava, D opačně levou s natočením trupu doleva. Pravá ruka, ve které drží v odpažení „fěrtušek“, klesá dolů. Oba se na sebe dívají.
27. – 28. takt: Pozvolna přísun s napřímením CH pravou, D levou nohou. V poslední době taktu ukončí ve vzpřimu, obráceni čelem k hudbě.
29. – 32. takt = 25. – 28. takt. ale s poděkováním obličejem směrem vpřed k hudbě.
Tanec ukončí v posledních dvou taktech pozvolným přísunem do vzpřimu, doprovázeným poklesnutím spojených paží dolů.
Odchod
17. – 32. takt se opakuje podle potřeby a délky odchodu. Oba zástupy po krátké pauze vykročí a začnou se vytáčet směrem zevnitř. Jednotlivé dvojstupy pak odcházejí pevnými kroky každý svým směrem vpřed. CH levé ruce v bok. pravicí drží levou ruku D v ohnutí upažmo. D pravou rukou drží v odpažení „fěrtušek“.

Tančí členové souboru Haná z Přerova Tomáš Barbořík (1977) a Lenka Přemyslovská (1963), Tomáš Hradílek (1978) a Milena Malinová (1958), Ladislav Chrobák (1966) a Magda Barboříková (1957), Luděk Nezval (1970) a Renata Mišu-nová (1974), hraje Přerovský komorní orchestr z Přerova ve složení Alena Holčáková (1963) prim, Ivana Galetová (1967) 1. housle, Marie Hujová (1951) a Zdeňka Hujová (1952) 2. housle, Monika Vojtášková (1968) viola a Jana Hujová (1979) violoncello.