• English

Zřizovatel:

B. 7 ČARDÁŠ (LAŠUNK) Z KONEČNÉ


Čie su to husky na tej vodě,
ej, ony tužja po slobodě,
[: keď sa ony naďobaju,
ve dně v noci ščebotaju. :]

2/4 rychlý točivý tanec z moravsko-slovenského pomezí (z horského Lašska beskydské oblasti). Jeden z druhu čardáše na Moravě. Opírá se o široký písňový repertoár 2/4 taktu, příbuzných rysů se staršími druhy rychlých točivých tanců z horských oblastí slovenských Beskyd (tzv. Kysuce), neovlivněných novouherskou čardášovou písní. Svým charak­terem se blíží písním ke zvrtkům s nimiž jsou příbuzné po stránce figurální, krokové a tempové včetně zrychlování tempa v průběhu tance. V oblasti Konečné právě pro počáteční část čardáše ve volném tempu se užívá názvu „lašunk“ (z maďarštiny).

Tanec má 3 části.
I. Zpěv taneční písně (zpívají CH před muzikou).
CH, který si poručil tanec zazpívá, před muzikou první sloku zvolené písně. D přichází při jeho zpěvu k němu (viz. 1. – 4. takt předzpěvu). Postaví se k němu čelem a uchopí se spolu za obě ruce křížem, pravé nahoře ve výši ramen D. V tomto postavení a držení při další části předzpěvu (5. – 9. takt) se dvojice pohybuje volným přeměnným krokem, provedeným osobitým způsobem, za D (D couvá). CH vykračuje v lichých taktech na – a1 levou nohou vpřed, na – a2 sun pravou nohou k levé, na – b krok levou s nepatrným trhem chodidlem vzad. D vykračuje v lichých taktech na – a1 pravou nohou vzad, na – a2 sun levou nohou k pravé a na – b nepatrný krok pravou vpřed. V sudých taktech totéž opačnýma nohama. Krok CH i D je doprovázen v každé druhé době krátkým ostrým zapérováním vahou. Tanečníci našlapují stále na celá chodidla. Pohyb zkřížených paží je podřízen natáčení trupu, při výkroku na první dobu pravé paže za dívkou (pravá paže D se pokrčuje, CH napíná). Na druhou dobu levé paže za D. Je to vlastně pomocná figura s pohybem v prostoru. Podobně se v dalších taktech (v další nápěvové frázi) dvojice pohybuje zpět. Před změnou směni pohybu se dvojice zastaví rázným krokem na celé chodidlo CH pravou vpřed. D levou vzad. Ve druhé době oba výdrž ve stoji na obou nohou. Při repetici 5. – 9. taktu při zpětném pohybu pak CH vykročí pravou nohou vzad, D levou nohou vpřed. Dále pak postupují oba stejnými přeměnnými kroky za CH. Při repetici 10. taktu zastaví podobně jako prve.

II. Víření dvojice na místě kolem společné osy.
Provádí se zpočátku (při prvním přehrávání nápěvu) v poněkud zrychleném tempu.

Držení „čardášové“ čelné.
1. – 4. takt: Zahájení jednokročkou:
1. takt – a: CH úkrok levou, D pravou.
b: Podřep CH i D na noze výkročné.
2. takt – a: CH přikročí pravou k levé, D levou k pravé.
b: CH i D podřep snožmo.
3.  – 4. takt = 1. – 2. takt
/:1. – 4. takt.:/ = 1. – 4. taktu, ale opačně a opačnou nohou (podle CH vpravo stranou).
Jde vlastně o zpomalenou jednokročku provedenou ve dvou taktech jedním směrem v dalších dvou taktech naopak.
5. – 10. takt: Vlastní víření vpravo v postavení pravými boky u sebe.
a: Prvním krokem pravou nohou přejdou CH i D do postavení pravými boky u sebe, oba došlápnou pravou nohou z paty na celé chodidlo (chodidla obou rovnoběžně, vzdálena asi na stopu od sebe), špička vytočena zevnitř, kolena pokrčena.
b: Rázným odpérováním nohou a zvrtem na pravých nohách se oba pootočí doprava. Levé nohy došlápnou současně rázně celým chodidlem mírně před pravá chodidla v malém rozkročení. V každém taktu se dvojice otočí asi o 180° stupňů kolem společné osy vpravo.
Na 10. takt – b zaujmou opět čelné postavení – změna směru víření.
/: 5. – 10. takt:/: Víření doleva levými boky u sebe, vykračují vnitřní – levé nohy.
Víření při opakování nápěvu v rychlejším tempu.
Krok víření jako prve, ale ráznější, zvrt je prudší a končí podobně jako zvrtek z pomezí Kysuc (B. 5) doskokem na obě chodidla, ale poněkud měkčeji. Směr víření se může měnit i častěji.

Víření při dalším opakování nápěvu v ještě rychlejším tempu -„friško“.
Provádí se buď se změnou směru víření jako dříve, nebo dvojice se otáčí velmi prudce po celou dobu vpravo. Víření končí „zacupáním“, což je upozorněním pro hudbu, že CH si chce zazpívat další taneční píseň. Tímto vlastně končí první série tance.

Celý tanec se pak začíná při další písni, zpívané opět v pomalém tempu, rozvíjet od začátku s postupným zrychlo­váním tempa až do „friška“ v závěru. Taneční dvojice může podle libosti některé figury měnit.

I. Zpěv taneční písně (CH zpívá píseň č. 2) ve volném tempu. Jak při předzpěvu tak i při následném víření v pomalém tempu při první přehrávce písně stojí dvojice vedle sebe, D po pravici CH a drží se za ruce vzadu křížem. Pravá ruka CH drží pravou ruku D u jejího pravého boku. Levá ruka D podvlečena pod pravou paží CH je spojena s levou rukou CH u jeho levého boku. Po dobu celého předzpěvu postupuje dvojice drobnými přeměnnými krůčky libovolně vpřed s otočením o 180° (D couvá), vzad ap. Krůčky jsou provázeny ostrým krátkým zapérováním vahou na druhou dobu každého taktu: Při třetí osmině povolí kolena, při čtvrté osmině (b2) se propnou. CH vykročí pravou, D levou nohou.

II. Víření dvojice kolem společné osy ve stejném držení jako v 1. (D po pravici CH). Tempo je rychlejší.
Otáčení dvojice v tomto otevřeném držení kolem společné osy na místě se provádí rovněž „čardášovým“ krokem nejprve vpravo (D couvá, CH postupuje vpřed) v 1. – 7. taktu přehrá­vané písně. „Čardášový“ krok víření je poněkud přizpůsoben tomuto postavení a držení. V každém taktu CH vykročí na – a pravou vpřed, na – b přísun levou. D vykročí levou vzad (a), pravá přísun (b). U obou v závěru prvé doby výkročná noha odpéruje do nadnesení až do mírného výskoku a ve druhé době dopadne spolu s druhou nohou celým chodidlem na zem. V každé době se dvojice otočí asi o 90°, tedy v každém taktu o půl kola – 180° kolem společné osy vpravo.
V 8. taktu se dvojice na místě přetočí druhými boky k sobě, aniž by se pustila:
8. takt – a: CH vykročí pravou. D levou nohou (nakročí na celé chodidlo, koleno mírně povoleno).
b: CH nízkým poskokem na pravé se přetáčí doleva, D nízkým poskokem na levé se přetáčí vpravo, obrat o 180° -„čelem vzad“. Druhé nohy při tomto poskoku zůstávají pokrčeny v kolenou, chodidlo nízko nad zemí. Po tomto přetočení je D po levém boku CH.
/:5. – 7. takt:/: Víření se opakuje – dvojice víří zase doprava. Nyní vykračuje D pravou nohou vpřed, CH levou nohou vzad (vnitřní nohy).
/:8. takt:/: Přetočení do původního postavení – D po pravém boku CH, aniž by se dvojice pustila.
a: CH krok vzad levou, D krok vpřed pravou.
b: CH poskok s přetočením vpravo na levé o 180°, D poskok vlevo na pravé.

Víření při opakování nápěvu v rychlejším tempu. Krok se zrychlí podobně jako u prvního způsobu. V závěru tohoto víření (v 8. taktu) se dvojice pustí a D se otočí čelem k CH. Víření při dalším opakování nápěvu (nápěvový variant) v ještě rychlejším tempu v „čardášovém“ držení pravými a levými boky u sebe. Víření je prokládáno přeměnnými kroky („trojkročkou“) v postavení dvojice čelem proti sobě, držení za ruce vpředu křížem vpřed (D couvá) i vzad (CH couvá) jako na začátku první verze tance.
1. – 4. takt: Víření v „čardášovém“ držení pravými boky u sebe kolem společné osy vpravo. Popis kroků viz nahoře.
5. – 6. takt: Dvojice čelem proti sobě, držení za ruce křížem: dvě „trojkročky“ za D.
7. – 8. takt: Dvě „trojkročky“ zpět (CH couvá).
Tato „trojkročka“ je mírně skočně provedený přeměnný krok (obdoba tzv. „valaského“ kroku, známého ze slovenských mužských tanců). V čardáši z Konečné nahrazuje vlastně společnou „cifru“ CH a D, jak jsme se již s ní setkali u zvrtků.
/:5. – 8. taktu:/: Víření atd. se ještě opakuje.
Podle záznamu Věty Šimkové.

Tančí a hrají členové souboru Ostravica z Frýdku-Místku jako v B. 3.