Zřizovatel:

I. 1 ZAVÁDKA Z KRUMVÍŘE

[: Enom ty mně, má panenko, pověz,
gde ty zejtra na travišku půjdeš, :]
[: a já půjdu, půjdu, půjdu do hajíčka,
zeleňá se tam pěkná travička. :]

[: Zeleněj se, travičko zelená,
rozlívej se, vodičko studená,:]
[: rozlívej se, rozlívej, po hladkým kamení,
nastalo nám s milú rozlúčení. :]

[: První stárka má nový střevíce,
poslúchejte, co má eště více, :]
[: a ona má eště pěknýnový šaty,
enom mrška nechce poslúchati.:]

[: Súdili se ti krumvířští s pánem,
o tu lúku, co je pode dvorem, :]
[: súdili se, súdili, súdit budú eště,
o to hezký, modrooký děvče.:]

  Zavádka je v oblasti Hanáckých Slováku slavnostní hodový tanec, tančený na písně ve 3/4 taktu (proto bývá někdy označována i jako „hanácká“). Zavádkou jsou uváděny do tance nejprve stárky a postupně i další děvčata. Zavádka se tančívala v některých obcích hanácko-slováckých v neděli odpoledne (např. Klobouky u Brna) nebo až v pondělí (Krumvíř). Po slavnostním zavedení jednotlivých stárek a děvčat do tance skládala každá dívka včetně stárek určitý poplatek do stárkovské pokladnice. Z této částky byly hrazeny zčásti hodové výlohy, které měli stárci na svých bedrech (hudba, pohoštění chasy atp.).
Zavádku v Krumvíři tančili tři slavnostně odění stárci a tři stárky s věnci z umělého kvítí na hlavách. Čtvrtým párem byl tzv. sklepník a čtvrtá stárka (sklepnice). Symbolem stárků byla tzv. „fedra“. tj. praporce ozdobené výšivkou nebo ze stužek našitými ornamenty. Tento praporec byl jedním koncem připoután na tyčce, kterou držel stárek vodorovně před sebou levou rukou. Pravý konec fedra měl připjat k vestě nebo k řemeni u kalhot. Levý konec byl ozdoben stuhami a brslenovými hoblinami, které visely ve tvaru koňského ohonu na konci tyčky. Sklepník měl místo fedra pouze sklepnickou zástěru. Stárky byly oděny jako družice nebo nevěsty o svatbě. Z květinových věnců vzadu vyčníval dovedně ztočený cop. K slavnostnímu kroji dívek patřil též vysoko postavený krajkový límec, který překrývá zpředu část obličeje.
Zavádka je zahájena příchodem stárkovských párů a sklep­níka se sklepnicí za mohutného výskání, hudba hraje pochod. D jsou po pravici CH. obyčejnou chůzí k máji, kterou obcházejí kruhem. Za pochodu se pak stárci a sklepník odpoutají od stárek a cifrou tančí kolem máje. Stárky pokračují v chůzi a postaví se na obvod prostoru pod májí do řady čelem proti hudbě, která stojí na opačné straně máje.
Stárci a sklepník se pak cifrou seřadí rovněž do řady na opačné straně máje zády k hudbě a čelem ke stárkám. Stárci jsou seřazeni takto: nejblíže k divákům stojí první stárek, vlevo vedle něho druhý, třetí a sklepník. Stárky jsou seřazeny v opačném pořadí, úhlopříčně proti prvnímu stárkovi je první stárka, vedle ní po levé strané druhá stárka, pak třetí a sklepnice.
Zavádku doprovázeli zpěvem muži (ženáči i svobodná chasa). Muži stojí v hloučku u muziky, která k zavádce hrávala vždycky na housle, basu a cimbál (v minulosti to býval malý cimbál). Muži zazpívají vždy jednu sloku zavádkové písně bez hudebního doprovodu, muzikanti se k nim připojují.

Postup zavádky:
I. Zpěv první sloky taneční písně – „Enom ty mně má panenko pověz“
Po nástupu stárků a stárek pochodem a po cifře stárků následuje vlastní zavádka. Jakmile skončila cifra a stárci a stárky stojí v řadách proti sobě. vše na chvíli zmlkne. Hudba zahraje slavnostní tuš. Stárci a sklepník zvolají „Zavádka! „a toto zvolání zakončí jucháním. Sbor mužů včetně muzikantů – zpěváků zazpí­vá bez hudebního doprovodu první sloku jedné ze zavádkových písní. „Enom ty mně. má panenko, pověz Po dobu předzpěvu první sloky stojí stárci, držící před sebou fedra, a sklepník a proti nim stárky (ruce mají složeny před sebou ve výši pasu a drží v nich malebně složený šátek) v klidu.

II. Opakování nápěvu první sloky hudbou k tanci
Hudba opakuje předzpívaný nápěv jedenkrát. První stárek postupuje zavádkovým krokem úhlopříčně proti první stárce. Vykročí levou nohou.

Popis zavádkového kroku:
1. takt – a: CH vykročí levou nohou šikmo vlevo vpřed (došlápne celým chodidlem na zem).
b: Přísunem pravé nohy k levé výpon spojný.
c: Pokles zpět na paty (stoj spojný, nohy na celých chodid­lech).
2. takt – a: Stoj výkročný pravou nohou šikmo vpravo vpřed asi s púlobratem vpravo.
b: Přísunem levé výpon spojný.
c: Pokles zpět na paty obou chodidel. Pohyby taktů 1. a 2. se opakují po celý tanec.
Při vykročení levou nohou se s výjimkou prvního taktu natáčí stárek vždy asi s půlobratem doleva.
Jakmile stárek postoupí zavádkovými kroky asi do poloviny dráhy k první stárce, zastaví se a pokloní se jí v jednom taktu. Na první dobu poklona, druhá a třetí doba vzpřim. První stárka jej sleduje a v dalším taktu mu stejnou poklonou odpoví. Pak pokračuje stárek zavádkovým krokem dále. Stárka ihned po pokloně v dalším taktu současně s prvním stárkem vykročí zavádkovým krokem úhlopříčně vpřed proti němu. V lichých taktech vykročí vždy pravou nohou (opačnou nežli CH) a v su­dých levou. Jakmile se po několika krocích k sobě přiblíží, uchopí se za pravé ruce ve skrčení předpažmo, stárka, hřbet ruky nahoře, vloží prsty do nastavené pravé dlaně stárka. V tomto držení doprovázejí paže volnými kmihy spodním obloukem až do výše ramen, jednou vpravo a jednou vlevo stranou, zavádkovou ob­chůzku kolem máje. Kmih spojenými pažemi se provádí tím směrem, kterým vedou kroky, tj. v lichých taktech do středu kruhu (stárek vykračuje levou nohou šikmo vlevo vpřed, stárka pravou šikmo vpravo vzad). V sudých taktech při kroku opačnou nohou (stárek pravou šikmo vpravo vpřed, stárka levou šikmo vlevo vzad) ven z kruhu. Pohyby paží jsou vláčné a ukončí vždycky přesně se zavádkovým krokem. Takto obejde první stárkovský pár asi čtvrt kruhu.

III. Zpěv druhé sloky taneční písně – „Zeleněj se travičko zelená“
Muži zpívají druhou sloku taneční písně. První stárek a první stárka obcházejí zavádkovým krokem prostor kolem máje. Ostatní stárky a stárci včetně sklepníka stojí v klidu.

IV. Opakování nápěvu druhé sloky hudbou k tanci
Druhý stárek postupuje úhlopříčně k druhé stárce stejným způsobem jako prve první stárek. Asi uprostřed vzdálenosti ke druhé stárce se zastaví a pokloní se jí. Druhá stárka poklonu opětuje v dalším taktu. Pak přistupují k sobě zavádkovým krokem až se k sobě přiblíží. Uchopí se za pravé ruce a začnou obcházet (stárek čelem vpřed, stárka pozpátku) kruh zavádkovým krokem.
První stárkovský pár mezitím stále obchází zavádkovými kroky prostor kolem máje. Druhý stárkovský pár se zařadí asi o čtvrt kruhu za nimi.

V. Zpěv třetí sloky taneční písně – „První stárka má nový střevíce“
První a druhý stárkovský pár obcházejí stále dokola. Zbýva­jící třetí stárek se sklepníkem a jejich protějšky stojí na svých místech v klidu.

VI. Opakování nápěvu třetí sloky hudbou k tanci
První a druhý stárkovský pár pokračují v obchůzce po obvodu kruhu. Třetí stárek ihned při zahájení hry hudby vykročí zavád­kovým krokem proti třetí stárce atd. Postup je stejný jako u prvního a druhého stárkovského páru.

VII. Muži zpívají čtvrtou sloku písně – „Súdili se ti krumvířští s pánem „
První tři stárkovské páry pokračují v obchůzce zavádkovým krokem s kmihy spojených pravic stranou. Sklepník a sklepnice stojí na svých místech.

VIII. Opakování nápěvu čtvrté sloky hudbou k tanci
Na opakování nápěvu hudbou (jedenkrát) postupuje zavádko­vým krokem sklepník proti sklepnici. Sklepník založí ruce v bok a sklepnice drží ruce zvláštním způsobem položeny vpředu na pase (šáteček drží malebně v pravé ruce). Takto postupují proti sobě. při setkání se uchopí za pravé ruce a zařadí se do obchůzky po kruhu za třetího stárka a stárku. Všechny čtyři páry pak dokončí zavádku společným obcházením zavádkovými kroky, doprovázenými výkyvy spojených paží stranou, až do konce hry hudby.
Pak zůstanou všichni stát. chasa výská, stárci také a do všeobecného veselí zahraje hudba sólo stárkovským párům. Je to valčík, který tančí pouze čtyři stárkovské páry. Po skončení valčíkového sóla stárkovských párů končí slavnostní část zavádky. Každý stárek pak postupně přivádí stárku ke stolu, kde jedna stárka po druhé platí svůj příspěvek do dvou talířů položených na sobě. Pak následuje již zavádka valčíková. Při ní jednotliví stárci berou do tance jednotlivé dívky, několikrát se s nimi v kole zatočí, přivedou je ke stolům s talířky na peníze, kde každá dívka složí určitý obnos ve prospěch chasy. Pak ji stárek předá některému z okolo stojících chlapců, takto pak tančí všechny ostatní dívky a současně skládají určitý peněžitý obnos chase. V dřívějších dobách bývaly uváděny zavádkovým krokem postupně všechny dívky. Pro přílišnou obšírnost obřadu (ve Velkých Pavlovicích např. se takto zavádí podnes a zavádka trvá od příchodu pod máji až do večerních hodin) nahradil valčík zdlouhavý zavádkový proces.

Tančí a hrají členové souboru Vonica z Krumvíře, stárkovské páry v pořadí Petr Konečný (1972) a Klára Vytrhlíková (1979), Radek Konečný (1972) a Marcela Konečná (1974), Michal Kratochvíl (1973) a Lenka Ondrůjová (1973), sklepnický pár Miloslav Jestřebecký (1971) a Marcela Jestřebecká (1977), muzika ve složení František Koráb (1960) primáš, Antonín Bukovský (1972) a Libor Otýpka (1965) housle-terc, Radek Pekařík (1963) a Jan Zaviačič (1964) viola-kontry, Jaroslav Konečný (1948) klarinet, Jan Kachyňa (1954) cimbál a Jindřich Demela (1970) kontrabas, zpívá sbor Mužáci z Klobók z Klobouk u Brna Josef Báňa (1960), Roman Effenberger (1963), Zdeněk Hlavička (1955), Rostislav Kolek (1955), Slavomír Pilát (1941) vedoucí, Jiří Procházka (1963), Radomír Staněk (1962), Jan Svoboda (1943) a Jaroslav Zelinka (1944)