• English

Zřizovatel:

E. 9 SEDLCKÁ Z UHERSKOOSTROŽSKA (rekonstrukce)

a)
U Antonínka studánečka, u Antonínka studánečka,
[: ošidila ně, ošidila ně galánečka. :]

b)
Blatnické děvčata pěkné líčka máte,
enom nám povězte, čím sa umýváte.

c)
Réž, réž, réž, drobná réž,
komu sa ty, moja milá, dostaneš.
Réž, réž, réž, drobňučká,
šak je moja galánečka hodňučká.

Takú sem si galánečku vybral, jakok by ju vymaloval, vypsal,
[: taková ně galánečka svědčí, ja, kerá má pěkné modré oči. :]

Ostrožská sedlcká má jako většina sedlckých tyto základní části:
I. Zpěv taneční písně s doprovodnými pohyby (přenášení váhy těla).
II. Společné víření dvojice vpravo a vlevo v postavení
a) polootevřeném (jako při sedlácké),
b) bočném pravými boky u sebe.
III. Individuální projev CH a D:
a) CH se natáčí a tleská a D jej přísunně obchází jednou kolem s natáčením napravo a nalevo při jednotlivých krocích, v závěru po příchodu na své místo po jeho pravici může se několikrát na místě otočit;
b) obcházení jako v a), ale s otáčením kolem vlastní osy doprava;
c) zvláštní figuru tvoří společné obcházení dvojice držící se za pravé ruce přísunnými kroky s výkyvy spojených pažích vpravo a vlevo.

Postup tance: CH se postaví před muziku a začnou zpívat první sloku úvodní taneční písně; přenášejí přitom váhu těla z nohy na nohu a bohatě gestikulují především zvednutou levicí. Ke konci přezpěvu zatleskají. Na to znamení přibíhají děvčata, každá D položí svému tanečníkovi, kterého si vyvolila, pravou ruku zezadu shora na jeho pravé rameno. Pokud ještě chlapci zpívají závěr písně, přenášejí D shodně s nimi váhu těla z nohy na nohu.

Hudba opakuje přezpívaný nápěv jedenkrát.
1. – 4. takt: CH uchopí D pravicí kolem pasu, D mu položí levou ruku přes pravé rameno (prsty směřují ke středu zad), volné paže spojí, takže CH uchopí zlehka levou rukou shora pravou ruku D hřbety vzhůru, v tomto postavení a držení v prvních čtyřech taktech přenášejí váhu těla vpřed na vnější nohy a vzad na vnitřní, spojené paže zpočátku pokrčeny těsně k tělu při první době prvního taktu, kdy vnější noha vykročí vpřed a přenese se na ni váha těla, spodním obloukem se skrčením předpažmo se vysunou paže vpřed (zůstávají stále téměř ve vodorovné poloze až do konce prvního taktu), v druhém taktu se přenese váha těla na vnitřní nohu vzad. Spojené paže se zase nízkým spodním obloukem pokrčí k tělu.
3. – 4. takt = 1. – 2. takt.
5. – 14. takt: V polootevřeném držení víří dvojice na místě vpravo (D couvá, CH postupuje vpřed). V každém taktu na a) vykročí vnitřní noha s mírným podřepem v koleně (CH pravou vpřed, D levou vzad), na b) předkročí CH levou nohou před pravou (špice vtočena dovnitř), kolena se napnou, D zakročí pravou nohu za levou a rovněž napne kolena. Každým krokem se otočí dvojice asi o půl kola. přitom současně spojené paže komíhají na a) dolů, na b) vzhůru.
15. – 18. takt: Dvojice víří stejně opačně – doleva. Vykračuje opět vnitřní noha s podřepem. CH na a) zakročí pravou nohou vzad, D vykročí levou nohou vpřed. Spojené paže rovněž komíhají vždy na a) směrem dolů a na b) nahoru.
19. – 20. takt: CH uvolní D levou rukou, pravou rukou ji mírně posune před sebe k svému levému boku. D jej obchází krokem podobným jako u víření ve dvou taktech jednou kolem až na své místo po jeho pravici (jsou to celkem čtyři kroky). CH v těchto dvou taktech přešlapuje na místě krokem jako u víření, při obcházení D zvedne svoji levici, aby pod ní mohla projít obcházející D.

CH zpívají druhou píseň.
Dvojice v držení za vnitřní ruce přenášejí v mírném stoji rozkročném (vnější nohy vpřed) váhu těla s povolováním druhé nohy v koleně a s uvolňováním postupně paty a špičky jednotli­vých chodidel (nohy se nepřisouvají). Přenášení se děje s jemným dvojhupem jak vpřed, tak vzad. CH přitom volnou levicí gestikuluje. Při pohybu vpřed se dvojice mírně natočí od sebe, při pohybu vzad k sobě.

Hudba opakuje předzpívaný nápěv k tanci.
CH pustí D, stojí na místě stále čelem vpřed, mírně se bocích a v kolenou pohupuje, natáčí se napravo a nalevo vpříč, tleská přitom do dlaní, občas zadupe atp. D paže připaženy obcházejí kruhem CH proti hodinovým ručičkám až na své místo přísun-nými kroky ukončenými hmitem podřepmo. V lichých taktech vykračuje pravá noha šikmo vpravo vpřed, natočení zevnitř, v su­dých levá šikmo vlevo vpřed s natočením dovnitř (1. – 12. takt).
13. – 18. takt: Dvojice se uchopí k víření (vnější paže spojeny vpředu) a až do konce nápěvu víří vpravo.

CH zpívají třetí píseň.
Jednotlivé dvojice čelem k hudbě, D po pravici CH se uchopí navzájem za ruce vzadu křížem. V tomto držení a postavení přenášejí váhu těla známým způsobem vpřed na vnější nohy a vzad na vnitřní nohy s dvojhupem v každém taktu, bez přisouvání druhé nohy.

Hudba opakuje přezpívaný nápěv k tanci jedenkrát.
1. – 8. takt: CH i D se uchopí za pravé ruce a obcházejí se přísunnými kroky s kmihy spojených pravic vpravo a vlevo stranou. CH i D vykračují v lichých taktech při přísunných krocích levou nohou šikmo vlevo vpřed s natočením zevnitř, švih spojených pravic vpravo stranou. V sudých taktech začíná přísunný krok pravou nohu vpřed s natočením dovnitř, kmih spojených pravic doleva (za záda CH), takto až do konce osmého taktu.
9. – 12. takt: Dvojice se pustí, CH stojí čelem k hudbě, přidřepává na místě v rytmu kroku víření a tleská přitom na začátku do dlaní, někdy zadupe atp.. D paže připaženy, přechází kruhem kolem CH (proti hodinovým ručičkám) krokem rovněž shodným s krokem při víření (tj. na první dobu vykročí levou vpřed s podřepem, na druhou dobu udělá krok pravou nohou vpřed a odpéruje v kolenou s mírným nadnesením celého těla), takto jej obejde do konce 12. taktu až na své původní místo po jeho pravici.
13. – 16. takt: CH stále na místě tleskaje, dupaje atp. podněcuje D k dalšímu tanci. D se otáčí na místě kolem vlastní osy vpravo krokem jako u víření: na a) vykročí pravou nohou, špička vytočena zevnitř, noha v koleně pokrčena, na b) pokrčené pravé koleno se vypne a D současně s otočením o čtvrt až půl kola došlápne levou nohou před nohu pravou, špička vtočena dovnitř. Takto se otáčí až do konce 16. taktu.

CH zpívají čtvrtou taneční píseň (jednu sloku)
Dvojice čelem k hudbě v držení: CH objímá D pravicí kolem těla, D položenu levici přes jeho pravé rameno, vnější paže volně. Přenášení váhy těla se provádí vpřed na vnější nohy a vzad na vnitřní nohy bez přisouvání druhé nohy; při každém přenášení těla jsou dva lehké pohupy, viz nahoře.

Hudba přehrává píseň k tanci jedenkrát
1. – 6. takt: CH na místě čelem k hudbě přidřepávají v rytmu tanečního kroku při víření, tleskají přitom do dlaní, občas zatleskají atp. D obtančí CH jednou kolem proti hodinovým ručičkám se současným otáčením kolem vlastní osy doprava, krokem jako při samostatném otáčení. Na a) vykročí pravá noha s mírným podřepem, votočena špicí ven, na b) odpéruje pravá noha v koleně nahoru a levá s otočením až o půl kola předkročí celým chodidlem před pravou nohu, špice otočena dovnitř. Otáčení je pravidelné plynulé a v každém taktu se otočí D zpravidla asi o 360° doprava.
7. – 16. takt: Společné víření dvojic v postavení pravými boky u sebe. CH drží pravicí D kolem těla, D mu položí levici přes jeho pravé rameno. Druhé paže spojí na způsob valčíkového držení: CH levici upaží pokrčeně dlaň vzhůru, D mu vloží svoji pravici do jeho nastavené levé dlaně hřbetem vzhůru. V tomto postavení a držení víří doprava krokem jako u víření v držení polootevřeném, viz nahoře. Na a) vykročí oba pravou nohou, špička mírně vytočena zevnitř, noha v koleně pokrčena, na b) odpérují pravou nohu v koleně nahoru a dokročí levou nohou posunutou asi o půl stopy vpřed před nohu pravou, špička levé nohy je mírně vtočena dovnitř. Ke konci 16. taktu se víření zastaví.
17. takt: Dvojice se natočí čelem k sobě, CH uvolní pravicí D, spojené paže (CH levou, D pravou) zvednou do pokrčení vzpažmo a švihem spojených paží podtočí CH jedenkrát D doprava o 360°.
18. takt: Výdrž ve stoji čelem proti sobě.

Tančí členové souboru Ostrožan z Uherského Ostrohu Pavel Botek (1962) a Bohumila Bočková (1976), Jiří Buráň (1973) a Lenka Mazancová (1976), Josef Dobřecký (1965) a Miluše Němcová (1965), Antonín Pavka (1963) a Jarmila Hudečková (1952), hrají Burčáci z Míkovic jako v D. 3.