Zřizovatel:

D. 6 SEDLCKÝ Z UHERSKÉHO BRODU

Už sa na klášteře, už sa na klášteře
dvanást hodin bije, dvanást hodin bije.

[: Obrať sa, má milá, :] [: pravým líčkem ke mně :].

[: Já sa neobrátím, :] [: já sa na ťa hněvám :].

Tančí dvojice smíšené v postavení čelem k hudbě, D po pravici CH. Drží se za vnitřní ruce v připažení, vnější ruce připaženy. CH volnou levicí později gestikuluje při zpěvu.

I. Zpěv taneční písně
Při zpěvu taneční písně (zpívá CH) přenáší dvojice váhu těla v mírném stoji rozkročném (vnější nohy vpřed); v lichých taktech dopředu na vnější nohy. spojené paže kmih vpřed. Dvojice se mírně od sebe natočí. V sudých taktech přenesou váhu těla na vnitřní nohy zpět. spojené paže kmihnou vzad. Dvojice se poněkud natočí čelem k sobě. Přenesení váhy těla je doprovázeno u CH mírným zhupem, u D poněkud živější.

II. Víření dvojice kolem společné osy ve volném tempu
Hudba přehrává nápěv k tanci 1x. Dvojice víří nejprve pravými boky k sobě. CH uchopí D pravicí kolem těla, D mu položí levici na jeho rameno. Vnější ruce spojí jako ke kolovému tanci. (CH natočí levou ruku dlaní vzhůru, D mu do ní vloží svoji pravicí hřbetem vzhůru. Do určité míry se podobá držení jako u těšov-ského). V tomto postavení a držení víří dvojice kolem sebe krokem s mírným zvrtem při vykročení:
1. takt – a: CH i D nakročí pravou nohou na celé chodidlo mírně vpřed po obloučku, zvrtem na celém chodidle pravé nohy (pata sc přitom uvolní) se pootočí asi o necelého půl kola. Při tomto zvrtu se dvojice nepatrně nadnese. (U četných variant se tento krok změnil v krok poskočný.)
b: Krok vnější nohou vpřed, špička vtočena dovnitř, noha došlápne na celé chodidlo (pravá dokončuje zvrt z a1). Dvojice dokončuje rovněž obrat o půl kola.
2. a 3. takt = 1. taktu. Na konci 3. b) se dvojice přetáčí o 180° dovnitř do postavení k víření levými boky u sebe. Držení je podobné jako u víření doprava, ale opačnýma rukama.
4. – 5. takt: Víření doleva podobným způsobem. Nyní však vykračuje vnější, opět pravá noha.
Dvojice se otáčí dvěma rozšafnými kroky – vykračuje vnější, našlápne na celé chodidlo. Při obou krocích je náznak zvrtu na celém chodidle s mírným odlehčením paty, na pravé noze poněkud větším než na levé.
6. – 7. takt: CH uvolní levou rukou a D pravou držení, CH přešlapuje na místě dvěma kroky v taktu (začíná levá) a vede kolem sebe D, kterou drží pravicí za její levou ruku. D jej obchází 4 rozšafnými kroky (vykračuje pravá) jednou kolem až na své původní místo po jeho pravici. CH opisuje přitom pravicí spojenou s levou rukou D kruh nad hlavou až pokud dívka nepřijde k jeho pravému boku.
8. – 9. takt: CH podtáčí D u svého pravého boku pod spojenými pažemi. CH podtočí pravicí spojenou s levou rukou D u své­ho pravého boku D 2x dokola. D se otáčí 2 x doleva.
Podtáčka se provede 4 kroky, CH přitom stojí na místě.
10. takt – Výdrž ve stoji na místě a příprava ke zpěvu další sloky.

III. Kombinace víření vpravo s individuálním projevem CH i D
Po zpěvu 2. sloky v prvních 3 taktech přehrávané melodie víří dvojice v postavení pravými boky u sebe jako u II. Vykračuje vnitřní noha. Ve 4. taktu CH švihem pravé ruky spojené s levicí D podtočením roztočí D doprava. D se otočí dvěma kroky, pravou, levou nohou.
5. – 10. takt: D se otáčí dvěma kroky v taktu,
na a) vykročí pravá noha, otočena špicí zevnitř, mírně povolí koleno;
na b) koleno pravé nohy se napne a D se otočí zvrtem na ploše pravého chodidla o necelý půlkruh doprava a předkročí levou nohou před pravou a odpéruje současně pravé koleno nahoru. Paže jsou volně podél těla. Tyto otáčky se opakují až do konce 10. taktu. CH částečně kolem D cifruje.

IV. Po zpěvu tančí dvojice stejně jako II.
Víření doprava, víření doleva, v závěru 8. a 9. taktu pak ukončí víření doleva tím, že CH vede D 4 kroky kolem sebe až ke svému pravému boku.
10. takt: Tanec ukončí CH tím, že D po své pravici ještě jednou podtočí na místě pod spojenými vnitřními pažemi doleva. D při podtáčce vykročuje pravou nohou přes levou.

Tančí a hrají jako v D. 1.