Zřizovatel:

A. 1 KOLA Z BŘEZNÍKU

Támhle je lóka šeroká,
ruste na ní tráva, ruste na ní tráva,

támhle je lóka šeroká,
ruste na ní tráva vesoká.
/: Teče voda shora, čistá je jako já,
točí se dokola vokolo javora. :/

Te šeš holka milá moje,
te seš holka milá moje,
te seš má, já so tvůj.
Tancuj, holka, dám ti vdolka,
tancuj, holka, dám ti dva,
naša máma včera pekla,
já sem jí ho hokradla.

Žala trávo na mezi, tralalala,
mysliveček tam běží,
/: jest-li te mně tráve nedáš,
já ti do ní položím. :/

Vona mu tráve dala, tralalala,
von se jo dal za ňadra,
to máš tráve pro dvě kráve,
vod večera do rána.

Muzikanti, friško, neděláte těžko,
vod neděle do neděle pijete pivečko,
vod neděle do neděle pijete pivečko.

Na kopečko stojí mlén,
na kopečko stojí mlén,
rade, mare, gare, stare, čaramaj.
Rado daj, rado daj, dupe, cupe an, dvaj, draj.

V tom mléně je mlenářka,
v tom mléně je mlenářka,
rade, mare, gare, stare, čaramaj.
Rado daj, rado daj, dupe, cupe an, cvaj, draj.

Dež sem jel do Brna pro hrách, pro hrách,
scípl mně na cestě valach, valach.

Debech mu béval dal voves, voves,
mohl bét valášek podnes, podnes.

Ale že sem mo dal žito, žito,
teď je mně valáška líto, líto.

Šel zahradník do zahrade s motykó, s motykó,
vekopal tam rozmaryno velikó, velikó.

Nebela to rozmarýna, bel to křen , bel to křen,
vehodil ho zahradníček z vokna ven, z vokna ven.

Mozekanti, ve ste svatí, ve přídete do nebe,
mezi svatý chocholatý, co dělají he, he, he.
Písničke sme dozpívale a tady nás máte,
nožičke se vodpočale, do tance nám hréte.

Kola v Březníku se tančila podobně jako i jinde na Horácku většinou o přestávce u muziky. Kolo bývalo buď mužské, ženské nebo smíšené. Ženská kola z Březníku se tančívala také o hodech pod májí. Po skončeném tanečním kousku se ženy seřadily na konci taneční místnosti, utvořily řetěz a uchopily se za ruce v připažení.
A. 1/1 Ženské kolo kroky přísunnými a obyčejnými
Při první písni (Támle je lóka šeroká) a její I . části nastupují ženy do kruhu přísunnými kroky, doprovázenými kmihy spojených paží.
V lichých taktech vykročí ženy pravou nohou šikmo vpravo vpřed (a), spojené paže švihnou vpřed. Na b) přikročí levá noha k noze výkročné a paže dokončí kmih vpřed. Krok je ukončen mírným limitem podřepmo.
V sudých taktech zakročí levou nohou přímo vzad. Noha dokročí přes přední část chodidla na patu, koleno napjato (a). Spojené paže švihnou spodním obloukem vzad. Na b) přikročí pravá noha k noze levé (došlápne zlehka na přední část chodidla). Mírný podřep. Paže dokončují švih vzad.
Těmito kroky postupují ženy za zpěvu písně nejprve v řadě, postupně zatáčejí mírně do kruhu. V závěru vytvoří vázaný kruh čelem do středu.

II. část – Teče voda shora
1. – 8. takt: D se točí v kruhu obyčejnými drobnými krůčky, křepče našlapovanými na přední část chodidla, dva v taktu, vykročí pravá noha. Do konce 8. taktu uzavřou kolo.
9. – 16. takt: V první době 9. taktu se nakročením na pravou nohu otočí všechny o 180° doleva a od druhé doby taktu postupují až do konce 15. taktu protisměrně. V první době 16. taktu ukončí přídupem pravé nohy otáčení kola a současně se natočí obličejem do středu. Na druhou dobu výdrž.

A. 1/2 Ženské kolo cvalovými kroky
I. část – Te seš, holka
Tančí ženy v knihu čelem do středu, držení za ruce v mírném odpažení.
1 . – 6 . takt: Kruh se otáčí vpravo stranou drobnými cvalovými krůčky, dva v taktu, vykračuje pravá noha vpravo stranou. V 6. taktu zastaví ženy otáčení kola přídupem pravou nohou (celou plochou chodidla).
7. – 12. t. = 1. – 6. t., ale doleva a levou nohou.
Cvalové krůčky jsou drobné, lehce naskakované po přední části chodidel.

II. část – Tancuj holka
Po skončení cvalu v předcházející části se ženy pustí a otočí se o 180° doprava (zády do středu), ruce opřeny o boky.
1 . – 4 . takt: Ženy postupují po obvodu velkého kruhu houpavými přísunnými kroky, v každém taktu dva. Vykračuje vnitřní noha. Kroky jsou doprovázeny úklony doprava (levý bok se mírně vysune doprava). Při druhé osmině přikročí pravá noha k noze levé a současně se levý bok vrací do výchozí polohy (do stoje vzpřímeného).
5. – 8. t.: Na začátku se rozdělí kruh na dvě půlky, ženy vytvoří dva kroužky, až do 1. doby 8. taktu postupují tímtéž způsobem. Při druhé době 8. taktu se na levé noze otočí o 180° doleva (čelem do středu kroužků), druhá noha rychle přikročí.

A. 1/3 Kolo přísunnými kroky a kroky cvalovými
Žala trávo na mezi
1. – 7. takt: Ženy se uchopí v kroužcích za ruce v mírném odpažení. V tomto postoji se otáčejí přísunnými kroky vpravo stranou, v lichých taktech vykračuje pravá noha šikmo vpravo vpřed, druhá noha přikračuje k noze výkročné. Krok je doprovázen hmitem spojených paží do středu kroužků. V sudých taktech zakročí levou nohou vzad, švih pažemi vzad, pravá noha přikročí s mírným hmitem podřepmo k noze levé (viz A . 1/1 – I . část).
8. – 11. takt: Ženy se uchopí navzájem za ramena, paže napjaty v upažení. V tomto držení se otáčejí cvalovými krůčky (dva v taktu) doprava. Ve druhé době 11. taktu přidupnou pravou nohou k levé a t ím zastaví cval.
12. – 15. takt: Totéž doleva, vykročí levá noha. V poslední době 15. taktu přídupem levé nohy opět cval zastaví.
Druhá sloka j a ko první sloka.

A. 1/4 Kolo s výskoky snožmo
Muzikanti friško
Držení jako v předcházejícím kole (za ramena v upažení). Kolo se otáčí výskoky odrazem snožmo. dva v taktu. Kolo se otáčí až do konce 12. taktu doprava. Při výskocích obě nohy mírně ohýbají zánožmo. Mohou se zpívat i další sloky, při nichž se směr otáčení střídá, ale pro velkou náročnost se obvykle přechází do dalšího kola s poněkud lehčími kroky.

A. 1/5 Kolo ráznou chůzí a cvalovými kroky
Na kopečko stojí mlén
1. sloka
Na začátku písně se přechytnou do držení za ruce v mírném odpažení a ráznější chůzí zatáčejí postupně z jednotlivých kroužků do velkého kola vpravo stranou. Vykročí pravá noha (v každém
taktu dva kroky). Změna útvaru ze dvou kroužků do jednoho velkého je rychlá a hbitá. Po několika taktech chůze ve velkém kruhu se kolo velké začne štěpit na tři menší kroužky. Ženy přirozeným citem vycítí, které z nich mají zavádět jednotlivé kroužky. Do konce 4. taktu se vytvoří ze dvou kroužků velký kruh, v dalších 4 taktech přejdou z velkého kola, které takřka nestačí ani uzavřít, do 3 malých kroužků.
9. – 12. takt: Ženy v malých kroužcích čelem do středu se uchopí navzájem za ramena a otáčejí se cvalovými krůčky (dva v taktu) vpravo kolem, vykročí pravá noha. Ve 2. době posledního taktu ukončí přídupem pravé nohy.
13. – 16. t.: Kroužky se otáčejí cvalovými kroky doleva, vykročí levá noha.
17. t. – a: Ženy přídupem levou nohou ukončí víření cvalem.
b: Výdrž ve stoji, čelem do středu, držení za ramena.
2. sloka = 1. sloce, ale ženy tančí celý tanec ve třech kroužcích.

A. 1/6 Kolo vyšlapávaným valčíkovým krokem a kroky cvalovými střídavě čelem a zády do kruhu, proloženými v závěru třemi podupy
Dež sem jel do Brna a Šel zahradník do zahrade
1. část – takt 3/4
1. – 4 . takt: Ženy v jednotlivých kroužcích se pustí z původního držení za ramena a uchopí se za ruce v odpažení. Čtyřmi vyšlapávanými valčíkovými kroky (spíše sousedské), vykročí pravá noha, všechny tři kroužky se rozpojí a vedoucí kroužků rozvine každý kroužek nejprve do řetězu. Směr otáčení – proti hodinovým ručičkám – vpravo.
5. – 8. takt: Jednotlivé řetězy se spojují do velkého kruhu a v dalších 4 taktech postupují vyšlapávanými kroky valčíkové sousedské vpravo po kruhu. V tomto velkém kruhu postupují stále stejným směrem až do konce 3. sloky první části písně.

2. část – takt 2/4
1. – 3. takt: Ženy v postavení čelem do středu, držení za ruce v mírném odpažení. postupují 7 cvalovými krůčky vpravo kolem, vykročí pravá noha (dva v taktu).
8. takt – a: Ženy se pustí a nakročením na pravou nohu se otočí doprava o 180° zády do kruhu.
b: Levá noha přikročí k noze pravé. Ženy se uchopí do základního držení.
5 . – 8 . takt = 1 . – 4 . takt, vykračuje levá noha proti hodinovým ručičkám. V 8. t. a) se pak kruh pustí a ženy nakročením na levou nohu se švihem otočí o 180° doleva opět čelem do středu.
b: Pravá noha přikročí k noze levé. Ženy se uchopí do základního držení.
9. – 11. takt: V základním držení v mírném odpažení, v postavení čelem do středu, se ženy otáčejí cvalovými krůčky vpravo kolem, vykročí pravá noha.
12. takt: 3 podupy (P,L,P) provedenými na místě se otáčení zastaví.
13. – 16. takt = 9. – 11. t. (ženy se otáčejí vpravo, opět čelem do středu) a tančí tentokrát cval až do konce písně.

A. 1/7 Kolo výskoky snožmo s otáčením kola vpravo a cval
Mozekanti ve ste svatí
1. sloka
1. – 8 . takt: Ženy v postavení čelem do středu, držení navzájem za ramena v upažení. Kruh se otáčí doprava výskoky z odrazu snožmo s ohýbáním nohou zánožmo, dva v taktu.

2. sloka
Ženy rozvíjejí postupně kolo cvalem z uzavřeného kruhu do řady jako na počátku kol, držení navzájem za ramena v upažení. Vykračuje pravá noha. Kolo vede tatáž „kolovodička“ jako na počátku tance.

Pozn. ke skladbě a prostorovému členění.
Kola se mohla zpívat v libovolném pořadí na písně 2/4 a 3/4 taktu. Tyto písně bývají většinou do určité míry zafixovány pro jednotlivé druhy kol. Na některé písně se tančí obyčejnou chůzí, která může být různě odstupňována podle charakteru a tempa písně (volná chůze, rychlá chůze, rázná chůze). Často bývá chůze kombinována se změnou směru otáčení kola a též i se změnou tanečního kroku např. obyčejný krok se mění v krok cvalový. Někdy místo cvalových kroků se alespoň v některé sloce otáčí kolo fyzicky náročnějším „skákavým“ krokem s odrážením snožmo od země a s ohýbáním nohou zánožmo. Ve 3/4 taktu se otáčí kolo buď přísunně anebo krokem vyšlapávaného valčíku nebo sousedské ( 1 . krok nejdelší, 2. krok kratší, 3. krok nejkratší). Délka kroku tím vyjadřuje i určitý akcent tanečního kroku.
Kola se tančívala v postavení čelem i zády do středu – změna se provedla hladce a s určitým tanečním fortelem. Při tančení kol se objevovaly i prostorové obměny: velké kolo se mění plynule a ukázněně v menší kroužky (2. 3, 4). které pak po určité době opět splývají malebně do jednoho velkého kola. Začátek i závěr kol vyplývá z řadového útvaru, kterým se zatáčí postupně kolo do uzavřeného kruhu. Stejně pak v závěru se pak kolo rozvíjí do otevřeného řadu.

Tančí Hana Bábuňková /1956/, Marie Filová /1945/, Dana Hájková /1941/, Blanka Chadimová /1950/, Jarmila Koubková /1948/, Helena Kudláčková /1938/, Jiřina Nováčková /1943/, Marie Polednová /1940/, Jaromíra Rybaříková /1946/ a Anděla Smutná /1946/ z Březníku.