Zřizovatel:

B. 21 KRÁLOVNIČKY Z TROUBSKA

Allegretto

Na tu vojnu, vojničku, karabinu, šabličku,
tu máš, tu máš, pane hétman, tu máš,
proč nás, proč nás na tu vojnu dáváš.

Bela za ňé mša svatá, slóžila ju děvčata,
/:kerý, kerý, rychtářove céry. :/

Bele za ňé rekvíje, složily je při pivě
/:kerý, kerý, rychtářove céry. :/

Březe se nám zelenajó,
na vše strany rozkvitajó,
radujme se, veselme se.

Královničky je jarní dívčí obřad, spojený s tancem a zpěvem. Konaly se při obchůzce vesnicí na svatodušní pondělí. Králov­ničky procházely obcí, před každým domem se zastavovaly a buď venku nebo uvnitř předváděly celý taneční a pěvecký obřad. Byla to forma kolední obchůzky, za kterou byly odměňovány.

Troubské královničky se skládaly z většího počtu tanečků, z nichž zvláště některé poukazovaly na starobylý původ. Jiné pak byly přejímány z dobového tanečního repertoáru.

Dívky (dříve od 14 let) představovaly jednak krále a královnu (ve slavnostním kroji), které tančily pod baldachýnem utvořeným z tureckého nebo kašmírového šátku upevněným na čtyřech březo­vých stromečcích. Při chůzi vesnicí šla pod baldachýnem královna oblečená jako nevěsta. „Král“ – dívka oblečená rovněž ve slav­nostním kroji – kráčel v čele průvodu královniček s březovým nebo smrkovým májkem v ruce. Ostatní v bílých krojích oděné dívky tvořily královskou družinu.

„Neseme, neseme májíček“ – 3/4 takt

Obřad začínal písní „Neseme, neseme májíček“. Touto písní před domem zatáčí králenský průvod do kruhu volnou chůzí (v každém taktu jeden krok). Baldachýn s královnou zůstává uprostřed, králenky z královské družiny se rozestaví kolem balda­chýnu, král odevzdá dívce, která je k tomu určena, májek a přichází pod baldachýn ke královně.

„Královno milá…“ 2/4 takt

Král a královna čelem proti sobě. Ostatní dvojice královniček po kruhu čelem proti sobě, první zády. druhá čelem do středu.

 1. sloka: Všechny dvojice se otáčejí oporem o pravé dlaně ve skrčení připažmo volnou chůzí kolem. Na 1. dobu každého lichého taktu vykročí pravá noha, v sudých taktech levá noha. Na 2. a 3. dobu vždy výdrž.
 2. sloka = 1. sloce, ale oporem o levé dlaně, v lichých taktech vykračuje levá noha.

V závěru se postaví dívky čelem proti sobě, ruce v bok, vzdáleny asi dva krůčky od sebe.

„Copak ten král…“ – 3/4 takt

 1. sloka:
 2. takt: Dívky postoupí vpřed k sobě 3 kroky, vykračuje levá. Nekráčejí však přímo obličejem k sobě, ale posunuty o krok doleva.
 3. takt: 3 kroky (vykročí pravá s mírným podřepem) se dívky míjejí pravými boky. Při prvním kroku, provedeném s podře­pem, kmihnou pravou paží proti sobě z připažení do ohnutí předpažmo.
 4. takt: Na protějším místě se obě otočí 3 krůčky o 180° doprava, vykročí levá noha. Pravá ruka opět v bok.
 5. – 6. takt = 1.-3. Dívky se vracejí na svá místa. 2. sloka: Tančí se jako 1. sloka.

„Pod milém žundříčkem seděla“ 2/4 a 3/4 takt

Tančí dvojice čelem proti sobě. paže upaženy pokrčeně, předloktí kolmo vzhůru, prsty rukou napjaty, palec oddálen od ostatních prstů.

1. – 3. takt: Dívky se obcházejí půlkruhem až na výchozí místo, vykročí levá noha, dívky natočeny k sobě pravým bokem. Celkem šesti kroky přejdou na protější místo a otočí se čelem k sobě, výdrž až do konce 3. taktu.

Při lichých krocích (levou nohou) se paže v loktech skloní k sobě před hruď dívky, prsty se k sobě přiblíží. Při sudých krocích ve 2. době taktu se paže obloukem vrátí zpět do původní polohy (jakoby ruce přiblížením se prsty k sobě vytvářely klenutí žudru a zpětným pohybem je otvíraly). Ve 3. taktu pak se dvojice na protějším místě krokem levou nohou natáčí k sobě a paže se opět sklánějí k sobě. Ve 2. době taktu přisune pravá noha k noze levé, paže se rozevřou zevnitř až do upažení pokrčeně a dvojice se sobě pokloní. V závěru taktu se dvojice vzpřímí, paže zůstanou ve stejné poloze.

4. – 6. takt = 1.-3. taktu. Dvojice se vracejí stejným způsobem na svá místa. Opsaly tím vlastně celý kruh kolem sebe doprava. 2. část písně se tančí jako první část, ale místo 3 taktů je to celkem 6 taktů, tzn., že pohyby při obcházení 1. a 2. taktu se opakují ještě ve 3. a 4. taktu a teprve až v 5. a 6. taktu se dvojice k sobě otáčejí a končí poklonou.

„Debes bela poslechla“ – 2/4 takt

Tančí dvojice proti sobě, první D zády do středu, druhá čelem a ruce v bok. V této písni se dvojice obtančí 8 přeměnnými kroky doprava jednou kolem s natáčením v lichých taktech doleva (vykročí pravá noha) a v sudých taktech doprava (vykročí levá noha). Při kroku pravou nohou (noha došlápne křížem přes levou šikmo vlevo stranou) se natočí hlava dívek doprava (hled přes pravý loket na sebe) a při kroku levou nohou vpřed (noha dokročí šikmo před pravou dovnitř) se hlava natočí doleva přes levý loket, který směřuje přímo vpřed. Při druhé sloce stejně jako při první.

„Planá trnka přes plot visí“ – 3/4 takt

D stojí čelem proti sobě, první zády. druhá čelem do kruhu.

Ruce v bok. Při tanci se po celou dobu obcházejí určitým způsobem (viz popis) s rozkládáním pažemi vpravo kolem sebe.

 1. takt: Obě D ustoupí vzad od sebe 3 kroky, na každou dobu jeden, vykročí levá. Pohyb pažemi: na a) jdou obě ruce od boků dlaněmi vzhůru obloukem zevnitř mírně vzad, lokty jsou u těla, a přetočením hřbety vzhůru se přibližují ruce k sobě ve vodorovné poloze před tělem. Při druhém kroku (b) se přetočí ruce dlaněmi vzhůru a ve vodorovné poloze mírně upaží pokrčeně (lokty u těla). Při třetím kroku na c), kdy levá noha přikročí k noze pravé, se přiblíží ruce opět obloukem nahoru k sobě, hřbety vzhůru.
 2. takt -a: Obě D krokem pravou křížem přes levou s natočením o 45° doleva (noha došlápne na celé chodidlo) se přetočí na chodidle výkročné nohy čelem proti sobě (to znamená o 45° doprava).
  b: Zakročí mírně levou nohou vzad.
  c: Přikročí pravou nohou k noze levé.

Paže pokračují v pohybech jako v 1. taktu. Při prvním kroku ve 2. taktu pravou nohou křížem před levou jdou ruce ze středu od sebe dlaněmi vzhůru (lokty u těla). Při otočení na pravé noze a kroku levou nohou vzad se přetočí opět ruce hřbety vzhůru a obloukem se blíží sobě. Při prvním kroku jdou v gestu dlaněmi vzhůru do mírného upažení pokrčeně (lokty k tělu). Při druhém kroku obloukem vzhůru se přibližují ruce hřbety nahoru a při třetím kroku pravou nohou do stoje spojného se přetočí, dlaně vzhůru, a ve vodorovné poloze do mírného pokrčení zapažmo (lokty u těla) dlaněmi vzhůru ukončí v gestu. Současně se vzájemně pokloní.

Těmito 2 takty se přetočila dvojice o 1/4 kruhu doleva. Při dalších 2 taktech postoupí opět o dalšího 1/4 kruhu (jsou nyní na protějších místech). Celé se ještě dvakrát opakuje, D se vracejí na svá místa.

„Cim, cim, cimbalenke“ – takt 2/4:

Všechny D vytvoří vázaný kruh čelem do středu. Jsou navzájem spojeny v připažení vyšívanými bílými šátky. Královna a král uvnitř kruhu pod baldachýnem se uchopí ve stoji čelem proti sobě jen za ruce. Celý tanec tančí stejnými kroky, jako kruh dívek. Otáčejí se naopak.

1. – 4. takt: Kruh se otáčí obyčejnou chůzí vpravo kolem. Vykročí pravá noha. Při lichých krocích (pravou) kmih pažemi se šátky dovnitř. Při sudých krocích zevnitř.

5. – 8. takt: D natočeny čelem do středu, ruce se šátky v mírném odpažení tančí 8 cvalovými krůčky po přední části chodidel vpravo stranou. Posledním cvalovým krůčkem se zastaví.

9. – 10. takt a 11. – 14. takt: Kruh se otáčí 6 přísunnými kroky vpravo stranou (v každém taktu 1 přísunný krok) s komíháním pažemi se šátky na a) dovnitř, na b) zevnitř.

15. – 22. takt: Tempo se zrychlí. D čelem do středu. Paže se šátky v mírném odpažení v klidu. Kruh se točí 16 cvalovými krůčky vpravo stranou.

„Veletěle huse“ – takt 5/4 a 3/4

Tančí dvojice po kruhu levým bokem do středu, první dívka vzadu, druhá vpředu. Uchopí se oběma ruka ve skrčení vzpažmo za šátky.

1. část – takt 5/4

1. takt – al, a2, bl, b2 (Veletěle): Dvojice se otočí pod šátky 4 kroky jednou vlevo dokola. Vykročí levou nohou.
c: V původním postavení výpon. d: Pokles na paty. e: Výdrž.

2. takt = 1. takt, ale opačně.

3. – 4. takt a 5. – 6. takt =1.-2.

2. část „Skoč děvče“ – 3/4

Tančí se totéž co v 1. části, ale běhovými skočnými kroky (3 v taktu).

1. – 3. takt: Dvojice se podtočí uvedenými kroky 3x pod šátky doleva, vykročí levá noha.

4. takt -a: Výpon v původním postavení.
b: Pokles na paty. c: Výdrž.

5. – 8. takt =1.-4. takt, ale na opačnou stranu. Vykračuje opačná noha.

Poznámka: Král s královnou se po celou dobu podtáčely v obou částech písně pouze doleva.

„Pastéř žene“ – takt 3/4

Dvojice čelem proti sobě, první D zády do středu, druhá D čelem. Ruce v bok. Všechny D drží šátek složený do cípu v levé ruce.

1. takt: Obě D se natočí napravo vpříč a vykročí doprava 3 kroky (začíná pravá noha) směrem k sousední dívce.

2. takt – a: Nakročí levou nohou před pravou, otočí se na ní o 1/4 kruhu doleva čelem k svému protějšku výponmo. b: Dopad na paty a vzájemná poklona.
c: Vzpřim.

3. – 4. takt =1.-2. takt, ale zpět ke své původní partnerce s natočením doleva, vykročí levá noha.

5. – 8. takt= 1. – 4. takt.

Druhá sloka se tančí jako první sloka.

Král a královna uprostřed kruhu pod baldachýnem tančí stejně.

„Za našéma homnama“ – takt 3/4

Tančí dvojice dívek čelem proti sobě. První D zády do středu a král pod baldachýnem stojí čelem k druhé D (král ke královně). V pravé ruce drží šátek složený do cípu. Královna a druhá D (zády ze středu) klečí na pravém koleně. Ruce má vpředu složeny, hlavu mírně sklopenu.

1.-7. takt: Král a první D uvnitř kruhu obchází v taktech 1.-7. klečící D zleva doprava 8 kroky (v každém taktu 1 krok), vykročí levou (některá pravou) nohou. Současně opisuje pra­vou rukou nad hlavou klečící D šátkem kroužky. Je k ní přitom stále natočena pravým bokem a pohyb kroužku začíná směrem vpřed, zevnitř a krouživým pohybem nad hlavou opět vpřed. V každém taktu 1 kroužek.

8. takt: Zastaví se před klečící dívkou na svém původním místě, ruku se šátkem založí v bok a na a) se pokloní klečící dívce a na b), c) vzpřim.

9. – 11. takt: Nyní stojí král a první D na svém místě před klečícími protějšky a pokračuje v opisování kroužků nad hlavou klečící dívky až do konce 11. taktu (celkem třikrát).

12. takt: Král a první D založí ruku se šátkem v bok, na a) se pokloní svému protějšku, na b), c) vzpřim.

Všechny další sloky se tančí jako prvá.

„Březe se nám zelenajó“

Na tuto závěrečnou píseň se královničky uspořádají opět do průvodové formace. Král převezme zpět májíček, postaví se do čela průvodu, za ním postupuje králka pod baldachýnem a ostatní královničky po dvou uzavírají průvod.

Tančí a zpívají členky souboru Podskalák z Troubska, královna Martina Velebová (1972), krále Lenka Pokorná (1978), dále Romana Gromszká (1977) a Jitka Obenrauchová (1977), Barbora Koukalová (1978) a Markéta Trávníčková (1978), Alena Doležalová (1978) a Dana Kopecká (1979), Magda Vališová (1977) a Simona Rybová (1978), baldachýn nesou Jarmila Adámková (1984), Daniela Dittrichová (1985), Alena Tkáčová (1986) a Milada Tkáčová (1984), májíček Hana Urbánková (1988).