Zřizovatel:

A. 22 MAZURKA (LENDLER) Z TUŘAN

Allegretto


Mazurka – lendler – sousedská z Tuřan se skládá z jednotli­vých figur, které mohou být libovolně kombinovány. Dobří taneč­níci vázali na sebe figury tak, že to vytvářelo ladný celek. Každá z figur se tančila nejméně ve čtyřech taktech (dbalo se frázování melodie).

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH, malý krůček před ním. Uchopí se navzájem za skrče­né paže (CH má pravici za zády D a u jejího pravého boku asi ve výši ramene ji uchopí za její pokrčenou paži, levýma rukama se uchopí podobně).

1. – 4. takt: Dvojice postoupí čtyřmi krůčky sousedské vpřed po kruhu, vykročí pravá noha. Někdy postupuje dvojice přímo vpřed, někdy s nepatrným natáčením ve směru nohy vý-kročné.
5. – 6. takt: CH zvednutím spojených levic podtáčí D o 360° doprava a vede ji přitom za sebe. Na konci 6. taktu je D za jeho zády, obě spojené paže jsou v pokrčení asi ve výši hlavy.
7. – 8. takt: Nyní CH zvednutím spojených pravých paží podtáčí D ještě jednou o 360° doprava. D skončí u jeho levého boku v podobném postavení jako na začátku 5. taktu (spojené paže obou pokrčeny ve výši ramen, levice CH je téměř až za krkem D). Toto podtočení se provedlo celkem čtyřmi kroky sousedské (v každém taktu třemi vyšlapávanými krůčky, které tvoří jeden krok sousedské). CH i D vykročí opět pravou nohou.
9. – 12. takt: Dvojice postoupí čtyřmi krůčky sousedské vpřed, vykročí pravá, podobně jako v taktech 1.-4.
13. – 16. takt: CH vede D zvednutím spojených pravic nad hlavu za sebe s dvojitým podtočením o 360° podobně jako v taktu 5. – 8. D skončí na původním místě jako na začátku tance.
17. – 20. takt: D v postavení přímo před CH, v držení za obě ruce v pokrčení vzpažmo. Dvojice postoupí čtyřmi kroky sousedské přímo vpřed, vykročí pravá noha.
21. takt: D postoupí jedním krokem sousedské rovně vpřed a natočí se nalevo, CH postoupí za ní rovně vpřed. Oba vykročí pravou nohou.
22. takt: D jako ve 21. taktu, ale vykročí levou nohou s natočením doprava. CH vykročí levou nohou rovně vpřed.
23. – 24. takt: CH postoupí dvěma kroky sousedské rovně vpřed (vykročí pravou nohou) a současně podtáčí zvednutím spojených pravic D před sebou o 180° doleva (23. takt – D se podtočí jedním krokem sousedské, vykročí pravá noha).
24. takt – D se dotočí dalším krokem čelem k CH, skončí v postavení čelem proti sobě, držení za zkřížené paže, pravé nahoře.
25. – 28. takt: Dvojice postupuje vpřed po kruhu čtyřmi kroky sousedské (D couvá, oba vykročí pravou nohou – D vzad). Současně křižují spojenými pažemi. Při prvním kroku CH napne pravou ruku a D pokrčí pravici v lokti.
29. – 32. takt: Totéž zpět, nyní couvá CH, vykročí opět pravá noha.
33.- 38. takt: CH pustí levou ruku D, oba založí levé ruce v bok a spojené pravice zvednou asi do výše hlavy. CH nyní postupuje kroky sousedské vpřed, vykročí pravá. D se podtáčí kroky sousedské pod spojenými pravicemi doprava, každým krokem (v každém taktu) se otočí o půl kola – je tedy jednou zády k CH a jednou čelem.
39. – 40. takt: D vyšlapává dvěma kroky sousedské téměř na místě a CH se podtočí dvěma kroky sousedské pod spojenými pravicemi o 360° doprava.
41. – 48. takt: Dvojice se pustí, D založí ruce v bok. Postupuje nyní před CH s otáčením kroky sousedské doprava, vykročí pravou nohou. V každém taktu se otočí o půl kola. CH postupuje za ní krokem sousedské přímo vpřed, vykročí pravou nohou. Při každém kroku tleskne do dlaní (pravou do levé) na začátku taktu.
49. – 52. takt: Nyní se uchopí dvojice ke kolovému tanci, držení zavřené, spojené paže volně napjaty do středu kruhu. V tomto postavení a držení postoupí čtyřmi kroky sousedské s natá­čením dovnitř kruhu a zevnitř kruhu (CH vykročí levou nohou vpřed, D pravou vzad).
53. – 56. takt: Dvojice se otáčí krokem sousedské čtyřmi kroky doleva. CH vykročí levou, D pravou nohou.
57. – 64. takt: Totéž co v taktech 49. – 56., ale vykročí opačnýma nohama a natáčejí se doprava a doleva. Při kolové sousedské v závěrečných čtyřech taktech se pak otáčejí doprava (CH vykračuje pravou. D levou nohou).
65. – 72. takt: Po skončení kolové sousedské stojí dvojice levým bokem do středu, D po pravici CH a drží se za ruce vpředu křížem, pravé nahoře. V tomto postavení postupují v šesti tak­tech přímo vpřed s natáčením od sebe a k sobě, D vykračuje pravou nohou, CH také, ale může i levou. Poslední dva takty (71. – 72.) CH postoupí ještě dvěma kroky sousedské vpřed a zvednutím spojených pravic podtočí D o 360° doprava do postavení jako na začátku tohoto tance, po své pravici. Držení stejné.
73. – 80. takt: Postupují kroky sousedské rovně vpřed po kruhu, oba vykračují pravou nohou.
81. – 84. takt: CH vede D kolem sebe s dvojím podtáčením (začíná zvednutím spojených levic) jako v taktech 5.-8.
85. – 88. takt: Ještě jednou totéž jako v taktech 5. – 8.
89. – 96. takt = 81. – 88. takt. ale opačným směrem (začíná zvednutím pravých spojených paží a podtáčením D doleva). Skončí na stejném místě jako na začátku tance.

Tančí Bohuslav (1956) a Hana (1966) Polákovi ze skupiny Brněn­ští gajdoši z Brna jako v A. 7.