Zřizovatel:

A. 10 HAJDUK Z LÍŠNĚ

AllegrettoPři opakování rit.

Tanec hajduk a vodzemek na variace tradičního odzemko-vého nápěvu s dalším hudebním obohacením souvisely v Líšni s životem pastýřů. Posledním pastýřem ovcí byl Bartoloměj Smí-lek, který tyto tance tančíval se svými kamarády na pastvě za svého mládí. Byly to obecné tance ovčáků i ostatních pastevců při dvorech, které patřily k líšeňskému panství. Nápěvy B. Smílek zapískal na lupínek a zahrál na housle sběrateli Františku Svobodovi z Líšně na začátku 20. století. Z celého dlouhého tance si vždy vybavil několik základních figur. Podle něho se vodzemek tančíval s holemi, popř. s bičíky v druhé ruce, a tančilo jej 6 – 8 chlapců. S holemi postupují v různých útvarech v kříži i ve hvězdici jedním i druhým směrem. V další části tance krouží po kruhu cvalovými kroky a případně opisují různé obrazce. Na 1. notu posledního taktu zarazí. Při třetí části nápěvu tančí všichni odzemek, každý sám o sobě a každý jinak. Mnohé figury v odzemku ve volné části se podobají figurám hajduchovým, které jsou tančeny na odzemkový nápěv. Vlastní hajduk pak měl nápěv jiný, podložený textem Ej, hajduci, poskočme si… s obsáhlou instrumentální dohrávkou.

Na začátku tance 4 pastýři s holemi nastupují do křížového útvaru. Každý drží v pravé ruce pastýřskou hůl. Hudba hraje první část odzemkového nápěvu (instrumentálního), který v hrubých obrysech připomíná nápěv karpatského odzemku.

1. – 12. takt: 4 CH postupují vpřed obyčejnou ráznější chůzí, v taktu 2 kroky (vykročí levá noha). Na konci 12. taktu jsou ve čtverci, levým bokem do středu. Hole drží vodorovně vpřed v pravých rukou. Ke konci nástupu napřáhnou všichni hole do středu, takže se navzájem dotýkají ve vodorovné poloze.
13. – 16. takt: CH postupují vpřed 4 přísunnými kroky (v taktu vždy jeden), vykročí levá noha. Současně na začátku každého taktu jednotlivý CH, počínaje prvním, zvednou palici nahoru a obloukem jí uhodí shora na hole ostatních CH. Druhý, třetí i čtvrtý podobně. Palice se uvnitř hvězdicovitě protínají.
17. – 20. takt = 13. – 16. takt (celé se ještě opakuje).
21. – 24. takt: CH postupují ráznou chůzí vpřed (v taktu 2 kroky, vykročí levá noha), hole ve hvězdici. V 24. taktu třikrát zadu-pají pravou-levou-pravou nohou a současně se otočí o 180° doprava a hole přitom přechytnou levou rukou.
25. – 28. takt: Totéž opačným směrem, ale vykročí nyní pravá noha, vnější ruce vzpaženy zevnitř. Ve 28. taktu 3 podupy se otočí opět do postavení pravými boky do kruhu a palici uchopí nyní oběma rukama.
29. -31. takt: CH držíce hole oběma rukama, ale natočeni pravým bokem do středu, postupují vpřed dupavým přeměnným krokem ukončeným nízkým podtrhnutím (krok je tančen se sníženým těžištěm). Vykročí levá noha.
32. takt: CH ukončí čelem do středu na a) skokem do dřepu, b) výskokem snožmo na celých chodidlech.
33. – 36. takt = 29. – 32. takt. ale opačným směrem (levým bokem do středu, vykročí pravá noha).
37. – 39. takt: CH čelem do středu drží hole oběma rukama a otáčejí se 6 cvalovými kroky vlevo stranou, vykročí levá noha.
40. takt – a: Zastaví skokem do dřepu.
b: Výskokem do stoje na celých chodidlech (viz takt 32).
41. – 43. = 37. – 39. takt, ale opačným směrem (doprava), vykročí pravá noha.
44. takt: CH se pustí, zvednou hůl v pravé ruce a s gestem se rozejdou do volného rozestupu. Následují volné odzemkové a hajdukové figury.
45. – 48. takt: První CH stoj čelem k hudbě, palici drží vodorovně před sebou oběma rukama.
45. takt -a: Výpon spojný. CH se natočí ve výponu o 45° doprava.
b: Podřep spojný. Paže s palicí vodorovně před tělem.
46. takt = 45. takt: Totéž, ale natočení doleva.
47. – 48. = 45. – 46. takt.
49. takt – a: Jako 45. takt a).
b: Stoj rozkročný v rovině čelné. Špičky nohou mírně dovnitř.
50. takt: První 3 osminy – CH ve výponu snožmo třemi poskoky se otočí o 360° doprava (dva poskoky snožmo, třetí roznožmo s dopadem na celá chodidla o 360° doleva). Ve 4. osmině výdrž.
51. – 52. takt = 49. – 50. takt.
Druhý CH v taktech 49. – 52. se připojí k tanci prvního sólisty základní jednoduchou figurou (střídavé naskočení do výponu, viz první tanečník v taktech 45. – 48.).
53. takt – a: Druhý CH skok do dřepu snožmo, kolena vodorovně, hůl drží oběma rukama před sebou.
b: Výskok do stoje roznožmo na patách s natočením o 45° vpravo.
54. takt = 53. takt, ale s otočením o 90° doleva.
55. takt = 53. takt, ale natáčí se o 90° vpravo. K němu se připojí první i další dva tanečníci ze čtveřice.
56. takt – a: Skokem dřep spojný.
b: Odrazem z dřepu do výponu spojného s otočením o 360° doleva. Ukončí ve stoji na celých chodidlech.
57. – 60. takt = 53. – 56. takt.
61. – 68. takt: Nyní probíhají dva a dva CH kroky poskočnými (2 v taktu, vykračuje pravá noha, hůl drží všichni vztyčenu v pravé ruce, levá ruka založena za zády nebo volně upažena) po dráze osmice navzájem se křižujíce jeden z jedné, druhý z druhé strany. Při setkání si někdy CH třesknou palicemi o sebe. V osmi taktech proběhnou všichni 4 CH celou osmicí dvakrát 16 poskočnými kroky až na svá místa. Přední dva CH hned ze začátku se vytočí zevnitř a postupují po obloučku dozadu na místa dvou zadních CH. Zadní mezitím uvolnili svá místa tím, že vyrazili úhlopříčně vpřed. Při setkání se kříží tak, že levý zadní postupuje první na místo pravého předního a pravý zadní za ním na místo prvního levého. Z ro­hu pak jdou opačně úhlopříčně a opět se vracejí na svá původní místa. Tím opíšou celou osmici.
69. – 70. takt = 45. – 46. takt. Tančí první dva ze čtveřice.
71. takt – a: Výskokem stoj spojný, ihned odraz.
b: Výskok snožmo a dopad opět do stoje snožmo.
72. takt – a: Výdrž ve stoji spojném.
bl: Odrazem ze stoje snožmo výskok a dopad do stoje rozkročmo v rovině čelné, špice dovnitř.
b2: Odrazem výskok a dopad do stoje snožmo na celá chodidla.
73. – 76. takt = 69. – 72. takt. ale tančí zadní dvojice.
77. takt – a: Odrazem úskok pravou nohou vpravo stranou, pravá ruka s holí vztyčena, druhá noha odmrští pokrčeně únožmo. Někdy CH natočí hlavu doleva přes levou, volně upaženou paži, jakoby se chtěl podívat na pokrčenou nohu.
b: Výskok odrazem z pravé nohy, levá v letu přinoží a dopad do podřepu snožmo. Paty nezatíženy.
78. takt – a: Odrazem z obou nohou skokem do dřepu s natočením vlevo vpříč.
b: Odrazem z dřepu výskok, nohy napjaty a dopad do stoje spojného. Hůl se drží v pravé ruce.
79. takt = 77. takt. ale naopak a opačnou nohou.
80. takt = 78. takt. ale s natočením vpravo vpříč.
81. takt – a: Všichni CH skok do dřepu, hůl vztyčena v pravé ruce. b: Výskok na pravé noze, levá pokrčí vysoko přednožmo. CH podvleče hůl pod pravým pokrčeným kolenem a přechytne ji do levé ruky. Dopad zpět na celé chodidlo.
82. takt = 81. takt, ale na opačné noze a palice se podvleče pod pokrčeným pravým kolenem a přechytne se pravou rukou.
83. – 84. takt = 81. – 82. takt.
85. takt: Všichni CH natočení pravým bokem do středu, hůl drží vztyčenu v pravé ruce kolmo vzhůru. Provedou na a) rázný krok (vykročí pravou nohou) s přikročením levé nohy na b).
86. takt -a: Všichni dřep, paty od sebe. Ruce vzpaženy zevnitř.
b: Vztyk do stoje spojného.
87. takt = 85. takt, ale opačnou nohou.
88. takt = 86. takt.
89. – 92. takt: CH paže vztyčeny, hůl v pravé ruce, ráznou chůzí (vykročí pravá, 2 kroky v taktu) projdou prostorem a zčásti si vymění místa.

Nyní následují sóla s hajdukovými – vodzemkovými prvky. 1. sólista:

93. – 96. takt: Skáče vodzemek (hajdukuje) s odhazováním druhé nohy stranou v dřepu, kolena od sebe. Oběma rukama drží hůl vpředu těsně nad koleny.
97. – 100. takt: První pokračuje ve svém hajduku, další dva skáčí „kozáčka“ v dřepu se střídavým výskokem z pravé a levé nohy opírající se patou v předu o zem, špička vztyčena.
101. – 103. takt: Dva a dva CH vytvoří dvojice, které v postavení pravými boky u sebe téměř křížíce palice držené pravýma rukama, poskakují kolem sebe poskočnými kroky – 2 v taktu, vykračuje pravá. Ke konci posledního taktu se opět rozestoupí volně.
104. takt – a: Každý skočí sám do dřepu, hůl drží oběma rukama před sebou.
b: Odrazem z dřepu snožmo výskok do stoje roznožmo na pa­tách v rovině čelné. Ruce s holí jako prve.
105. – 106. takt = 104. takt.
107. takt: Nakročením na pravou nohu a švihem druhé nohy, která se přiblíží k noze pravé, se otočí prudce o 360° doprava na pravé noze (otáčka začíná z celého chodidla s postupným nadnesením do výponu), paže ve vzpažení zevnitř. Levá noha dokročí v závěru otáčky k pravé noze. Hůl v pravé ruce kolmo vzhůru.
108. takt – a: Odrazem z obou chodidel skok do dřepu spojného, paže ve vzpažení vzhůru.
b: Odrazem z dřepu výskok do pevného stoje rozkročného čelného, doprovázeno zavýsknutím. Paže zůstávají dále v mo­hutném gestu.

V tanci se střídá organizovaný pohyb v kroužku nebo ve čtveřici nebo v půdorysné kresbě po osmici se sólovými výstupy a s tancem všech silně individualizovaným. Z důvodu přehlednosti se respektuje často nasměrování čelem vpřed – k hudbě, avšak ve skutečnosti bylo možno takto tančit i po kruhu, bokem nebo čelem do středu (úskoky stranou atp.).

Tančí a hrají členové souboru Brněnští gajdoši z Brna Jiří Kulajta (1947), Petr Mičánek (1970), Vojtěch Nečas (1975) a Bruno Obst (1967), na gajdy hraje Otakar Pokorný (1926), na housle Vladimír Meloun (1926).