• English

Zřizovatel:

B. 1 STARODÁVNÝ Z HORNÍHO TOKU OSTRAVICE (rekonstrukce Věra Šejvlová)

[: U susěda na roli, :]
[:zatočil sě švarny šuhaj na vranem koni. :]

/:Zatočil sě sem a tam,:/
/:komu ja tě, moja mila, komu zaněcham.:/

Zaněcham tě jednemu, zaněcham tě druhemu,
/:zaněcham tě, moja mila, sobě samemu.:/

3/4 volný točivý tanec beskydské části Lašska. Tanec má několik částí.
I. „Procházka“ jednotlivých tanečních dvojic po kruhu levým bokem do středu, D vpravo vedle CH, nebo volně v prosto­ru různými druhy chůze ve volném tempu. Dvojice se navzájem drží rovněž několikerým způsobem. Při „procházce“ se obvykle zpívají jednotlivé sloky zvolené taneční písně z bohatého fondu písní ke starodávnému. Ke konci „procházky“ se dvojice obvykle sobě navzájem pokloní.
II. Víření dvojice na místě kolem společné osy v postavení pravými boky u sebe v rychlejším tempu krokem staro­dávného. Hudba hraje rychlou dohrávku nebo přehrává předzpívaný nápěv v rychlejším tempu.

Popis taneční skladby.
I. CH zpívá první sloku taneční písně za doprovodu hudby. Tanečnice přichází s tanečníkem k sobě nebo ihned zaujmou základní taneční postavení levým bokem do středu, D po pravici CH. CH uchopí pravicí D kolem pasu. D zavěsí levou paži shora přes pravou paži CH (ruka v zápěstí je pevná). V tomto postavení a držení postupuje dvojice vpřed plynulou měkce nadnesenou chůzí bez natřásání vpřed po kruhu. Našlapuje se přes patu na celé chodidlo s mírným vyhoupnutím („jako by otiskoval šlapku“). V každém taktu tři kroky, vykročí pravá noha. V posledním taktu „procházky“ se oba natočí krokem pravou k sobě – a. Přísunem levých nohou dokončí obrat a současně se sobě pokloní hlavou – b. Na c výdrž ve stoji čelem proti sobě, hlava se napřímí.
II. Společné víření dvojice na místě v postavení pravými boky u sebe. Držení jako ke kolovému tanci, ale přizpůsobeno bočnému postoji. Spojené paže jsou pokrčeny v loktech a D po celou dobu víření má natočenu hlavu k CH. Toto držení zaujme dvojice na prvou dobu prvého taktu víření s výkrokem pravých nohou.

Krok CH:
1. takt – a: Malý krok pravou nohou vpřed po obloučku (špice mírně vytočena doprava), sun levé nohy k pravé.
b: Krok pravou vpřed a zvrt (pata se stočí doleva).
c: Krok levou vpřed s zvrtem na přední části chodidla. (Je to vlastně krok – sun – krok + zvrt – krok se zvrtem). Timto krokem se vlastně CH otočí jednou kolem do původního postavení (o 360°).

Krok D:
V každém taktu učiní tři přísunné kroky (vykročí pravá), v každé době taktu krok pravou vpřed a přísun levou. Levá noha se mírně předsouvá před pravou s mírně odlehčenou patou od země. Pravá noha při každém výkroku povolí poněkud v koleně.

Obměna „procházky“ při zpěvu druhé sloky.
„Procházka“ se zpěvem druhé sloky písně krokem s přenášením váhy těla vpřed a vzad, držení jako u první sloky.
Popis kroku:
1. takt – a: CH i D krok pravou nohou přes patu s mírným vyhoupnutím vpřed – pata se zvedne ze země, pánev se sune poněkud vpřed.
b: Krok levou nohou vzad (vlastně přenesení váhy těla vzad na levou). Noha došlápne z přední části chodidla téměř na patu, která se však ihned odlepí od země. Pohyb doznívá v sunu pánve vzad, trap se poněkud nachýlí vpřed.
c: CH i D krok pravou nohou vpřed jako v a.
2. takt = 1. taktu, ale vykračuje levá noha vpřed.

Takto až do konce „procházky“. Zastavení v posledním taktu „procházky se vzájemnou poklonou jako u první sloky. Víření dvojice po druhé sloce stejné jako po první.

Obměna „procházky“ při třetí sloce.
Dvojice v postavení čelem proti sobě, obyčejná hladká chůze s vychýlením pánve stranou, CH levým, D pravým bokem do středu. CH drží v dlaních pokrčených paží lokty D, D položí své paže shora na jeho předloktí.
Za zpěvu písně postupuje dvojice vpřed (D couvá) chůzí s pohybem pánve do stran: v každém taktu postoupí dvojice třemi kroky (CH vykročí levou vpřed, D pravou vzad) směrem vpřed po kruhu. Každý krok je doprovázen znatelným pohybem pánve stranou ve směru nohy výkročné. Chůze je hladká, plynulá, našlapuje se zlehka na celá chodidla. Krok je poněkud delší.
Takto může dvojice postupovat vpřed v taktu 1. – 4.
Tímtéž krokem se tanečníci v taktech 5. – 7. mohou otáčet kolem společné osy na místě, natočeni pravými boky k sobě, aniž by měnili držení, Kroky vpřed i otáčení se může opakovat. Je možno též otáčet se takto kolem společné osy doleva. V závěru tance se dvojice zastaví a připraví se k víření jako na začátku tance, které následuje v dohrávce.

Obměna „procházky“ – chůze dvoj natřeseným krokem.
Postavení a držení jako u „procházky“ na začátku tance (dvojice levým bokem do středu, D vně).
V každém taktu se provedou tři kroky (vykročí pravá). Krok je proveden s nakročením přes patu s vyhoupnutím na přední část chodidla („otisknutí šlapky“) a dvěma nátřesy.

Podle Věry Šejvlové popsala Věra Šimková.

Tančí a hrají členové souboru Ostravica z Frýdku-Místku František Pustka (1949) a Věra Šimková (1934), muzika ve složení Josef Pavlán (1936) housle-prim, Jiří Adámek (1964) housle-2. prim, Jiří Pavlán (1970) housle-terc, Pavlína Minaříková (1973) housle-kontry, Michal Novák (1975) viola-kontry, Pavel Goluch (1937) kontrabas a Jiří Slavík (1954) cimbál.