Zřizovatel:

J. 20 SVATEBNÍ TANEC (PORTA) MORAVSKÝCH CHORVATŮ Z MIKULOVSKA (REKONSTRUKCE)

Zgubila sam portu, zeljeny věnac,
kdo je mi ga našav, lipi mladenac.

Aj ga by našav ne ga by ga da,
šak mu moja mati dobre zaplata.

Tvoja mati nyma čuda dukata,
da by zaplatyla tu portu zlata.

Tanec porta se tančíval před čepením nevěsty. Stará svatka nebo kmotra přivedla nevěstu ještě ve věnci před muziku a zazpívala 1. sloku písně „Zgubila sam portu“. Ostatní svatebčané se k ní zpěvem mohou připojit. Stará svatka a nevěsta, každá ruce spojeny vpředu podle chorvatského zvyku (nevěsta drží v rukou šátek), se při zpěvu první sloky mírně v taktu pohupují s natáčením od sebe a k sobě.
Muzika opakuje předzpívaný nápěv 2x. Stará svatka a něvěsta se otočí obličejem k sobě, uchopí se za obě ruce v pokrčení připažmo. V prvním taktu přenesou váhu těla ve stoji snožmo na pravé nohy (v 1. době taktu, ve 2. době je výdrž), v 2. taktu na opačnou nohu. Někdy se současně mírně stočí paty směrem přenesení váhy těla (při přenesení váhy těla na pravou nohu vpravo, na levou vlevo). Spojené paže při tomto natáčení se při přenesení váhy těla na pravou nohu mírně obloukovitě přiblíží spodním obloukem k levému boku protějšku, druhá ruka se pokrčí. V druhém taktu pak naopak. Toto se děje na celou přehrávku nápěvu. Při druhé přehrávce se dvojice postaví pravým bokem k sobě a uchopí se jako k vrtěné. Starší žena drží nevěstu oběma rukama kolem trupu a nevěsta ji uchopí oběma rukama ze strany za ramena. V tomto postavení víří kolem společné osy vpravo, vykračuje vnitřní noha s poklesem v koleně. Ve 2. době taktu se vnitřní noha odpéruje nahoru a vnější noha předkročí vpřed s mírným nadnesením.
Po skončeném tanci se začíná zpívat druhá sloka písně. Stará svatka a nevěsta se chytnou za vnitřní ruce a při zpěvu se natáčejí v lichých taktech mírně od sebe. spojené paže švihnou vpřed, v sudých taktech čelem k sobě, spojené paže švihnou vzad. V tu dobu však již přichází k nevěstě starší družka a přebírá ji od staré svatky, aby se s ní v tanci rozloučila. Nápěv druhé sloky se opakuje dvakrát. Nevěsta a družka tančí stejně jako prve nevěsta se starou svatkou.
Družka a nevěsta začnou zpívat 3. sloku, držíce se za ruce a pohupujíce se v rytmu zpívané písně jako prve starosvatka s nevěstou. Za jejich zpěvu k nim přichází ženich a přebírá nevěstu a přetančí s ní 3. sloku jako předtím starosvatka a družice. Úvratím zakončí ženich tento tanec vířením s nevěstou jako při vrtěné vpravo i vlevo stranou. Při víření doprava vykračuje vnitřní noha (pravá) a při víření doleva rovněž vnitřní (levá).
Po tomto tanci odvedou ženy nevěstu k čepení.

Tančí a hrají členové souboru Pálava z Mikulova na Moravě nevěstu Jana Ondrejičková (1980), ženicha Jiří Daniel (1975), matku Šárka Lukášova (1975), otce Marian Dačo (1977), družičku Ivana Hryzláková (1979) a mládence Jan Pfeffer (1978), muzika ve složení Kateřina Pončíková (1978) primáška, Eliška Hroudná (1979) housle-terc, Jana Vyhnalíková (1978) flétna, Jaromír Holba (1976) housle-kontr, Petr Karlík (1979) cimbál a Luboš Štancl (1977) kontrabas.