Zřizovatel:

H. 9 VRŤÁK ZE SVATOBOŘIC

[: U Svatobořic v širéj rovině :],
[: pase šohaj štyry koně vrané na jetlině :].

Dyž sem došel od muziky, bylo ráno,
můj tatíček mňa přivítal, kdes byl, Jano,
[: ty nesmíš doma spat, ty mosíš jít dělat skoro ráno :].

A já sem sa hned vymlúval na mamičku,
šak ste taky tak chodíval, můj tatíčku,
[: já nemožu dělat, já sa mosím vyspat, můj tatíčku. :]

Tanec má dvě části:
I. Předzpěv taneční písně ve dvojicích před muzikou ve volném tempu.
II. Víření dvojice na místě střídavě za pravé a levé lokty s kro­kem buďto běhového charakteru nebo s mírným přidřepáváním na vnitřní nohu. Tempo tance je rychlejší. Vlastní víření začíná střídavým napínáním pravé a levé paže ve skrčení připažmo (CH drží D jemně za ruce hřbety vzhůru). V každém lichém taktu se provedou dva limity s postupným napnutím pravé ruky k levému ramenu svého partnera a skrčení vlastní levice. V sudém taktu naopak.

Popis tanečních kroku a prvků:
I. Při předzpěvu drží CH D pravicí kolem pasu. D položí levici ohnutou v lokti na jeho pravé rameno. Vnější ruce v bok nebo D pravici v bok. CH levicí gestikuluje. Při zpěvu se přenáší váha těla dvojím způsobem:
a) V lichých taktech vykročí anebo se přenese váha těla vpřed, druhá noha se uvolní patou od země nebo se mírně posune k noze vnější s hmitem podřepmo. V sudých taktech se pak přenese váha těla vzad na vnitřní nohu. Přitom se vnější noha odlepí špicí od země nebo se posune mírně s hmitem podřepmo k noze vnitřní.
b) Dvojice v uvedeném postavení a držení přenáší váhu těla s mírně krouživým pohybem v lichých taktech na pravou nohu, v sudých na levou, nebo naopak (viz u ostatních tanců z Kyjovska).

II. Krok víření:
V každém taktu se provedou dva běhové krůčky, vykračuje vnitřní noha (v postavení pravými boky u sebe v závěsu za pravé lokty pravá, v postavení levými boky u sebe v závěsu za levé lokty levá). Krůčky jsou drobné, krátké. Někteří tanečníci provedou při prvním kroku víření na vnitřní noze malý podřep. Víření vpravo a vlevo předchází pokrčování a napínání spojených paží CH a D ve výši ramen (popis viz nahoře).

Poznámka: Tanec se podobá poněkud podlužácké vrtěné, ovšem na Kyjovsku je zakotven už dávno. U točivých tanců zpívávali původně pouze muži. Nyní se hlavně působením souboru připojují i ženy.

Tančí Stanislav Jelen (1967) a Marcela Osičková (1973), Pavel Kasan (1952) a Božena Kasanová (1954), Josef Kulheim (1948) a Jana Kunická (1953), Vladimír Kyněra (1945) a Marie Osičková (1945) ze Svatobořic-Mistřína, hraje Cimbá­lová muzika Jury Petrů z Kyjova jako v H. 1.