Zřizovatel:

A. 5 VOBCHÁZENÍ STÁRKŮ A ZAVÁDĚNÍ O HODECH VE VÉMYSLICÍCH

Zvaní starosty
Stárek: Pane starosto, paní starostová, přišli jsme vás pozvat na naše hody. Velice by nás potěšilo, kdybyste nás odpoledne pod májí navštívil s naším rozmarýnem. (Nabízí z podnosu rozmarýn, další stárek na to nabízí sklenky s vínem.)
Další stárek: Smím sloužit naším vínem?
Starosta: Děkuji, tak na vaše zdraví! Ať jsou pěkné hody! (Nabízí stárkům sklenky s vínem.) Chaso, poslužte si. (Odchází nabídnout víno muzikantům.)
Starostová: Vemte si koláč.

K hodovému ceremoniálu reprezentačního rázu patřilo v první hodový den po vykonání slavnostní obchůzky obcí a po pozvání místních hodnostářů, hlavně pana starosty a jeho ženy, příchod stárků a stárek k máji za doprovodu hudby s trojím obcházením máje.

Hudba hraje pochod
Čtyři stárci v řadě (první stárek vlevo na kraji, vedle něho druhý, třetí a čtvrtý) pochodují k máji. První stárek nese v pravé ruce větší prut rozmarýny, druhý stárek drží v pravé ruce malý podnos se dvěma pohárky na víno. třetí a čtvrtý stárek drží v pravé ruce bílou stužkou ovázanou „juchačku“ s vínem. O několik kroků za stárky postupují v řadě stárky ve stejném uspořádání jako stárci. První stárka na kraji vlevo drží v pravé ruce keříček rozmarýnu s uvázanou bílou stužkou a s ozdobným bílým šátkem – dárek stárkovi, druhá, třetí a čtvrtá stárka drží v pravé ruce obrácené hřbetem vzhůru prut rozmarýny, levá ruka j e položena dlaní na hřbet pravé ruky. Takto obejdou třikrát pochodem kolem máje. Krůčky jsou drobné, křepké. Při obcházení dbají stárci i stárky, aby byli stále v jedné linii. Takže první stárek je poblíž první stárky a obě čtveřice postupují stále paralelně.
Po trojím obejití máje hudba ukončí. Stárci a stárky pak mlčky obcházejí ještě jednou nebo spíše jen docházejí na svá stanoviště předem určená v rámci tanečního prostoru pod májí. Je to jakoby na obvodu velkého kruhu.
Stárky se seřadí tak, že první stárka se otočí na místě, kde má stát, dvěma nebo čtyřmi krůčky čelem do středu kruhu k máji. Druhá, třetí a čtvrtá stárka popojdou dále na obvod kruhu a natočí se rovněž čelem do středu k máji. Stárci zatím čekají až stárky zaujmou místa, stále při tom postupují vpřed ke svým stárkám a přiřadí se každý ke své stárce: čtvrtý ke čtvrté, pak třetí, druhý a konečně první jako poslední. Dvojice stárků jsou natočeny čelem k máji.
Po příchodu stárků a stárek k máji začíná první akt slavnostního ceremoniálu: slavnostní uvedení stárek do tance a sólo pro stárky a stárkové. Stárky se ihned po příchodu stárků do nich zavěsí levýma rukama. Slavnostní oblečení (stárky s věnečky na hlavách, stárci v dlouhých soukených kabátech a širších kloboucích s bílou vlající stuhou, bílé rukavičky a bílé motýlky) a vážné obřadné chování takto vystrojených představitelů chasy působí neobyčejně silně na vytvoření slavnostní atmosféry při zahájení hodů.

Hudba zahraje slavnostní valčík
Sólo zahajují stárkovské páry procházkou (volnou promenádou, v každém trojdobém taktu jeden krok, vykračují levou nohou). První stárek s první stárkou zahajují promenádu.
První čtyři takty hrané melodie stojí na místě. Od 5. taktu až do konce 16. taktu pokračují po knihu volným krokem (viz nahoře) až asi do poloviny kruhu. Stárka nese v pravé ruce keříček rozmarýnu, od které dolů visí cípy malebně složeného vyšívaného šátku.
Dalších 16 taktů postupuje první stárkovský pár stále vpřed a k němu se připojí ze svého místa druhý. V dalších osmi taktech postupuje s nimi třetí pár a konečně čtvrtý pár se připojí a postupuje s nimi dále v následných osmi taktech.
Všechny čtyři stárkovské páry postupují přesně čtvrt kruhu jeden za druhým. Jakmile se dostal první stárek se svou stárkou ke svému původnímu místu, uchopí se k tanci a tančí obřadním valčíkem po kruhu, keřík rozmarýnu a šátek drží oba dva společně ve spojených vnějších pažích. Takto tančí sami dalšího čtvrt kruhu, zatímco další tři páry za nimi s patřičnými odstupy postupují promenádou. Podobně se připojuje od místa, kde začínal tančit první stárek, druhý a třetí stárkovský pár k valčíku. S odstupem vždy o čtvrt kola tančí před třetím párem první dva páry a to tak. že prokládají valčíkové otáčky valčíkovými pohupy rovně vpřed (stárka couvavě). Jakmile třetí pár obtančil již čtvrtkola (asi po osmi taktech valčíku), začíná z místa jako předcházející stárkovské páry tančit čtvrtý pár.
Po obtančení všech kolem hudba tanec ukončí. Tanec všech čtyř stárkovských párů včetně úvodní promenády trval po dobu 84 taktů. Pak muzika mlčí a stárkovské páry v čele s prvním stárkem, stárky zavěšeny levicí do pravice svých partnerů, postupují vpřed vážně po kruhu stejnoměrným volným tempem za klapotu podpatků. První stárek s první stárkou zůstanou jako první stát na svém původním stanovišti čelem k máji. za nimi se zastavuje po několika okamžicích pár druhý, pak třetí a čtvrtý, všichni natočeni čelem do středu.
Toto byl první tanec slavnostního sóla stárkovských párů. Po chvilce oddechu zahraje hudba nápěv k „drndavé“ polce.

První stárkovský pár opět chvíli posečká na svém místě, pak promenádou, tentokrát ve dvoučtvrtním taktu (v každém taktu jeden krok), postoupí asi čtvrt kola dopředu a pak se uchopí ke kolovému tanci a začíná tančit natřásavou polku (drndavou) se třemi nátřesy a závěrečným odpérováním nahoru. Mezitím postupuje z místa, kde stál první stárek, promenádou druhý stárkovský pár. Od první čtvrti kola pak začnou tančit drndavou dokola. První stárkovský pár postoupil již o čtvrt kola dále. Jakmile zahájil třasákové otáčky druhý pár, první pár postupuje natřásavými kroky rovně vpřed (D couvá). A když se začne otáčet první stárkovský pár, druhý pár postupuje za nimi s natřásáním rovně vpřed. V tu dobu již začíná přicházet procházkou třetí stárkovský pár, jakmile postoupí k první čtvrti kruhu, začínají tančit dokola atd. Poslední se posléze připojí po počáteční procházce k drndavé i čtvrtý pár. Pak až do konce melodie střídají čtyři takty natřásání drndavými kroky vpřed a čtyři kroky otáčení. Jakmile obtančili takto dokola, muzika ustane hrát a páry jenom za klapotu podpatků obcházejí jednou kolem až se stárek zastaví na obvyklém místě čelem k máji a k němu se připojí druhý, třetí a čtvrtý pár. Po chvilce odpočinku následuje další díl slavnostního zahajovacího hodového ceremoniálu.

Nyní následuje slavnostní „vobcházení“ stárků kolem máje. Stárci se seřadí opět od prvního až ke čtvrtému do řady, zavěsí se navzájem za lokty, čtvrtý do třetího, třetí do druhého, druhý do prvního. Jakmile hudba zahraje pochodový nápěv, začnou stárci poskakovat kroky poskočnými kolem máje. Vykročí levou nohou (v každém taktu dva poskočné kroky). Stárci za hlasitého juchání a výskání i přítomné ostatní chasy, „řadníků“, obskáčí takto třikrát kolem máje, pak hudba přestane hrát.

Po dokončení vobcházení požádá první stárek ostatní děvčata, aby se postavila vedle stárkových. Je to příprava k další části slavnostního zahájení hodů – k zavádění tanečnic tanečníkům.
Děvčata přijdou a seřadí se u stárek od nejstarší po nejmladší. Vedle na opačné straně se seřadí zatím ostatní chlapci – řadníci po třech za sebe a navzájem se do sebe zavěsí. V první trojici třetího tvoří první stárek vlevo, který přitom drží v levé ruce keříček rozmarýnu se šátkem od své stárky. Nyní za zvuku pochodu přivádí první stárek poskočnými kroky jako při vobcházení stárků chasu k máji a za hlasitého výskání s ní obskakuje až do konce hry hudby mnohokrát kolem máje. Po skončení hry promenádou obchází chasa vedena stárkem ještě jednou kolem máje za klapotu podpatků a v závěru této procházky stojí řadníci proti stárkám a děvčatům v půlkruhu seřazeni od nejstaršího po nejmladšího.

Nyní zahraje hudba opět slavnostní melodii v trojdobém taktu. Stárci seřazeni opět v řadě od prvního po čtvrtého jako při vobcházení (první uvnitř drží v levé ruce rozmarýnu se šátkem). Jakmile hudba začne hrát první stárek postoupí v 16 taktech volnou procházkovou chůzí (v taktu jeden krok) k první stárce, která stojí na kraji. Stárka se do něho zavěsí a dvojice postupuje v dalších 16 taktech procházkou vpřed po kruhu (vykračuje levá noha). S odstupem čtvrt kola postupuje procházkou za nimi druhý, třetí a čtvrtý stárkovský pár. Jakmile se klaní své stárce poslední stárkovský pár, první stárek se stárkou začíná tančil valčík. Ostatní procházkou postupují za nimi. Asi po čtvrt kruhu se přidává valčíkem druhý stárek, třetí a čtvrtý pak podobně vždy po čtvrt kruhu, až tančí všechny čtyři páry. Jeden stárek po druhém pak ukončí tanec tak, že přivede svoji stárku jednotlivým řadníkům, od nejstaršího počínaje. Zatímco řadníci se stárkami začínají tančit, stárci se vracejí k děvčatům a každý přivádí pomalou procházkou po kruhu postupně všechna děvčata k jednotlivým tanečníkům odstupňovaně podle stáří. Mezitím se připojují do procházky jednotlivé stárky s řadníky (první až čtvrtá). Jakmile jsou postupně všechna děvčata zavedena stárky pomalou procházkou jednotlivým chlapcům, začnou od první stárky postupně všichni tančit valčík. Mezi valčíkovými otáčkami vždycky jednotlivé dvojice po určité době se nadnášejí valčíkově na jedné a drahé noze vpřed po kruhu (D couvavě). Když valčík skončí, zavěsí se dívky do svých tanečníků a vytvoří všichni kruh čelem do středu (každá dívka stojí po pravici svého tanečníka), stárci i stárky drží přitom po celou dobu rozmarýn v pravé ruce. Po určité chvíli slavnostního hodového kolečka zahraje hudba drndavou. Jednotlivé dvojice tančí drndavou podobně jako tomu bylo při sólovém kolečku stárků a stárek. Začínají opět procházkou volným krokem (jeden ve dvoučtvrtečním taktu) a posléze přecházejí do „drndavé“. kde střídají třasákové otáčky s přímým potřásáním dvojic vpřed (D couvavě). Pak opět stojí v kruhu a nakonec tančí j e š t ě další drah polky (hladkou, živou polku).

Tančí členové souboru Podhorák z Vémyslic, stárkovské páry /v pořadí/ Jiří Knotek /1965/ a Magda Pelajová /1972/, Pavel Pelaj /1973/ a Hana Čeperová /1975/, Radek Hrdina /1974/ a Lenka Baštová /1976/, Roman Hrdina /1977/ a Hana Sušklebová /1978/, dále Zdeněk Čepera /1973/, Pavel Jakša /1973/, Arnošt Krška /1970/, Čestmír Maša /1973/, Ladislav Procházka /1977/, Milana Čechová /1977/, Ivona Dřevojanová /1975/, Kateřina Mašová /1974/, Jana Plachá /1978/, Magda Preisingerová /1973/, starosta a starostová Jan Průdek /1947/ a Zdeňka Vališová /1934/ – vedoucí souboru, hraje dechová hudba Vertexanka z Moravského Krumlova ve složení Josef Kristián /1930/ klarinet a kapelník, Aleš Kudláček /1976/ a Jiří Lang /1946/ klarinety B, Josef Coufal /1961/, Josef Vorel /1936/ a Bohuš Vyžrálek /1927/ křídlovky, Florián Vyžrálek a /1967/ tenor, Jiří Tesař /1944/ baryton, Stanislav Doubek /1934/ a František Illek /1934/ trubky Es, Dušan Houdek /1972/ trubka B, Milouš Pojer /1923/ a Pavel Zavadil /1962/ trombony, Josef Štádler /1925/ kontrabas, Stanislav Galatík /1954/ buben a Jiří Vaďura /1923/ bicí.