Zřizovatel:

H. 1 SKOČNÁ Z NĚTČIC

Na tem našem nátoni, na tem našem nátoni,
zatočil se šohaj švarný na vraném koni.

[: Zatočil se sem aj tam :],
kemu já tě, moja milá, kemu zanechám.

[: Kady je ten chodníček přes ty vinohrady :],
[: po kerém sem chodíval, po kerém sem chodíval k méj miléj na přezvědy :].

[: Tady máš ten šáteček, cos ně milá dala :],
[: šak já ti ho zaplatím :], ej, abys neplakala :].

Tanec má dvě části:
I. Předzpěv taneční písně (zpívají muži) s doprovodnými pohyby (přenášeni váhy těla z nohy na nohu).
II. Víření dvojice na místě kolem společné osy v postavení pravými boky u sebe (vykračuje vnitřní – pravá noha) nebo v postavení levými boky u sebe (vykračuje levá – vnitřní noha).

Popis jednotlivých tanečních kroků a prvků:
I. Předzpěv taneční písně s doprovodnými pohyby
CH se postaví před muziku a začne zpívat první sloku libovolné z tanečních písní ke skočné. Při zpěvu gestikuluje levicí (pokud zpívá sám i pravicí) a přenáší při tom váhu těla z nohy na nohu. Po několika taktech zatleská a na toto znamení k němu přibíhá tanečnice a D se postaví po pravici CH. Pokud píseň ještě neskončila, přenáší shodně s ním váhu těla z nohy na nohu. Přenášení váhy těla se může provádět dvojím způsobem. Dvojice, spojená za vnitřní paže v připažení (vnější volně podél těla nebo CH volnou vnější paží gestikuluje), přenáší váhu těla buď stejnosměrně (v lichých taktech např. v 1. době přenesou váhu těla oba na pravou nohu šikmo vpravo stranou s mírným zakrou­žením, na druhou dobu přitáhnou levou nohu k noze výkročné a celý pohyb ukončí mírným limitem podřepmo). V sudých taktech totéž naopak opačnou nohou. Při nakročení v 1. době taktu je vždy noha v koleně mírně napjata, ve druhé době taktu po přísunu druhé nohy obě nohy povolí v kolenou.

Jiný způsob přenášeni váhy těla:
Liché takty – na a) CH i D vykročí mírně vnější nohou vpřed, koleno mírně napjato, na b) přisunou druhou nohu k noze výkročné po přední části chodidla. Přísun ukončen hmitem podřepmo.
Sudé takty – na a) zakročí CH i D vnitřní nohou vzad (noha v ko­leně mírně napjata), na b) zlehka přisunou vnější nohu k vnitřní a přísun zakončí opět hmitem podřepmo v kolenou.

Varianta druhého způsobu:
1. takt – a: Vykročí CH i D vnější nohou vpřed (noha došlápne celým chodidlem na zem a přenese se na ni plně váha těla).
b: Druhá noha nepřisouvá, ale pozvedne se patou od země, povolí mírně v koleně a v této poloze zůstane odlehčena až do konce druhé doby.
2. takt – a: Odpérováním v kolenou se přenáší váha těla zpět na vnitřní nohu (CH na pravou, D na levou). Vnější noha zůstává na svém místě, někdy se nepatrně posune k noze vnitřní, zůstane-li zcela na svém místě, pouze se mírně odlepí špičkou od země.
Přenášení váhy těla se provádi v mírném stoji rozkročmo. Spojené vnitřní paže se při přenášení váhy těla vpřed na vnější nohy pohybují spodním obloukem mírně vpřed (někdy se dvojice od sebe mírně odvrací). Při přenesení váhy těla zpět na vnitřní nohu se vracejí spojené vnitřní paže spodním obloukem vzad do mírného zapažení. Dvojice se mohou k sobě mírně přivrátit.

II. Společné víření dvojice na místě buď pouze vpravo nebo se střídáním směru
Hudba opakuje předzpívaný nápěv první sloky taneční písně. Dvojice se otočí pravým bokem k sobě a uchopí se k víření: CH uchopí pravou rukou D zepředu kolem pasu. D položí svoji pravici na levé rameno CH zepředu. Vnější paže jsou připaženy. Při postavení levými boky u sebe se drží opačnýma rukama.
V tomto postavení a držení víří buďto jen vpravo nebo (je-li nápěv písně delší) střídají směr víření doprava-doleva-doprava po jednotlivých nápěvových frázích.

Krok víření: Jde o krok staršího typu prováděný zvrtem na vnitřní – výkročné noze.
1. takt – a: CH i D vysunou pravou nohu vpřed po obloučku (špička vytočena mírně zevnitř), noha došlápne celým chodid­lem na zem, koleno povolí.
b: Zvrtem na vnitřní noze se prudce dvojice pootočí doprava asi o půl kola. Při zvrtu. který je proveden dosti prudce odpérováním kolena nahoru, se pata vytočí zevnitř (doleva) a vlastní zvrt dokončí prudkým došlápnutím paty na zem. Současně levá noha se pozvedne od země a prudkým švihem vpřed došlápne celým chodidlem před špici pravé nohy vtočeně dovnitř.
V závěru této části je patrné současně mírné odpérování tanečníků v kolenou nahoru.
Každý další takt = 1. taktu. Jednotlivé vířivé kroky jakoby byly od sebe mírně odsazeny zřetelným zakončením vířivého pohybu na konci každého taktu.
Změna směru víření se provede na konci hudební fráze přetočením při dokončení kroku o 180° dovnitř. Na začátku další fráze v postavení levými boky u sebe vykračuje nyní levá (opět vnitřní) noha.

Poznámka ke skladbě: V tanci se pravidelně střídá předzpěv taneční písně (zpívají muži) s vířením. Tanečníci si předzpěvují libovolné písně, které pak hudba k tanci přehrává, obvykle pouze jednou. V závěru tance může hudba zahrát dohrávku, při které dvojice víří střídavě vpravo i vlevo až do konce.

Poznámka k tanečnímu kroku: Zvrt při víření na vnitřní noze s odpérováním v koleně (viz popis) je vlastně zárodkem poskoku v některých druzích skočných (viz Svatobořice-Mistřín, H. 5).

Tančí František Kouřil (1941-1996) a Marie Šebestová (1941), Václav Polášek (1927) a Marie Rudická (1938), Ivo Šimeček (1933) a Jitka Šimečková (1961) z Kyjova, hraje cimbálová muzika Jury Petrů z Kyjova ve složení Petr Petrů (1955) prim, Libor Mišurec (1966) housle-terc, Josef Munka (1934) housle-kontr, Jindřich Pleva (1966) viola-kontr, Martin Jagoš (1965) klarinet, Jiří Petrů (1953) cimbál a David Běťák (1969) kontrabas.