Dnes je pondělí 23. října 2017, svátek má Teodor Český jazyk
Slovensko

MFF STRÁŽNICE


Základní údaje

Hlavní organizátor:Národní ústav lidové kultury
Spolupořadatelé: 
Odpovědná osoba:Ludmila Horehleďová

Adresa festivalu

Město:Strážnice
Ulice:Zámek 672
PSČ:696 62
Kraj:Jihomoravský kraj
Telefon:518 306 631
Fax:518 306 615
Email:info@nulk.cz;ludmila.horehledova@nulk.cz
Internet:www.nulk.cz

Doplňující informace

Data konání festivalu:rok 2008 - 26.06. - 29.06.
Typ festivalu:Mezinárodní festival
Forma prezentovaného folkloru:Autentický, upravovaný; stylizovaný
Periodicita a historie:Každoročně, od roku 1946

Doprovodné akce

Doprovodné akce festivalu: 
Prodej tradičních výrobků:Široký sortiment výrobků řemeslníků a lidových umělců
Řemeslné dílny: 
Semináře: 
Výstavy: 
Soutěže: 

Historie

Poprvé se uskutečnil ve dnech 5. - 7. 7. 1946 pod názvem Československo v tanci a zpěvu. Od počátku byl programově koncipován jako celostátní slavnosti, i když jeho vznik je nerozlučně spojen s rozvojem folklorního hnutí zejm. na jihovýchodní Moravě. Festival prošel v souvislosti s měnícími se politickými i společenskými podmínkami poměrně složitým vývojem. V první etapě v letech 1946 - 1948 v programech dominovala vystoupení vesnických skupin z celého Československa s ukázkami zvyků, písní a tanců bez podstatných režijních a jiných zásahů. Důraz byl kladen na krojovou čistotu a původnost folklorních projevů. Důležitou roli měly soutěže ve zpěvu, tanci a soutěže kapel. Pořady byly volně skládány z rozličných výstupů, autorům šlo hlavně o pestrost a atraktivnost. Ve druhém období po r. 1948 nabývaly pořady charakteru až manifestačních estrád, což odráželo změny politických poměrů, projevující se mj. kolektivizací venkova. Festival se nazýval Slavnosti lidového zpěvu a tance ve Strážnici. V programech ustupoval do pozadí autentický folklor, začaly se více prosazovat městské amatérské soubory lidových písní a tanců, které se snažily o umělecké přetváření folkloru, jeho stylizaci a doplnění o soudobé prvky a nové myšlenky (tzv. nová tvorba). Slavnosti se staly přehlídkou nejlepších souborů tzv. lidové umělecké tvořivosti a jejich součástí byly také výstavy zemědělské techniky, sjezdy družstevníků apod. Přes tyto skutečnosti se strážnický festival stal vzorem pro vznik řady regionálních a místních folklorních slavností. Postupně se ve Strážnici začaly znovu prosazovat pořady využívající tradičního folklorního materiálu. Byla obnovena tzv. klenotnice, vznikly samostatné pořady dětského folkloru. Tento vývoj souvisel s aktivitou odborně poučených osobností, které začaly pracovat v programové radě festivalu (V. Volavý, Z. Jelínková, J. Nečas, J. Jurášek, H. Laudová aj.). V r. 1956 nastalo třetí období slavností, které bylo poznamenáno vznikem Krajského střediska lidového umění ve Strážnici (ÚLK) a celkovou diskusí o koncepci slavností. V ní se reagovalo na odmítání folkloru v moderním životě společnosti (tzv. tíha folkloru) i na určitou uměleckou stagnaci folklorních souborů. Diskuse o tom, zda slavnosti mají být pouze přehlídkou souborůnebo skutečným folklorním festivalem, vyústily v kompromisní řešení. Vedle pořadů folklorních souborů (tzv. stylizovaný folklor) se postupně prosazovaly programy vesnických folklorních skupin. Celkový počet pořadů na festivalu se zvýšil a začaly se objevovat také programy tematicky koncipované. Zlom nastal v r. 1957, kdy došlo k výraznému tematickému odlišení pořadů, poprvé se konali i Dětská Strážnice a obnovily se soutěže. Přibyly pořady regionálního folkloru, tzv. strážnická nokturna i odborná okénka. Festival hostil také stále více zahraničních souborů. V r. 1962 v souvislosti s přípravou mezinárodní konference International Folk Music Council (IFMC) bylo rozhodnuto, že strážnický festival bude mít nadále mezinárodní charakter. Diskuse o jeho koncepci se znovu silně rozproudila v letech 1964 - 1965 s nástupem národopisců, kteří prosazovali prezentaci všech forem folkloru (D. Holý, V. Frolec, J. Tomeš, J. Jančář, O. Sirovátka, V. Volavý aj.). V tehdejších politických podmínkách nebylo snadné tyto záměry obhájit. Počátkem 70. let se přes nastupující normalizaci diskutovalo opět o postavení tradic lidové kultury v kulturním a společenském životě. Polemiky se vedly v odborném tisku, hlavně v Národopisných aktualitách. Předseda programové rady V. Frolec podnítil pořádání mezinárodních vědeckých sympozií ve Strážnici, na kterých se tříbily názory na uplatnění lidových tradic v moderní společnosti. Rozsáhlé diskuse, které probíhaly také v programové radě, vyústily do první Dlouhodobé koncepce strážnického folkloristického festivalu, která byla připravena na konci r. 1970. Druhou koncepci připravil opět V. Frolec pod názvem Programy Strážnice v období 1976 - 1980. V pořadech festivalu se

Folklorní festivaly (35)
Instituce, organizace a spolky (4)
Konference (3)
Muzea v přírodě (22)
Periodický tisk (12)
Stálé expozice (22)
Webové prezentace (13)
Přidat odkaz